Page 6 - HU_nro521
P. 6

6  |  Heinolan Uutiset 10.6.2021

Tavoitteena 1500 sulutusta

Kimolan kanavan valmis-
tuminen on jo tuottanut
investointeja Heinolassa
ja Kouvolassa.

JARI NIEMI HU

Elokuun alussa 2020 avattu Kimo-   Kuvat: Jari Niemi
lan kanava yllätti suosiollaan posi-
tiivisesti myös kanavan ylläpitäjän           navan sululla. Kanava loi Suomeen  ri. Toinen pääte- tai alkupiste on   Viime elokuussa sulkuun ahtautui välillä veneitä ja aluksia
Kouvolan kaupungin. Sulussa il-             uuden vesireitin, jonka toinen pää- Pielavedellä 400 kilometrin päässä.            toistakymmentä kerrallaan.
menneiden ongelmien vuoksi vii-             te- tai alkupiste on Virtakivessä
västynyt kausi tuotti noin 800 sul-           Voikkaalla. Sinne on valmistunut    Vierasvenesataman lähelle on
kukäyntiä, kun koko kesän tavoite            uusi vierasvenesatama, johon tulee  valmistunut Hirvelän kotisatama,
oli asetettu 1 000:een.                 kahdeksan paikkaa matkaveneelle   joka palvelee paikallisia veneilijöi-
                             ja 34 pienveneille sekä laivalaitu- tä. Veneiden laskeminen veteen ja
 Nälkä kasvaa syödessä. Niinpä                                nostaminen maalle on keskitet-
Kouvola on kehitysjohtaja Petteri                               ty Hirvelän kotisatamaan, jonne
Portaankorvan mukaan asettanut                                Heinolan Järvipelastajat ry:n ala-
tavoitteeksi jopa 1 500 sulutusta                               järjestö Kouvolan Järvipelastusase-
veneilykauden 2021 aikana.                                  ma rakentaa veneilijöitä palvelevan
                                               150 neliöisen huoltorakennuksen.
 – Viime vuonna yksinomaan
elokuussa sulutuksia oli 550, jo-
ten tavoite pitäisi olla saavutetta-
vissa, toteaa Portaankorva.

 Tulevan kesän sulutuskausi avat-
tiin Kalkkisten ja Vääksyn sulkujen
kanssa yhtä aikaa 7. toukokuuta.

 Kimolan kanavan avaaminen ve-
siliikenteelle on vauhdittanut vesi-
matkailuun liittyviä investointeja
Heinolassa ja Kouvolassa sekä ka-

        Ojassuontie 68, 19160 Huutotöyry                        Myyntiauto               huoltokiinteistö ja rantasauna.    Kylpylän alueen ja vesitornin uu-
                                               kurvaa sululle             Lisäksi sataman rantamuuria on     sien omistajien kehittävän mat-
                                                                   kunnostettu. Rantakahvila Tyyr-    kailuun liittyvää toimintaa, toteaa
                                               Kanavan sululle Kouvola kaavaili    puurissa aloittaa uusi yrittäjä, Satu Mäkilä.
                                               aluksi huoltorakennusta, josta oli-  Pekkala. Saunaa kylpylän rantaan
                                               si löytynyt ravintolatilojen lisäksi  rakentaa Martti Pöyhönen.        Kimolan kanavan erikoisuu-
                                               suihku- ja pukeutumistilat venei-                       tena on Euroopan mittakaavassa
                                               lijöille. Kun noin 100 neliön ko-    Heinolan satama sijaitsee aivan   ainutlaatuinen, peräti 70 m pitkä
                                               koisen kiinteistön rakentajaksi ei   keskustan ja Maaherranpuiston     kalliotunneli sekä poikkeukselli-
                                               löytynyt yrittäjää, Kouvola päätyi   kupeessa. Kaupunki on elinvoima-    sen korkea 12 m sulutuskorkeus.
                                               tekemään vuokrasopimuksen kios-    johtaja Heikki Mäkilän mukaan     Kanavan pituus on noin 5,5 km.
                                               kipaikasta heinolalaisen Kuitulinja  varautunut myös sähköliittymiä     Kanavan sulun ja tunnelin alu-
                                               Oy:n kanssa. Yrityksellä on kaik-   rakentamalla Maaherranpuistossa    eella on pysäköintialue ja nä-
                                               kiaan viisi myyntiautoa ja kuusi    järjestettäviin isompiin tilaisuuk-  köalatasanne. Sululta on mat-
                                               myyntivaunua. Yksi autoista sijoi-   siin tulevaisuudessa.         kaa Vuolenkosken vierasvenesa-
                                               tetaan yrittäjä Jarno Koivumäen                        tamaan tietä pitkin noin 6 km.
                                               kertoman mukaan kanavasululle      – Matkailijoita tavoittelemme    Heinolan Laivaosakeyhtiö jatkaa
                                               toukokuun alussa. Vuokrasopimus    myös viime aikojen ratkaisuilla.    kanavaristeilyjä yhtiön Pyhäjärvi-
                                               on ajoitettu 15.4.–30.9. ajalle.    Vanhan linja-autoaseman aluees-    aluksella.
                                                                   ta on muotoutumassa monipuoli-
                                                – Realismia on se, että auto on   nen perhepuisto. Siellä on jo lintu-   Kimolan kanavan rakentamises-
                                               paikalla koulujen alkamiseen saak-   hoitola vesilintutaloineen, Dorkin   ta vastasi Väylävirasto. Hankkeen
                                               ka. Kioskiauto palvelee myös lähei-  puisto sekä lasten liikennepuisto,   kustannusarvio oli 20,8 milj. eu-
                                               sen luontopolun käyttäjiä, toteaa   ja sinne rakennetaan myös pump-    roa, josta valtion rahoitusosuus on
                                               Koivumäki.               track-rata ja avataan kahvila. Odo-  2/3 ja alueen kuntien (Kouvola,
                                                                   tamme myös Heinäsaaren alueen,     Iitti ja Heinola) 1/3. 
                                                Myyntiautosta, tai ruuhka-ai-
                                               koina myyntiautoista, löytyy Jar-
                                               no Koivumäen mukaan perinteisiä
                                               kioskitarvikkeita, mutta ei tupak-
                                               kaa tai alkoholia.

                                                – Tupakkaa ja alkoholia emme
                                               ole myyneet koskaan. Kouvola ra-
                                               kennutti onneksi sululle porakai-
                                               von, ja toimittaa myös kunnolliset
                                               vessat, jotka tyhjennetään säännöl-
                                               lisesti, selvittää Koivumäki.

                                                Kouvola on parantanut Kimo-
                                               lan alueella myös luontopolun vii-
                                               toituksia. Sen sijaan meriyhteyden
                                               puhkaisusta ei Petteri Portaankor-
                                               van mukaan ole viime aikoina kes-
                                               kusteltu virallisella taholla.

                                               Heinolakin tarjoaa
                                               parempia palveluja

                                               Heinolan satamaan valmistuu ke-
                                               sällä vierasveneilijöitä palveleva
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11