Page 9 - HU_nro521
P. 9

Yksi hienoimmista                                                HEINOLANUUTISET.FI | 9
ilmailun lajeista on
purjelento. Se on           Auringon voimalla taivaalla
ekologista, kaunista
ja hiljaista. Nousevia
ilmavirtauksia eli
termiikkejä käyttäen
voi hyvänä kesäpäivänä
lentää tuntikausia.

TOMI YLINEN

Purjelento alkaa hinauksella      Räyskälän lentokenttä        2-paikkainen Puchacz eli Pöllö vintturihinauksessa Kauhavalla.
yleensä 500 metriin. Se tehdään    purjekoneesta nähtynä.
useimmin lentokoneella, mutta se   taan kaartaa ja pyritään keskittä-  kioluokan yksipaikkaisen purje-    Tällöin sattuman osuus päivätu-    la sijaitsevat purjekoneet. Mikä-
voi tapahtua myös vintturilla. Mi-  mään siten, että oltaisiin noston  koneen kärkiväli on 15 m ja avoi-   loksissa tasoittuu ja jyvät erottu-  li toinen on lähellä ja törmäys-
käli lentäjä ei löydä ensimmäistä   parhaassa osassa koko kierroksen.  messa luokassa 18 m.         vat akanoista. Lajissa kilpaillaan  kurssilla, laite antaa äänihälytyk-
nostoa muutamassa minuutissa,     Siirryttäessä nostosta toiseen voi-                    niin kansallisella, EM- kuin MM-   sen. Sivutuotteena on keksitty
hän laskeutuu takaisin lähtöken-   daan liitää kovillakin nopeuksil-   Auringon voimalla päästään     tasollakin.              vastaanottaa tuota pientä signaa-
tälle. Purjekone liitää kuin pape-  la, jopa 200 km/h. Lennettäessä   huimiin suorituksiin. Tänä vuon-                      lia maa-asemilla ja laittaa konei-
rilennokki eli laskee koko ajan    pidemmälle saattaa käydä niin,    na on tehty yli 1 000 km:n mat-     Taitolentoakin purjekoneella    den tiedot nettiin. Googlaamalla
alamäkeä. Hakeutumalla nouse-     että keli heikkenee ja nostot lop-  kalentosuoritus. Lähtö ja paluu    voi harrastaa riittävän lujuuden   ”Spot the gliders” pääsee karttasi-
vaan ilmavirtaukseen on kuiten-    puvat. Silloin lentäjä joutuu las-  Lopen Räyskälä, lennon kesto yli   omaavilla konetyypeillä. Energia   vuille, jossa voi reaaliajassa seurata
kin mahdollista nousta ylöspäin,   keutumaan pellolle. Toisin kuin   kymmenen tuntia. Tuolloin ei voi   liikkeiden tekemiseen otetaan no-   mitä purjekoneita on ilmassa, mil-
vieläpä ripeää tahtia. Hyvä nosto   lentokoneiden pakkolaskut, sitä   jäädä nostoon pitkään pyörimään    peudesta, joten aloituskorkeuden   lä korkeudella ja millä nopeudella
voi viedä ylöspäin jopa 5 m/s (18   kutsutaan maastolaskuksi, ja se   vaan lennetään pilvien muodos-    on oltava riittävä. Esimerkiksi kil- ne liikkuvat.
km/h) ja ylikin. Yleensä nostot    on normaali osa purjelentoa. Len-  tamia jonoja noudattaen, edeten    pailussa aloitetaan 1 250 metris-
ovat 1–3 m/s.             non suunnittelussa on huomioita-   koko ajan suunnitellulla reitillä.  tä. Vauhdista johtuen temppusarja    Yleensä purjelentoa harraste-
                   va tämä mahdollisuus. Korkeuden                      kestää vain muutaman minuutin,    taan kerhoissa, mikä onkin hyvä
 Nostot syntyvät auringon pais-   alentuessa hakeudutaan peltojen   Purjelennossa myös          jonka jälkeen tullaan laskuun. Tai-  toimintatapa, sillä purjelento ei
taessa. Maastokohta lämpenee ja    läheisyyteen, ja lopulta valitaan  kilpaillaan              toliikkeet ovat samoja kuin moot-   ole pelkkää lentämistä, vaan sii-
