Page 4 - HU_2904e
P. 4

4  |  Heinolan Uutiset 29.4.2021

                                       Pikkukaupunki
                                       veti puoleensa

                                                                                 Olli Tiainen / Love U Mean It

Ohjaaja Saku-Petteri          armeijan jälkeen Helsinkiin. Töi-   tarjouksen, jonka en välttämättä    FAKTA                     mässä, ja sen välittäminen muil-
Perintö muutti takaisin        tä tuli paiskittua muuttomiehenä,   olettanut menevän läpi. Tarjous                           le, on tärkeää. Itse tykkään myös
Heinolaan ja omaksui          kuorma-autokuskina ja varasto-    kuitenkin meni läpi!          Saku-Petteri Perintö             antaa tilaa muiden mielipiteille ja
uudenlaisen elämän-          miehenä. Opintoja hän suoritti                                               näkemyksille.
rytmin.                kansainvälisen liiketalouden pa-    Toistakymmentä vuotta pää-      •	 Syntymävuosi ja -paikka: 1984 Heinola   VAPAA-AJALLAAN Perintö tykkää
                    rissa. Valokuvaajaksi Perintö pää-  kaupungissa asunut Perintö huo-    •	 Koulutus: riittävä             liikkua luonnossa, ja tämän takia
KATJA TAMMINEN             tyi mallintöiden kautta. Samaan    maa kaupungin muuttuneen.       •	 Ammattinimike: ohjaaja/yrittäjä      Heinolaan muutto onkin ollut
                    aikaan hän laittoi pystyyn ensim-   Pikkukaupungin rauhallisempi      •	 Perhesuhde: tyttöystävä ja neljä kissaa  mullistavaa. Töiden jälkeen voi
Saku-Petteri Perintö  kuunte-     mäisen oman firmansa. Seuraa-     syke tuntuu kuitenkin juuri nyt    •	 Harrastukset: urheilu, musiikki, oleminen olla saman tien laavulla grillaile-
li pikkupoikana paljon musiik-     vaksi tie vei mainostoimistoon,    hyvältä.                •	 Motto: Hyvä voittaa!            massa, pyöräilemässä pitkin ran-
kia ja katseli elokuvia. Musiikkia   josta edelleen musiikkiyhtiöön.                                              taviivaa tai vaikka kalastamassa.
kuunnellessaan hän saattoi sulkea                       – Muistan, että ikäluokassani    Suomen musiikillisen raskaan-
silmät ja kuvitella jonkin kohta-    Tällä hetkellä Perinnöllä on    lapsia oli paljon. Mahdollisuuk-    sarjan jättiläisestä Kotiteollisuu-       – Mielestäni ihminen tarvitsee
uksen. Toisaalta, jos hän näki jo-   oma laaja-alaisesti media- ja vi-   sia harrastaa ja viettää vapaa-aikaa  desta, dokumentti Mikael Gab-         luontoa laittamaan asioita mit-
tain elokuvamaista, hän hahmot-    deokentällä toimiva yritys nimel-   löytyi runsaasti. Ikävä huomata,    rielin elämästä, Raskasta Joulua       takaavaan. Luonnossa kaikki on
teli siihen musiikin. Musiikki ja   tä Love U Mean it Oy, eli kave-    että palvelujen määrä vaikuttaisi   Special sekä lukuisia musiikkivi-       täydellistä. Liikaa hipiksi heit-
kuva kulkivat käsi kädessä.      reiden kesken Lumi Films.       olevan vähentynyt ja toki ikäja-    deoita maailmanmenestystä niit-        täytymättä, uskon, että nykyih-
                                       kauma vaikuttaisi olevan hieman    täneen Poets of the Fall -yhtyeen       minen viettää liian vähän aikaa
 Vuosia myöhemmin työsken-       – Sanoisin, että kaikki tämä on   erilainen.               kanssa.                    luonnossa ja on hieman vieraan-
nellessään valokuvaajana, Perin-    ollut hyödyksi siinä mitä nykyään                                             tunut siitä. Tämän takia pk-seu-
