Page 10 - HU_nro521
P. 10

10  |  Heinolan Uutiset 10.6.2021

Saunan kautta uimaan!                                                 10                  jon kanta-asiakkaita, jotka tunte-
                                                                              vat tarinamme hyvin vuosien mit-
Hotelli Kumpeli Span sijainti luonnonhelmassa                                     kysymystä               taan ja se on myös lujittanut mei-
viehättää kotimaanmatkailijaa.                                                               dän ja asiakkaidemme suhteita.
                                                           Moto GP -kisoja, jotka siirtyivät   Julkaisemme tarinamme jossain
KATJA TAMMINEN             saaneet koko henkilökuntamme     mahdollisuus. Puhtaassa vedessä     kuitenkin ensi vuodelle. Onneksi    vaiheessa myös sosiaalisessa me-
                    koolle lomautuksien jälkeen.     pulahtaminen saunomisen ohella     meillä on kansainvälisiä tunnolli-   diassa ja nettisivuilla tarkemmin.
Luontoaktiviteettien suosion äk-                       on vahvuutemme!             sia asiakkaita, jotka jo toistamiseen Tarina on tärkeä, ja siitä puhutaan
kijyrkkä nousu kotimaan matkai-    2Millaiset asiat ovat juuri                          suostuivat siirtämään varaustaan    koko ajan, mutta mielestämme
lijoiden keskuudessa on nostanut      teille nyt ajankohtaisia?     4Kumpeli on nähnyt jo kolme       ensi vuodelle. Moottoriurheilun    sen kertominen pitää tulla luon-
Hotelli Kumpelin sijainnin Ky-     Odotamme innolla kesäturismia.      vuosikymmentä. Miten aika-     harrastajat ovat olleet aina meil-   nollisesti eikä pakolla puristettu-
mijoen kainalossa arvoon arvaa-    Olemme saaneet kauniit terassim-   jana teidän näkökulmastanne       le hyviä asiakkaita. Kesäteatterin   na, koska nyt pitää kaikkien ker-
mattomaan. Kotimaan matkaili-     me jo käyttöön. Myös sähköpot-    näyttäytyy?               esityspäivät tuovat majoittuvia ke-  toa tarinansa.
jat ovat menneen vuoden aikana     kulaudat ja pyörät ovat taas asiak-  1990-luvulla Kumpeliin valmistui    sälomalaisia ja odotamme mielen-
löytäneet arjen vastapainoksi kai-   kaidemme käytössä ja Heinolan     lisää kokoustiloja ja hotellihuonei-  kiinnolla tämän vuoden Fribafes-    9Miten itse tykkäätte lomailla
paamaansa eksotiikkaa kaupunki-    kauniit kävely- ja pyöräreitit aivan ta. Majoittuvia kokousasiakkaita    tareita elo–syyskuun taitteessa, se    ja viettää vapaa aikaanne?
retkeilystä, metsässä kävelystä ja   hotellimme läheisyydessä. Myös    oli runsaasti ja ravintolassa iltaelä- on iso tapahtuma Heinolalle.      Rennosti, ilman suunnitelmia.
siitä, että saunasta pääsee suoraan  KumpeliDiscGolfPark on siistit-    mää: tanssia, eturivin esiintyjiä ja                      Tehdä sitä, mikä milloinkin hy-
luonnonveteen uimaan.         ty talven jälkeen, joten toivomme   kuuluisat tiistain naistentanssit.   6Uskotteko Kimolan kanava-       vältä tuntuu. Kaiken ei tarvitse
                    näkevämme myös frisbeegolf-tu-                          yhteyden piristävän kaupun-    olla tuttua ja turvallista. Tärkeää
 Hotelli Kumpelin toimitusjoh-    risteja meillä. Saamme pian käyt-    2000-luvun alkupuolella sekä     gin ja hotellin kesää?         on iloinen ilmapiiri ja ystävälliset
taja Eira Lerkkanen on suuntauk-    töön myös uudistetut hotellihuo-   Heinolassa että Kumpelin asiakas-    Kyllä varmasti! Heinolan kaupun-    ihmiset. Aina parasta, jos kohtees-
sesta mielissään. Hyvinvointiin ja   neemme.                kunnassa tapahtui muutoksia,      gin pitää tehdä lisää vierasvene-   sa on ihmisten lisäksi eläimiä ja
arjesta irtautumiseen luonnon                        joihin oli sopeuduttava. Alkoi ai-   satamia Kumpelin läheisyyteen.     puhdasta luontoa.
mahdollisuuksia hyödyntäen pa-     3Onko lisääntynyt kiinnostus     kuisille suunnatun kylpylän suun-
nostanut hotelli henkilökuntineen     luontomatkailuun näkynyt     nittelu hotellin yhteyteen. Nyt     7Millaisia asioita asiakkaat      10Millainen olisi täydelli-
odottaa toiveikkaana kesää.      Kumpelin asiakkuuksissa?       2020-luvulla odotukset ovat kor-      toivovat hotellilomalta           nen kesäpäivä?
                    Kyllä varmasti joiltain osin. Oli-  kealla.                 juuri nyt?               Aurinkoinen, lämmin, lempeä ja
