Page 3 - HU_2904e
P. 3

HEINOLANUUTISET.FI | 3

Kailas-talosta monipuolinen keskus

                                                                       Kuvat: Heinolan kaupunki

Kiinteistö on hyvin         vuositasolla, selvittää Ilkka Hen- kun mukaan lasketaan myös ali-   Kailas-talo on sekä neliöiltään että kustannusarvioltaan mittavin
kaupunkilaisten käytettä-      tinen.               urakoitsijoiden työvoima, toteaa  Heinolan kouluhankkeista.
vissä, ruokahuoltoon                          Ilkka Hentinen.
kylmävalmistusmalli.         Insinöörityö Hentinen on ai-                     kera noin 1 200 neliömetriä.     Lisäarvoa kiinteistö tuottaa
                  kaisemmin rakentanut muun      Ruokahuollon             – Lisäksi kiinteistöön sijoite- myös 30:llä maalämpökaivol-
JARI NIEMI HU            muassa Joutsan lukion ja keskus-  keskuspaikka                             laan. Energiatehokas maalämpö
                  koulun, Hartolan Kunkkuaree-                      taan kaupungin uusi tuotanto-   on kiinteistön ainoa lämmitys-
Heinolan ison koulurakennus-    nan ja valanut Keski-Suomen     Kailas-talon kustannusarvio on   keittiö, jossa ruoka esivalmiste- muoto. Kailas-talon, lukion ja
buumin viimeisen työpuhteen     keskussairaalan eli nykyiseltä ni- Heinolan kaupungin teknisen    taan uudella kylmävalmistusmal-  Sinilähde-talon odotetaan tuot-
Kailas-talon rakennustyöt ovat   meltään Sairaala Novan sekä Lah-  johtajan Harri Kuivalaisen mu-   lilla kaikille muille kaupungin  tavan jatkossa vuosittain erittäin
alkaneet. Pääurakoitsija työyh-   den Kymijärven voimalaitoksen    kaan 19,1 miljoonaa euroa. Hei-  kouluille. Malli on moderni ja   merkittävää energiakustannusten
teenliittymä Insinöörityö Henti-  perustukset. Lahdessa yritys pys-  nola käyttää koulujen rakentami-  ruoan laatu pysyy kokemusten    säästöä kaupungille. 
nen Oy ja mikkeliläinen betoni-   tytti myös seinärakenteita.     seen muutaman lähivuoden aika-   mukaan hyvänä, toteaa Kuiva-
elementtien valmistaja SBS Beto-                    na kaikkiaan lähes 60 miljoonaa  lainen.
ni Oy aloittivat työt maaliskuun   Yrityksen vuosittainen liike-   euroa. Myllyojan Sinilähde-talo
lopulla.              vaihto on viimeiset viisi vuotta  maksoi noin 12,5 miljoonaa eu-
                  liikkunut 9–10 miljoonan euron   roa, uusi lukio noin 19 miljoonaa
 Valmista pitäisi olla Insinöö-  tasossa, joten Kailas-talon 13,5  euroa ja Tommolan koulun toisen
rityö Hentisen toimitusjohtajan   miljoonan euron pääurakka edus-   kerroksen kunnostaminen reilut
Ilkka Hentisen mukaan 19 kuu-    taa reilun vuoden liikevaihtoa.   500 000 euroa. Lisäksi punaku-
kauden kuluttua eli 31.10.2022.                     kon tuhoama Lusin koulu muu-
                   Kailas-talo huputetaan, kun    tetaan kylätaloksi.
 – Hanke on mittava, mutta     kriittinen työvaihe alkaa, mikä
olemme tehneet vastaavan ko-    eliminoi rakennusaikaisten kos-    Kailas-taloon asettuvat päivä-
koisia aiemminkin. Työyhteen-    teusvaurioiden syntymisen.     koti, esikoulu ja keskustan ala-
liittymä tarvittiin, koska Heinola                   koulu. Bruttoneliöiltään kiin-
odotti pääurakoitsijan liikevaih-   Insinöörityö Hentisellä on pal-  teistö on noin 8 300 neliömetriä,
don nousevan tiettyyn summaan    veluksessaan reilu 40 rakennus-   josta monipuolinen liikuntasali
                  alan ammattilaista, joista osa   nielaisee katsomorakennelman
                  työskentelee Kailas-talon parissa.

                   – Työmaan työvoiman enim-
                  mäisvahvuus 50–60 henkilöä,

                                    Idyllinen kesäkohde

CAFÉ KAILAAN KESÄ 2021                                                            hHahivesirtnkoakraiuajjnaa!
   ALKAA VAPPUNA
                                                                        Toukokuussa
      Katso kailas.fi                                                           1.5. alkaen
                                                                        ke-pe 12-18
                                    HarVjouhpvealivkaihlvjoilanki   Kauppakatu 30, 18100 Heinola    la-su 11-17
                                                      p. 040 5619 522, 044 7273 688
                                                      www.harjupaviljonki.fi
   1   2   3   4   5   6   7   8