lämpö siirtyy ilmaan. Kun ilma    sarka, johon laskeutuminen teh-                      torikoneillakin. Toki ylöspäin    hen liittyy koneiden huoltoa ynnä
on lämpimämpää kuin ympä-       dään. Sitten soitetaan hakuporu-   Purjelennon suosituin kilpalaji on  suuntautuvat moottorivoimaa      muita toiminnan ylläpitämiseen
röivä ilma, nosto irtoaa ja lähtee  kalle, joka saapuu autolla pitkän  matkalento-nopeuskilpailu. Siinä   vaativat liikkeet jäävät pois.    kuuluvia toimia. Purjelentokerho-
ylöspäin. Noustessa ilma jäähtyy,   perävaunun kanssa. Koneesta ir-   lennetään aamulla sään mukaan                        ja on ympäri Suomea, myös Lahti-
koska ilma on harvempaa ylhääl-    rotetaan siivet, se pakataan vau-  annettu mahdollisimman pitkä      Flarm on turvallisuutta lisäävä   Vesivehmaan kentällä. Mikäli pur-
lä paineen laskiessa. Lämmin ilma   nuun ja kuljetetaan takaisin ko-   tehtävä, usein 300–500 km. Hy-    törmäysvaroitin, joka löytyy suu-   jelento kiinnostaa, Suomen Ilmai-
pystyy sitomaan enemmän kos-     tikentälle.             vissä olosuhteissa keskinopeudet   rimmasta osasta purjelentokonei-   luliitto ry:n sivujen ilmailuliitto.fi
teutta. Kun ilman lämpötila laskee   Purjekoneiden suorituskyvystä   ovat reilusti yli 100 km/h. Kilpailu ta. Se lähettää ja vastaanottaa GPS- kautta löytyy tietoja koulutusta
kastepisteeseen, ilmassa oleva kos-  kertoo liitoluku. Kun kone laske-  kestää viikon, arvokilpailut kaksi.  sijaintia pienellä radiosignaalilla  järjestävistä kerhoista. 
teus tiivistyy höyryksi. Syntyy pil- taan irti kilometrin korkeudesta,                     ja näyttää ledinäytöllä lähialueel-
vi. Poutapilvi, cumulus, on purje-  jo peruskone liitää yli 40 kilomet-
lentäjän paras ystävä. Pilvi syntyy  rin päähän. Huippukoneet yli 50
noston yläpuolelle, jolloin lentäjä  ja jopa 30 metrin kärkivälillä va-
voi suunnistaa seuraavan pilven al-  rustetut superliitäjät pääsevät yli
le. Pouta- eli kumpupilvi on ala-   70. Tosin käytännön lentämisessä
reunasta tasainen, koska siinä on   noin pitkiä siipiä ei käytetä. Va-
tiivistymislämpötila. Yläpuolella
on kumpuja, joiden korkeus riip-   Taitolentopurtsikan Szd59 mit-
puu ilmatilan kosteus- ja lämpöti-  taritaulu.
lajakaumasta. Monesti kesällä isot
kumpupilvet ylikehittyvät, jolloin
seuraa iltapäiväkuuroja. Edelleen
niistä voi muodostua ukkospilviä.
Niihin liittyvät virtaukset ovat jo
niin kovia, että purjelentäjän on
syytä pysyä kauempana. Purjelen-
tokoneella noustaan lähes pilven
pohjaan. Kesällä tuo korkeus on
usein 1,5 km luokkaa.

 Purjekoneen tärkein mittari
on variometri. Se kertoo, ollaanko
nousevassa vai laskevassa ilmavir-
tauksessa. Vähäiseen mittarivarus-
tukseen kuuluvat myös nopeus-
mittari, korkeusmittari ja kom-
passi. Halvin mittari on kabiiniin
teipattu villalanka. Se kertoo, len-
netäänkö puhtaasti. Kun lanka on
suorassa, virtaus kulkee rungon
suuntaisesti ja pienimmällä vas-
tuksella. Taitolennossa tarvitaan
lisäksi tallentava G-mittari. Vakio-
varuste on myös GPS-pohjainen
laskin, joka auttaa navigoinnissa
ja lennon optimoinnissa (nykyi-
sin kännykässä pyöriviä appseja).

Liitoluku kertoo
suorituskyvystä

Lentonopeus on yleisimmin 80-
90 km/h. Nostoon tullessa vario-
metrin lukema nousee, jolloin ale-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14