Page 4 - HU_nro521
P. 4

4  |  Heinolan Uutiset 10.6.2021

VIIKON VIERAS JOONAS BERGHÄLL

Elokuvanteossa tärkeintä on
aiheen henkilökohtaisuus

Ohjaaja Joonas Berghäll        Berghäll on sivunnut mediapa-    karistiksi, mutta kyllä Jormasta    FAKTA                   Joonas Berghäll
saa innoituksen eloku-        jalaisille pitämillään opetustuo-   on, Berghäll vakuuttaa. Berghäll
viinsa omasta elämästään       kioilla muun muassa työpaikka-    vertaakin Kettusta tietyllä tasolla   Joonas Berghäll             Etelän kiireestä
ja on vaikuttunut          haastatteluita eli käytännössä sitä, Mika Hotakaiseen, jonka kans-                          pohjoisen rauhaan
kolmannella sektorilla        miten työnantaja arvioi työnha-    sa on tehnyt Miesten vuoro -elo-     •	Syntymävuosi ja -paikka: 1977, Kemi.
tehtävästä työstä.          kijoita haastattelutilanteessa. Ko-  kuvan.                  •	Koulutus: Ravintolakokki, medianomi. Berghäll tunnustaa Espoossa asu-
                   kemusta aiheesta Berghälliltä löy-                       •	Ammattinimike: Elokuvaohjaaja.    essaan venyttäneensä työpäiviään
JUSSI VARJO HU            tyy runsaastikin, sillä hän on rek-   – Jormassa on samanlaista ren-     •	Perhesuhde: Naisystävä.        äärimmilleen.
                   rytoinut uransa aikana yli 1  000   toutta ja habitusta kuin Mikassa,    •	Harrastukset: Naisystävän mukana
Useista palkituista dokument-    henkilöä.               Berghäll tiivistää.                                – Espoossa minun oli pakko lo-
tielokuvista, muun muassa par-                                            tulleet uinti, kävely ja pyöräily.  pettaa työt viimeistään klo 23.30,
haan elokuvan Jussi-patsaalla no-   Berghällin ja Mediapajan yh-    Henkilökohtaisuus            •	Motto: Jokainen ihminen tulee olla  jotta ehdin klo 24 sulkeutuvaan
teeratun Miesten vuoro -elokuvan   teistyöstä ovat hyötyneet nuoret,   tärkeää                                     kauppaan.
ohjaaja Joonas Berghäll kertaa    mutta niin myös Berghäll itse. Jo                        tasa-arvoinen sukupuoleen, rotuun,
heinolalaisen Jyränkölän Setle-   yhteistyön alkutaipaleella kuul-   Jyränkölästä saadut kokemukset       uskontoon tai kotipaikkakuntaan     Life coaching -koulutuksessa
mentin kanssa alkanutta yhteis-   lessaan kansalaisopiston rehtorin   ovat antaneet vaikutteita Berghäl-     katsomatta. Raija Berghäll, 1985.   tulleen oivalluksen jälkeen Berg-
työtä yhteistyön alkulähteillä,   Sirkka Suomen säestävän haita-    lin seuraavalle elokuvaprojektille,                       häll tajusi voivansa elää onnelli-
HeiMo-kahvilassa. Kahvilan tila   rilla vastikään Suomeen tulleen    joka keskittyy lastenoikeuksiin.     – Vuonna 2011 olin Keniassa       sempaa elämää. Kemin ja Rova-
valittiin vuonna 2017 Vallilan si-  turvapaikanhakijan laulua, tiesi                       tyttöjen turvakodissa. 48 tunnin     niemen välissä sijaitsevalle Tervo-
sustusunelmia -kilpailuun, jossa   Berghäll olleensa jonkin merki-     – Elokuvassa seurataan lakialoi-   kuluttua kotiin paluun jälkeen      lan Louen kylälle muuton jälkeen
Berghäll vastasi kohteiden video-  tyksellisen äärellä.         tetta ja sen läpimenoa eduskun-    koko kroppani hajosi. Siitä alkoi     Berghällin työtahti keveni ja pi-
dokumentoinnista. Myöhemmin                        nassa, Berghäll paljastaa.       yhdeksän vuoden terveyshelvetti.     hatyöt tulivat tasapainottamaan
pienehkö yhteistyö poiki laajem-    – Kehossani kulki kylmät vä-                                             työarkea.
paa ja syvempää yhteistyötä eri-   reet. Mietin, että pitäisikö tehdä   Elokuvallaan Berghäll haluaa      Berghällillä todettiin krooninen
tyisesti Jyränkölän Mediapajan    muutakin kuin elokuvia tai viedä   osaltaan haastaa eduskuntaa ja     borrelioosi. Punkkisota-elokuval-      Louelle muutto tuli ajankohtai-
kanssa. Parhaillaan Berghällillä ja elokuva kokonaan uudelle tasolle.   poliitikkoja.             laan Berghäll haluaa herättää kes-    seksi Berghällin äidin kuoltua 5,5
Mediapajalla on työn alla etsivä                                         kustelua kroonisesta borrelioosis-    vuotta sitten ja hänen asuntonsa
