Page 2 - HU_nro521
P. 2

2  |  Heinolan Uutiset 10.6.2021

PÄÄTOIMITTAJALTA                                Lomalla omilla huudeilla

 Kotimaan matkailulla                             Lomakausi on alkamaisillaan,     kahvilasta Siltasaaresta tai itämais- salliessa kesäteatteristakin. Shop-
 näytön paikka                                   mutta tarpeetonta matkus-     vaikutteisesta Harjupaviljongista.   pailijat suuntaavat johonkin kym-
                                          tamista erityisesti ulkomaille                      menistä erikoisliikkeistä. Paljon
  Viime kesä oli monissa kotimaan matkailukohteissa ennätyk-         kehotetaan edelleen välttämään.     Jos veri vetää Etelä-Euroopan    hoettu sanonta, Heinolassa kaik-
  sellinen. Ulkomaan lomamatkojen ollessa käytännössä pysäh-         Lienee paikallaan vähintäänkin    rannoille, voi kaipuuta lievittää   ki on kävelymatkan päässä, pitää
  dyksissä, suomalaiset reissasivat maata ristiin ja rastiin. Alkanut    leikitellä ajatuksella lomasta omas- Kylpylän rannalla auringossa ma-    hyvin pitkälti paikkansa.
  kesä näyttäisi olevan kotimaan matkailun suhteen vähintäänkin       sa kotikaupungissa. Mitähän Hei-   koillen. Paljon riippuu toki siitä,
  yhtä vilkas koronan pitäessä maailmaa edelleen otteessaan.         nolalla voisi olla tarjottavanaan?  saammeko nauttia (tai kärsiä, riip-       •••
  Saattaapa olla, että kesästä tulee viimevuotista vilkkaampikin                          puen keneltä kysyy) edelliskesien
  rajoitusten hellittäessä. Viime kesänä tapahtumia ei ollut juuri          •••             kaltaisista hellejaksoista vai onko  Kuinkas iltamenot, Heinolassa
  ollenkaan, mutta nyt ainakin loppukesä näyttäisi kesäteatterei-                         odotettavissa perinteisen viileä ja  kun ei taida tällä haavaa olla yö-
  den ja festareiden kannalta valoisammalta. Tapahtumat tuovat        Ensiksi on mietittävä majoitusta.   sateinen suvi. Tosin sateen sattu-   kerhoa? Ei hätää, ei taida olla juu-
  paikkakunnille eloa ja paljon toivottuja tuloja paikallisille majoi-    Budjettireissaaja voi tietenkin yö-  essa rentouttava kylpylä takuuvar-   ri muuallakaan. Tätä kirjoitetta-
  tus-, ravintola- ja kaupanalan yrityksille.                pyä kotonaan, mutta jos lomafiilis  masti lämpimine vesineen on vain    essa valomerkki tulee Suomessa
                                        omissa nurkissa ei ota tuulta siipi- muutaman sadan metrin päässä.     joko klo 18, 19, 22 tai 24 riip-
   Rokotusten edetessä ja maailman pikkuhiljaa avautuessa,         ensä alle, on Heinolassa lukuisia                      puen alueesta ja ravintolatyypistä.
  suomalaisetkin varaavat entistä kiihtyvämpään tahtiin loma-        majoitusvaihtoehtoja kylpyläho-        •••              Ota näistä nyt sitten selvää. Toki
  matkoja ulkomaille. Tänä kesänä kotimaan matkailukohteilla         tellista mökkimajoitukseen. Tai-                       ainahan voi tanssahdella Spotifyn
