Page 7 - HU_2904e
P. 7

HEINOLANUUTISET.FI | 7

Sote on aito                                            10                 6Kaupunki on tehostanut       7Seminaarin kohtalo on
mahdollisuus                                                                erinomaisesti markkinoin-      puhuttanut paljon. Kulttuu-
                                                  kysymystä              tiaan. Mikä on monipuolisen ja    rihistoriallista rakennusta on
Kaupunginjohtaja Jari Parkkosen mielestä sosiaali-                                           tehokkaan markkinoinnin oikea    tarjottu myös kaupungille. On
ja terveyspalveluiden mahdollinen siirtyminen hyvin-                                          taso tulevina vuosina?        varmasti pohdittu paljon, löytyi-
vointialueen hoitoon antaa Heinolallekin lisää keinoja                                         Tärkeintä markkinoinnissa on se,   sikö sille minkäänlaista käyttöä?
selviytyä tulevista haasteista. Jäljelle jäävissä                                           että ollaan uskottavia. Markki-
toiminnoissa tarvitaan yhä enemmän kuntien                                               nointi vaatii pitkäjänteisyyttä.   Seminaari on etenkin tunnetasolla
välistä yhteistyötä.                                                                            kaupunkilaisille tärkeä. Olemme
                                                                     Markkinoinnin osuus kaupun-    ilmoittaneet erilaisille ostajaeh-
                                                                    gin budjetista on promilleja eikä  dokkaille, että kaupunki voi olla
                                                                    ole realistista olettaa siihen kas- osaratkaisuna mukana. Olemme
                                                                    vua. Täytyy olla vain fiksumpia   tehneet todella paljon työtä sen
                                                                    kuin muut.              eteen, että seminaarin alueelle
                                                                                      syntyy toimintaa.
JARI NIEMI HU
                                                                                      8Myös talouden tervehdyttä-
1Sote ilmeisesti saadaan nyt                                                                          misohjelmasta on jaksettu
  maaliin. Mitä se tarkoittaa                                                                       keskustella. Monien kaupunki-
heinolalaisille? Heikkenevätkö                                                                       laisten mielestä toiminta on
nykyiset palvelut, kuten ilta- ja                                                                      jäänyt puolitiehen. Mitä pitää
viikonloppuvastaanotto, ja jat-                                                                       tehdä, jotta kaupungin talous
kaako Coronaria edelleen Heino-                                                                       saadaan jatkossakin pidettyä
lassa? Säilyykö vuodeosasto?                                                                        ylijäämäisenä, palvelut tasok-
Jos sotea ei tule, joudumme teke-                                                                      kaina ja veroprosentti kohtuul-
mään isoja muutoksia itse. Jos pal-                                                                     lisena?
velut halutaan säilyttää nykyisellä                                                                     Talouden tervehdyttämisohjelma
tasolla, voi epäilijöiltä kysyä, että                                                                    on hyväksytty vain periaatteellise-
miten rahoitetaan 3-4 miljoonan                                                                       na. Menoissa meille tulee paljon
euron kasvu? Sotessa päätösvalta,                                                                      asioita annettuna. Viime vuosien
mutta myös rahoitus, siirtyy hy-                                                                      tulokset kestävät vertailun muihin
vinvointialueelle.                                                                             kuntiin.