vanhustyö -hankkeen dokument-     Yhteistyön myötä on syntynyt     – Jos lakialoite menee läpi, niin  ta, jota ei Berghällin mukaan       jäätyä tyhjilleen. Aluksi Berghäll
tiprojekti, jossa tehdään näkyväk-  myös eräänlainen ohjaaja-mento-    se kertoo, että meillä normaaleil-   Suomessa oteta tarpeeksi vakavas-     vietti Louella lomansa, kunnes
si ikääntyneiden elämäntilanteita  ri-suhde Medipajalla työskentele-   la kansalaisilla on mahdollisuuksia  ti. Elokuvaa on kuvattu Suomen      pohjoisessa vietetty aika alkoi ve-
ja kuvataan etsivän vanhustyön    vän Jorma Kettusen kanssa. It-    vaikuttaa demokratian keinoin ih-   lisäksi muun muassa Saksassa,       nyä ja venyä.
arkea. Dokumentissa käsitellään   seään outolinnuksi ja omaa paik-   misten hyvinvointiin. Jos taas la-   Ranskassa ja Yhdysvalloissa.
herkkiä ja kivuliaitakin aiheita,                     kialoite ei mene läpi, niin mitä jär-                       – Kaksi vuotta ja kolme kuu-
kuten yksinäisyys, muistisairau-                                          Haastavimmaksi elokuvanteos-      kautta olen nyt virallisesti asunut
det, peliriippuvuus ja päihteiden  ”Jos joku asia ketuttaa, se on ehdottomasti                 sa Berghäll nostaa Suomen elo-      Louella, Berghäll muistelee.
käyttö.                  tuotava esille yhteiskunnassa.”                    kuvakentällä varsin yleisen ongel-
                                                         man: Rahoituksen saatavuuden.        Liikuntaharrastuskin on pikku-
 Joonas Berghäll korostaa, ettei  kaansa koko elämän ajan etsineek-   keä on tehdä lakialoitteita?                           hiljaa saamassa otettaan Berghäl-
hänen ja Mediapajan yhteistyössä   si kuvaava Kettunen tuntee vih-     Berghällille elokuvien teossa tär-   – Kun rahat ovat tilillä, kaikki    listä. Tarkemmin ottaen naisystä-
ole kyse pelkästään dokumenttien   doinkin olevansa tilanteessa, jos-                      etenee.                  vän patistamana tai innoittamana.
teosta.               sa tietää mihin kuuluu. Berghäll   keintä on aiheen henkilökohtai-
                   kehuu hedelmällistä yhteistyötä ja  suus.                  Berghällin elokuvien suurimpia      – Ainakin pyöräilyä, kävelyä ja
 – Kerron elämästä, en dokkari-   Kettusen ohjaajan taitoja, ja uskoo                     rahoittajia ovat Suomen elokuva-     uintia on tiedossa, Berghäll hy-
en teosta, Berghäll painottaa.    tämän olevan jo lähes valmis do-    – Jos joku asia ketuttaa, niin se  säätiö, Audiovisuaalisen kulttuu-     myilee.
                   kumenttiohjaaja.           on ehdottomasti tuotava esille yh-   rin edistämiskeskus ja Yleisradio.    Jyränkölän Setlementti kustantaa
                                      teiskunnassa, Berghäll tiivistää.   Edellä mainitut tukevat yksittäis-    Heinolan Uutisia.
                    – Dokkaristin on oltava tar-                        tä elokuvaa korkeintaan 300 000
                   peeksi rauhallinen ja arvostettava   Viimeisin, toukokuussa ensi-il-   euroon saakka. Berghällin eloku-
                   muita ihmisiä. Kaikista ei ole dok-  tansa saanut elokuva, Punkkisota,   vien budjetit saattavat kohota jopa
                                      syntyi sekin henkilökohtaisen ko-   850 000 euroon, joten yksityistä-
                                      kemuksen kautta.            kin rahoitusta on kerättävä.

                                                                              Joonas Berghällin
                                                                              (oik.) ja Jorma
                                                                              Kettusen välillä val-
                                                                              litsee eräänlainen
                                                                              ohjaaja-mentori-
                                                                              suhde.

                                                                                                 Kuvat: Niko Peipsalo / Jyränkölän mediapaja
   1   2   3   4   5   6   7   8   9