  onkin kallisarvoinen näytön paikka lunastaa suomalaisten odo-       taapa täällä olla nyt niin trendik-  Entäpä ne nähtävyydet sitten? En-   tahdissa omassa olohuoneessakin.
  tukset ja varmistaa, että kotimaiset matkailijat lomailevat Suo-      käitä täkäläisten vuokralle tarjoa-  simmäisenä mieleen nousevat ne     Näin välttyy noloilta tilanteilta ei-
  messa tulevinakin kesinä. Tärkeää on houkutella myös kan-         mia Airbnb-asuntojakin. Rohkea    kaikista ilmeisimmät eli lintutarha  kä takuulla tule herättyä vieraista
  sainvälisiä matkailijoita, mutta tällä hetkellä näyttää vahvasti      ottaa teltan kainaloon ja suuntaa   ja vesitorni. Täällä asuvat saattavat sängyistä. 
  siltä, että muita maita kireämpien rajoitusten vuoksi Suomi on       metsän siimekseen.          pitää niitä itsestään selvinä, ehkä-
  vaarassa menettää valtavat matkailutulot. Kansainväliset mat-                          pä jo hieman tylsinä, mutta kuin-                 Jussi Varjo
  kailijat hakevat matkoiltaan erilaisia asioita kuin suomalaiset, ja     Kun nälkä yllättää tai kahvi-    ka moni heinolalainen tunnustaa
  ovat monesti valmiita käyttämään enemmän rahaa Suomessa          hammasta kolottaa, vaihtoehto-    käyneensä edellä mainituissa koh-        Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
  lomaillessaan. Tämä näkyy erityisesti Lapissa, missä ulkomais-       ja löytyy yllättävänkin runsaasti.  teissa viimeisen kolmen vuoden                     päätoimittaja
  ten matkailijoiden puute on ajanut monia yrittäjiä ahdinkoon.       Michelin-tähden tasoisia fine di-   aikana? Vastikään huutokaupattu
                                        ning -ravintoloita lukuun otta-    vesitorni saattaa hyvinkin olla vii-
   Heinolan seutu ei ole yhtä riippuvainen kansainvälisestä         matta murua rinnan on saatavil-    meistä kesää yleisölle avoin, joten
  matkailusta, mutta kyllä Lahdessa, ja erityisesti Vierumäellä,       la monenlaiseen makuun, lähes     nyt jos koskaan kannattaa hyö-
  järjestettävät kansainväliset tapahtumat tuovat varmasti osan-       kansallisruoan asemaan nostetus-   dyntää tilaisuus käydä ihmettele-
  sa myös heinolalaisten yrittäjien kassaan. Siksi sopiikin toivoa,     ta pizzasta hunajakanaan ja street  mässä sitä, kuinka metsien keskel-
  että kansainvälisen matkailun avaamiseen löytyy terveysturval-       food -vaikutteisiin annoksiin.    lä me täällä oikein elämmekään.
  linen tapa mahdollisimman pikaisesti.                   Kansainvälistä tunnelmaa voi käy-
                                        dä hakemassa keskieurooppalaista    Kulttuurinystävät voivat naut-
VIERASKYNÄ                                   kahvilakulttuuria ammentavasta    tia kolmen museon tarjonnasta ja
                                                           toivottavasti koronatilanteen niin