tö teki edelleen samoin: hän ku-    teen. En tiedä riittäisikö käynti-   Kodin ohella kaupungista löy-     Vaikuttaisi siltä, että Perintö       dulta moni lähteekin heti ensim-
vitteli kuvan taustalle musiikin,   kortissa tila, jos aletaan luettele- tyi myös yritystoiminnalle sopiva   on omaksunut ohjaamisen salat         mäisen hetken tullen sieltä mö-
ja näki ottamansa kuvat tarinana.   maan työni osa-alueita: ohjaaja,   tila, joka pienen pintaremontin    enemmän kuin sukkelasti. Mil-         keille ja maaseuduille. Heinolassa
Valokuvaajana Perintö oppi myös    käsikirjoittaja, tuottaja, toimitus- jälkeen soveltui mainiosti tar-    laisia ominaisuuksia hyvällä oh-       tuntuu riittävän, kun astuu ovesta
valon. Että se voi olla lempeää tai  johtaja, kuvaaja ja jokapaikan-    vittaviin työskentelytarpeisiin.    jaajalla pitää olla?             ulos.
uhkaavaa, ja se voi viestiä vihaa tai höylä. Mielestäni on selkeämpää    Etäisyys Helsingistä ja toisaalta
rakkautta, ja kaikkea siltä väliltä.  sanoa ohjaaja, sillä ihmisillä on   myös pohjoisimmista asiakkaista     – Ohjaajia on erilaisia, mutta        Perintö on omaksunut Heino-
Perintö oppi valjastamaan valon    siitä selkeä käsitys, Perintö tuu-  on sopiva. Perintö kiittelee kau-   noin yleisesti ottaen ohjaajana        lassa kokonaan uudenlaisen ryt-
töihinsä ikään kuin ylimääräisek-   mii.                 pungista löytyvän paljon piilevää   toimiminen vaatii kykyä hahmot-        min; päivä ja projekti kerrallaan.
si näyttelijäksi, leikkimään sillä,  PALUUMUUTTO HEINOLAAN oli sat-    osaamista nuorten keskuudessa ja    taa kokonaisuuksia ja saada asiat       Sellainen tuntuu juuri nyt hyväl-
ja kertomaan valoa hyödyntäen     tumien summa. Pitkään Helsin-     hyvää tekemisen meininkiä. Me-     toimimaan niin, että ne palvele-       tä. Mielenkiintoisia töitä on riit-
yhä uusia tarinoita. Siitä kaikesta  gin Herttoniemessä vuokralla     neillään on myös uusia paikallisia   vat kokonaisuutta. Ohjaajan on        tänyt, mutta jonain päivänä Pe-
oli valtava hyöty, sillä seuraavaksi  asunut Perintö ajatteli, että olisi  projekteja.              kyettävä ottamaan vastuuta sekä        rintö haaveilee tekevänsä fiktii-
Perinnöstä tuli ohjaaja.        aika ostaa oma asunto. Samaan                        suoriutumaan paineessa. Harvoin        visen täyspitkän elokuvan. Ensin
                    aikaan tuli selailtua puolivakavas-   – Heinolassa on turvallista yrit-  saa toista mahdollisuutta kuvata       pitää kuitenkin löytää siihen sopi-
HEINOLASSA LAPSUUTENSA ja nuo-     ti myös Heinolan asuntoja.      tää ja kokeilla erilaisia asioita sa- asioita uudelleen. Tietysti myös       va tarina. Sellainen, joka herättää
ruutensa viettänyt Perintö muutti                      malla pitäen kulut kohtuullisina,   varma visio siitä, mitä ollaan teke-     jonkin erityisen tunteen tai saa
                     – Kävin katsomassa asuntoja     ohjaaja kiittelee.                                  jopa tarkastelemaan omaa elämää
                    sekä Helsingissä, että Heinolas-   PERINTÖ ON NYKYÄÄN siis ohjaa-                            uudella tavalla. 
                    sa. Päädyin tekemään Heinolaan    ja. Lista tehdyistä ohjauksista on
                                       vaikuttava: Dokumenttielokuva
   1   2   3   4   5   6   7   8   9