Page 8 - HU_2904e
P. 8

8  |  Heinolan Uutiset 29.4.2021

Flutingtehdas kokeilee biojalostusta

Parhaassa tapauksessa                                           paikkaan, jolla on ympäristölupa   Covid
tehdas ryhtyy tuottamaan                                          ottaa vastaan ja käsitellä tämän-  haastoi
biopolttoainetta kokeilu-                                         tyyppistä jätettä.
jakson päätyttyä.                                                                Stora Ensolla oli tarkoitus käyn-
                                                       Heinolaan suunnitellaan lo-    nistää koetoiminta jo vuonna
JARI NIEMI HU                                               henkasvattamoa, joka on ym-     2019, mutta sitä ei ole päästy
                                                      päristölupavaiheessa. Toimija    aloittamaan suunnitellusti. Haet-
Etelä-Suomen aluehallintovi-                                        on ollut yhteydessä Stora Enso    tu lisäaika on tarkoitus käyttää
rasto on hyväksynyt Stora Enso                                       Oyj:hin. Kasvattamosta syntyy    alkuperäisessä koetoimintailmoi-
Oyj:n Heinolan Flutingtehtaan                                       lietettä, jonka käsittely lähietäi- tuksessa esitetyn mukaisesti.
koeluonteista toimintaa koske-                                       syydellä voisi olla kiinnostava
van ilmoituksen, joka koskee                                        vaihtoehto.              – Viivästykset koetoiminnan
HTC-prosessia. Siinä saa käsitellä                                                       käynnistämisessä ovat johtuneet
Heinolan Flutingtehtaalla muo-                                        Etelä-Suomen aluehallintovi-    teknisten haasteiden lisäksi CO-
dostunutta biolietettä enintään                                      rasto ei kuitenkaan myöntänyt    VID-19-ajan matkustusrajoi-
16 000 tonnia vuodessa.                                          lupaa käyttää kalajätteitä proses-  tuksista ja tehtaalle pääsyn rajoi-
                                                      sissa.                tuksista yhteistyökumppaneiden
 Koetoimintajakso päättyy maa-                                                         osalta.
liskuun lopussa 2023.                                            Lohenkasvattamon lietteen
                                                      arvioidaan olevan ravinteikasta.    – Turvallisuus on meille tär-
 – Tavoittelemme energia- ja                                       Stora Enson mukaan synergiaa     keintä, Metsäranta kertoo.
kustannustehokasta ja onnistu-                                       voisi syntyä, koska sellu- ja kar-
essaan jopa energiapositiivista                                      tonkitehtaan jätevedet ovat ravin-   Biopolttoaineen valmistukses-
ratkaisua lietteiden käsittelyyn.                                     neköyhiä ja ravinteita joudutaan   sa käytettävän HTC-laitoksen
Tämä on aika lupaava juttu, sa-                                      lisäämään puhdistamon toimin-    omistaa ruotsalainen C-Green
noo Flutingtehtaan johtaja Kat-                                      nan mahdollistamiseksi.       Technology AB. 
ja Metsäranta.
                  Kuvat: Stora Enso
 Lisäksi laitoksella saa luvan
mukaisesti käsitellä yhteensä    Tehtaanjohtaja Katja Metsäranta ihailee purkissa olevaa kuivaa
enintään 5 000 tonnia vuodes-    polttoainetta.
sa Flutingtehtaalla syntyvää pri-
määrilietettä, Stora Enson muissa  Luvanvaraista             – Poltamme Flutingtehtaalla   Kuivaa HTC- polttoainetta voidaan hyödyntää polttamalla se leiju-
yksiköissä syntyvää lietettä, Hei- toimintaa              muodostuneesta lietteestä val-   petikattilassa.
nolan kaupungin jätevedenpuh-                      mistetun HTC-biopolttoaineen
distamon jätevesilietettä, Gasum  Viranomaisten näkemyksen mu-    tehtaan leijupetikattilassa, Met-
Oy:n tuoteselosteiden mukaisia   kaan HTC-prosessissa synty-     säranta kertoo.
mädätysjäännöksiä sekä puhdas-   vä HTC-biopolttoaine ja muut
ta hevosen lantaa tai lanta-kui-  HTC-prosessin lopputuotteet      HTC-biopolttoaine, jota ei
vikeseosta.             ovat jätettä, jonka jatkokäyttö on polteta leijupetikattilassa, ja
                  luvanvaraista.           mahdolliset muut HTC-proses-
 – Teemme mielellämme bio-                       sin lopputuotteet on toimitettava
yhteistyötä, Katja Metsäranta to-
teaa.

Biopolttoaineen valmistuksessa käytettävän laitoksen omistaa ruotsalainen C-Creen Technology AB.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13