Odotukset kotimaista matkailukesää kohtaan korkealla

Suomalaiset odottavat innos-      Kohteet toimivat niin vierailu-                        mistamaan seudulle kaavailtujen    Näihin muutoksiin halutaan va-
   tuneena kotimaan matkai-     kohteina kuin niiden jalostamat                        matkailun vetovoimainvestoin-     rautua etukäteen matkailun jäl-
   lukesää. Koronapandemia      tuotteet kesämökin terassilla sau-                       tien edistyminen.           leenrakennusohjelman avulla.
on lisännyt entisestään kotimaan    nan jälkeen nautittuna. Toinen on
matkailun suosiota ja matkailu-    vilja, jota jalostetaan paitsi olueksi                          •••              Kokousten ja ryhmämatkailun,
halukkuutta. Kansainvälisiä vie-    ja viskiksi, myös maakunnan erin-                                          kuten retkien, osalta on opittu
raita päästään palvelemaan toi-    omaisissa myllyissä ja leipomoissa.                         Kasvua odotetaan vielä     digitaalisiin työkaluihin, mutta
vottavasti jo loppuvuonna.       Lähiruoka on keskeinen osa kes-                            2021 ja 2022 lähinnä ko-   peruskokoontuminen ja ihmis-
                    tävää matkailua ja yksi Lahden                             timaan lähimatkailusta.   ten tarve tavata tulevat jatku-
 Lahden seudun matkailun kär-     Euroopan ympäristöpääkaupun-                                             maan. Kokousmatkailussa ol-
kiä ovat mm. puhdas järviluonto    kivuoden teemoista.                                   Koronan jälkeisen mat-   laan Päijät-Hämeessä siirtymäs-
ja monipuoliset urheilu- ja lii-                                                 kailumaailman tren-    sä entistä vahvemmin elämysten
kuntamahdollisuudet, kirkasve-         •••                                        deistä ja muutoksista   myyntiin, ja se edellyttää uusien
tiset järvet, Salpausselät ja harjut.                                                            kohderyhmiä puhuttelevien pal-
Niiden muodostama Salpaussel-     Maaseutumatkailu on ollut yk-                                osa suosii erityisesti  veluiden tuottamista ja myyn-
kä Geopark -alue tarjoaa paljon    si korona-ajan yllättäjistä. Mo-                               Lahden seudun mat-   ninedistämistä digitaalisesti.
aktiivisen tekemisen mahdolli-     nissa Päijät-Hämeen kunnissa                                 kailua, kuten urhei-
suuksia. Lahden seudulla tavoi-    on huomattu etätyöskentelijöi-                                lu-, liikunta- sekä   Matkailussa kaiken kaikkiaan
tellaan luonnosta ja aktiivises-    den määrän lisääntyminen, lo-                                 hyvinvointimatkai-   käsite terveysturvallisuus on
ta elämäntavasta hyvinvointia     masesonkien mökkikysynnän                                   lun ja luontolii-   muuttunut osaksi matkailun jo-
hakevia lomailijoita, jotka ovat    merkittävä kasvu ja kiinnostus                                kunnan kysynnän    ka päivää. Ihmisen tarve olla var-
kiinnostuneet myös vaikkapa      muuttaa maaseutukuntiin.                                   kasvu. Myös etä-    ma matkailukohteen siisteydestä
maatilatoreista, pienpanimoista                                                   työskentelyn odo-   ja turvallisuudesta on korostunut
tai pientapahtumista.          Koronan muuttama mat-                                    tetaan jatkuvan ja   entisestään. Tämä lisää ruuhkat-
                    kailun kysyntä edellyttää täy-                                muuttuvan osaksi    tomien matkailukohteiden suo-
     •••              sin uusia toimintamalleja                                   uutta normaalia ko-  siota; tässä Päijät-Hämeelle mah-
                    ja muutoksia tuotteistuk-                                  ronan jälkeen. Vas-   dollisuus nostaa vetovoimaansa.
Tulevana kesänä maakunnan       sen ja digitaalisuuden se-                                  taavasti kokous- ja
matkailussa nostetaan jälleen     kä vastuullisen matkailun                                  työmatkailun osalta    Matkailussa odotetaan mer-
vahvasti esille paikallinen ruoka   osalta. Matkailupalvelujen                                 kysynnän odotetaan    kittäviä muutoksia, mutta me
ja päijäthämäläinen ruokaosaa-     digitaalinen löydettävyys                                 muuttuvan. Kansain-    Päijät-Hämeessä olemme val-
minen. Puhdas vesi on yksi niis-    ja ostettavuus on kaiken                                 välinen matkailu elpyy   miina. 
tä maakunnan ja Salpausselkä      kokoisten matkailuyritys-                                hitaasti ja vuoden 2019
Geoparkin vahvuuksista, joiden     ten keskeinen kilpailuvaltti.                             tason kansainvälisiin ma-               Raija Forsman
ansiosta Lahden seudulla on pal-    Kasvun mahdollistamisessa                              joitusvuorokausiin päästään
jon pieniä ja suuria panimoita.    on myös tärkeää pystyä var-                            arviolta vuoden 2024 jälkeen.                 toimitusjohtaja,
                                                                                  Lahden seutu – Lahti Region Oy

KUSTANTAJA:              TOIMITUS                Mainosmateriaalit:          JAKELU
Jyränkölän Setlementti ry       päätoimittaja Jussi Varjo,       ilmoitus@heinolanuutiset.fi      Painosmäärä 25 000 kpl
Siltakatu 11              044 797 2468              SIVUNVALMISTUS            Posti jakaa n. 14 500 kpl Heinolaan,
18100 Heinola             toimitus@heinolanuutiset.fi       K-Systems Contacts Oy         Sysmään, Hartolaan, Pertunmaalle ja
Toimitusjohtaja                                Päivi Kaikkonen, 040 7333 485     Vuolenkoskelle. Loput lehdet jaetaan
Kari Hahl, 050 322 1218        ILMOITUSMYYNTI             myynti@k-systems.fi          lehtitelineisiin Suomen Urheiluopiston
kari.hahl@jyrankola.fi         Marko Latvanen, 0400 777 717      PAINO                 alueelle, Nelostien liikenneasemille ja
                    myynti@heinolanuutiset.fi        Sanoma Manu Oy, Tampere        yhteistyökumppaneiden tiloihin.
Kannen kuva: Niko Peipsalo       Mediatiedot: heinolanuutiset.fi
   1   2   3   4   5   6   7