 Heinolan tilanne hyvinvointi-                                                                        Meidän kestävä investointien
alueella tulee olemaan hyvä. Sillä                                                                     taso on jatkossa 5 miljoonaa euroa
on selkeä rooli Itä-Hämeen palve-                                                                      vuosittain ja meillä on 2–3 mil-
lukeskuksena. On vaikea kuvitel-                                                                      joonan euron suuruinen sopeutta-
la, että hyvinvointialueen intres-                                                                     mistarve seuraavalla valtuustokau-
sissä olisi tuhota hyviä käytäntöjä.                                                                    della, jotta talous pysyy kunnossa
                                                                                      kilpailukykyisellä verotustasolla.
2Onko soten tulo Heinolalle                FAKTA
  ja muille keskikokoisille                                                                        9Uusi valtuusto aloittaa ensi
kunnille pelastus, kun otetaan              Jari Parkkonen                                                    syksynä. Minkälaisia toiveita
huomioon väestön keski-iän                                                                         asetat uudelle valtuustolle?
tuntuva kasvu seuraavan 10                •	Ikä: 46 vuotta                                                 Motivoituneena ja avoimin mielin
vuoden aikana?                                                                               mukaan. Mielipidettä ei kannata
Hyvinvointialue on Heinolalle ai-             •	Ammatti: kaupunginjohtaja                                            lukita ennen kuin on saanut tietoa
noa mahdollisuus taloudellisesti,                                                                      tarpeeksi. Virkakoneisto on päät-
ellei julkinen rahoitusjärjestelmä            •	Koulutus: hallintotieteiden maisteri                                      täjiä varten.
merkittävästi muutu eduksemme.               ja tradenomi
Sotemenot kasvavat nykyisestä 82                                                                      10Olet ollut nyt muutaman
miljoonasta 2020-luvulla varovas-             •	Työkokemus: Oulun kaupungin                                               vuoden Heinola-laivan
ti arvioiden 25–30 miljoonaa eu-              sosiaali- ja terveystoimen johtaja ja                                      ruorissa. Onko virka vastannut
roa. Näköpiirissä ei ole mitään tu-             liikuntajohtajana 2003–2010, maa-                                        odotuksiasi? Oletko kenties
loja lisääviä elementtejä.                 kuntajohtajana Päijät-Hämeen maa-                                        eläkevirassa?
                              kuntaliitossa 2011–2018, Heinolan                                        Hämmästyttävän vähän on ollut
 Tämä tarkoittaisi sitä, että jos             kaupunginjohtajana 2018–                                            yllätyksiä. En ole koskaan syyllis-
sote-menoihin ei kosketa, kaikki                                                                      tynyt urasuunnitteluun.
muu toiminta pitäisi puolittaa.              •	Perhesuhde: avoliitossa
                    Kuvat: Jari Niemi
                             •	Harrastukset: kuntoilu, lukeminen,
                              arjen puuhastelut, pelaaminen

                             •	Motto: Never Die Easy

3Soten myötä muuttuu myös       Kaupunginjohtajan yksi tärkeistä tehtävistä on pitää ajassa kaupunginhallituksen
  verotuskuvio. Mikä tulee      kokoushuoneen seinäkello, vitsailee Jari Parkkonen.
olemaan Heinolan tulovero-
prosentti? Maan hallitus on      4Kunnille jää opetustoimi,                 le kunnille, ja joissakin asioissa Paasossa asuva
luvannut, että kolmiportaisessa      vapaa-ajanpalvelut, tekninen              maakunnallinen yhteistyö kasvaa.  Jari Parkkonen on
verotuksessa (valtio, maakunta     toimi ja elinvoimapalvelut.                                   viihtynyt hyvin
ja kunta) kokonaisveroaste ei     Joudutaanko näitä järjestelmään               5Kaupunki on myymässä        Heinolassa.
nouse. Onko tämä realismia?      uudelleen soten jälkimainin-                  tarpeettomaksi käynyttä
Kaupungin muut menot soten jäl-    geissa?                           omaisuuttaan. Voisiko kaupunki
keen ovat noin 70 miljoonaa eu-    Soten pois lähdön jälkeen kau-               luopua kaikesta sellaisesta, joka
roa. Heinolan veroprosentti tulee   pungin muut menot ovat helpom-               ei tuota sille, mutta ei ole suu-
olemaan hiukan alle 8 prosent-     min ennakoitavissa. Uusi hallinto-             rena rasitteenakaan. Laitetaanko
tia eli verotuloja kertyy noin 24   sääntö ja johtamisjärjestelmä val-             vuokrataloyhtiö myyntiin?
miljoonaa euroa. Loput saadaan     mistuvat vuoden 2022 loppuun                Myytyjen kiinteistöjen saaminen
kasaan valtionosuuksilla ja eri-    mennessä. Näiden palveluiden                aktiiviseen käyttöön on huomat-
laisilla maksuilla ja tuloilla. Nyt  osalta kunnat jatkossa hakeutuvat              tavasti parempi vaihtoehto kuin
vasta selvitetään hyvinvointialu-   nykyistä laajempaan yhteistyö-               se, että ne olisivat kaupungilla.
een verotusoikeutta. Uskon, että    hön. Maakunnassa on yhteinen                Omistaja sitoutuu aina parem-
tulevat hallitukset joutuvat halli-  matkailuyhtiö ja me hoidamme                min kuin vuokralainen. Toteu-
tuskokoonpanoista riippumatta     ympäristö- ja rakennusvalvontaa               tuneeseen hintatasoon olen aika
tarkastelemaan julkisten palvelui-   muille kunnille. Heinolan roo-               tyytyväinen. Vuokrataloyhtiö on
den kokonaisuutta. Tuotetaanko     li tulee olemaan kaksijakoinen:               tarpeellinen palvelumuoto kau-
kaikki palvelut kuten nyt julkisia   tuotamme palveluita pienemmil-               pungille.
painottaen?
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12