1Mitä Hotelli Kumpelille        si enemmänkin, jos Heinolalla                         Hemmottelua kylpylässä, hyvää     kiireetön. Hyvää ruokaa, juomaa
  kuuluu?              olisi jatkuvasti ollut oma matka-   5Millaiset näkymät hotellilla      ruokaa ja juomaa, sekä ystävällis-   ja iloista seuraa.
Keväällä hotellimme oli kiinni     toimisto, mutta nyt Heinola Tra-     on tulevaa kesää ajatellen?     tä palvelua. Ylpeinä voimme to-
muutaman viikon, jolloin keski-    velin kautta saamme ehkä enem-    Hyvät näkymät kaikin puolin,      deta, että meillä on tarjota kaikki   Paikka, jossa sen viettäisi oli-
tyimme hotellitoiminnan kehittä-    män luontomatkailijoita, kun on    kunhan rajoitukset toimintaam-     edellä mainitut. Tiloissamme toi-   si mukavassa kylpylässä, kuten
miseen ja sopeuduimme tilantee-    joku, joka tarjoaa valmiita ret-   me liittyen eivät ainakaan enää     mii myös kosmetologi ja hieroja.    Kumpeli Spa:ssa, joka tarjoaa
seen. Rajoitukset muuttuivat erit-   kiä lähiympäristössä. Kylpylä on   mene tiukemmiksi. Asiakkaamme                         mahdollisuuden uida luonnonve-
täin pienellä varoitusajalla, jolloin edelleen se hotellimme vetonaula.   ovat mielellään katsomassa aurin-    8Näkyykö kasvava kiinnostus      dessä sekä ottaa aurinkoa ranta-
on vaikeaa suunnitella mitään pit-   Uintilaiturimme on viime vuosina   gonlaskua ravintolamme terassilla.     historiaan ja tarinamatkai-    koreissa tai aurinkotuoleissa. Rai-
källä tähtäimellä, mutta onneksi    saanut paljon positiivista palautet- Toivomme, että rajoitukset sallisi-   luun Kumpelin asiakkuuksissa?     kasta juomaa ja herkullista ruo-
meillä on hyvä ja joustava hen-    ta. Mahdollisuus uida luonnonve-   vat tämän heille ja voisimme luo-    Kyllä ehdottomasti. Meillä on pal-   kaa ravintolan terassilla. Ruokai-
kilökunta. Pystyimme yhdessä      dessä sekä kesällä että talvella on  pua ravintolan sulkemisesta klo 20                       lun jälkeen vastaanotosta polku-
sopimaan toimintatavoistamme      tärkeä osa suomalaista saunakult-   ja palata myöhempään sulkemis-                         pyörä alle. Pyöräretken päätteek-
ja työvuoroista pienelläkin varoi-   tuuria, ja kylpylästämme on siihen  aikaan.                                    si hotellihuoneen tai ravintolan
tusajalla. Olemme nyt vihdoin                                                                terassille auringonlaskun aikaan,
                                        Odotimme kovasti Kymiringin                         ja sitten rauhalliseen hotellihuo-
                                                                              neeseen nukkumaan.

                                                                               Kaikki tämä on mahdollista to-
                                                                              teuttaa veden äärellä. Mikä olisi-
                                                                              kaan parempaa Suomen kesässä! 

                                                                              FAKTA

                                                                              Eira Lerkkanen

                                                                              •	 Ikä: 66

                                                                              •	 Kotoisin: Alun perin Iisalmesta.

                                                                              •	 Perhe: Aikuinen tytär ja poika sekä
                                                                                18-vuotias Manne-kissa.

                                                                              •	 Työ: Toimitusjohtaja Hotelli Kumpeli
                                                                                Oy:ssa, Kumpelin yrittäjä vuodesta
                                                                                1993.

                                                                              •	 Kesäsuunnitelmat: Töissä, mökillä,
                                                                                kotona ja ystävien kanssa.

                                                                              •	 Motto: Kaikki selviää ennen kuin
                                                                                taas sotkeentuu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15