Page 2 - HU_2904e
P. 2

2  |  Heinolan Uutiset 29.4.2021

PÄÄTOIMITTAJALTA                              Etätöissä piilee pikku-
                                      kaupungin mahdollisuus
 Kouluhankkeet
 kasvattamassa vetovoimaa                          Heinolan ja koko Suomen vä-       kaan lähes kaikkialla muualla Suo-  päivänä viikossa on varmasti puu-
                                         ki vanhenee kovaa vauhtia.    messa kasvukeskusten ulkopuolella   duttavaa. Huonontuneista julkisen
  Heinolan kouluhankkeista suurimman, Kailas-talon, raken-           Mutta vaikka eläkeläisten     kuljetaan vastakkaiseen suuntaan.   liikenteen yhteyksistä puhumatta-
  nustyöt ovat alkaneet. Kailas-talo on kolmas ja viimeinen        määrä kasvaa, yhä useampi nuori     Kaupungistuminen tuo toki muka-    kaan. Mutta jos työpaikalla tar-
  kaupungin viime vuosien suurista koulurakennushankkeista.        on vailla työtä. Missä viipyy se suuri naan omia etuja, mutta myös hait-   vitsisi käydä korkeintaan pari ker-
  Koulun lisäksi taloon tulee päiväkoti, monipuolinen liikuntasa-     työvoimapula? Meille vuosituhan-    toja. Korkeat asumiskustannukset   taa viikossa, muuttuisiko asetelma
  li ja muillekin kaupungin kouluille ruokaa valmistava tuotanto-     nen vaihteen tienoilla peruskoulua   lisäävät valtion asumistukimenoja,  houkuttelevammaksi? Heinolasta
  keittiö. Muut suuret rakennushankkeet ovat vastikään Siniläh-      käyneille vannottiin, että suurten   jotka tulevat kaikkien veronmak-   perhe voisi saada suuren omakoti-
  teellä käyttöön otettu Sinilähdetalo sekä syksyllä keskustaan      ikäluokkien jäädessä eläkkeelle,    sajien maksettaviksi. Maaseudun    talon keskeisellä sijainnilla samal-
  entiselle Seminaarin koulun tontille valmistuva Heinolan lu-      työpaikkoja tulee olemaan tarjol-    pitäminen asuttuna keinotekoises-   la rahalla kuin Helsingistä pienen
  kio. Hankkeiden valmistuttua päättyy Heinolassa vuosikausia       la enemmän kuin työnhakijoita.     ti ei sekään ole kannattavaa eikä   kerrostaloasunnon syrjäisemmällä
  kestänyt parakkikoulujen aikakausi. Valitettavan moni hei-       Sen kuin vain kävelette yrityksen    järkevää.               sijainnilla.
  nolalaislapsista on käynyt lähes koko koulutaipaleensa pa-       pomon juttusille ja kerrotte mitä
  rakeissa, joten uudet tilat ovat enemmän kuin tervetulleita.      osaatte. Kyllä niitä töitä löytyy, ai-      •••              Jos muutosta ei tapahdu, pelko-
  Samalla tilat tuovat kovasti kaivattua harrastustilaa liikunnan     van kuten Suomen teollistuessa so-                      na on, että muutaman kymmenen
  ja kulttuurin harrastajille.                      tien jälkeen.              Koronapandemian tuoma huima      vuoden päästä meillä on aution
                                                          lisäys etätyöhön jäänee ainakin    maaseudun lisäksi autioituvia lä-
  Seiniin panostamisen ohella on muistettava, että myös ope-        Ovatko sitten globalisaatio ja ke-  osittain pysyväksi ilmiöksi. Tässä  hiöitä, joissa talot saavat rauhassa
  tukseen ja sen laatuun sekä ryhmäkokoihin on pystyttävä         hittynyt teknologia vieneet kaikki   Heinolan kaltaisilla, suhteellisen  rapistua. Sitähän emme halua. 
  kiinnittämään huomiota ja osoittamaan resursseja. Koronan        työt? Osin kyllä, mutta kyllä Suo-   lähellä pääkaupunkiseutua sijait-
  aikainen etäopetus ja sen mukanaan tuomat haasteet tule-        messakin työpaikkoja on. Ne vain    sevilla kunnilla on todellinen näy-                Jussi Varjo
  vat näkymään kouluissa lisääntyneenä tuen tarpeena. Näihin       ovat joko väärillä aloilla tai vääris- tön paikka kääntää muuttotappio
  tarpeisiin on pystyttävä panostamaan nyt ja tulevaisuudessa.      sä paikoissa. Pääkaupunkiseudulla    muuttovoitoksi. Heinola sijaitsee        Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
  Olivat seinät ja puitteet kuinka hienoja tahansa, tärkeintä on     työpaikkoja tuntuu olevan, mut-     ihanteellisella paikalla sellaiselle                  päätoimittaja
  laadukas ja lasten tarpeet huomioon ottava opetus. Upouu-        ta kaikki eivät halua tai voi sinne   ruuhkavuosiaan elävälle perheelle,
  det koulut voivat ainakin aluksi toimia kaupungin vetovoimaa      muuttaa. Korkeat ja käsistä karan-   jonka vanhemmat voivat tarvittaes-
  ja asukaslukua lisäävänä tekijänä, mutta jos toiminnan laa-       neet asumiskustannukset pitävät     sa tehdä etätyötä. Helsingin lähei-
  dusta ei pystytä pitämään huolta, ei vetovoima jaksa kantaa       tästä huolen. Kehä kolmosen sisä-    syydestä huolimatta välimatka on
  kovin kauas tulevaisuuteen.                       puolella asuntojen neliöhintojen    kuitenkin sen verran pitkä, että sen
                                      nousulle ei näy loppua. Samaan ai-   kulkeminen edestakaisin viitenä
VIERASKYNÄ

Osta kotimaista 10 eurolla enemmän kuussa
niin olet luomassa 10 000 työpaikkaa
Suomalaisuuden suosiminen
   on kivunnut ennätyskorkeal-   Miksi suomalaisuuden suosiminen     10 lisäeurolla 10  000 työpaik-    nolle. Kyseinen euromäärä muo-    den puolesta on tärkeä. Jokainen
   le viime aikoina. Asenne-    on tärkeää? Yksinkertaistaen kyse   kaa on iskulause, jonka tarkoitus    dostuu meidän kuluttajien käyt-    valinta, jonka me teemme niin
tasolla lähes 90 prosenttia suo-   on Suomessa tehtävän työn säi-     on herättää meitä ajattelemaan va-   tämästä 11,6 eurosta ja kertyvistä  kuluttajana, yrityksen ostajana
malaisista sanoo valitsevansa koti- lymisestä ja uusien työpaikkojen    lintojemme merkitystä sekä huo-     verotuloista, joista puolet palautuu tai julkisena hankkijana vaikut-
maisen tuotteen tai palvelun aina  syntymisestä. Äkkiseltään otsikos-   maamaan, että pienilläkin muu-     takaisin kiertoon julkisen kulutuk-  taa osaltamme työpaikkojen säi-
kun mahdollista. Tärkein syy ostaa  sa esitetty väite, 10 euroa kuussa   toksilla valinnoissamme meistä     sen kautta. Näin syntyy 300 mil-   lymiseen ja syntymiseen. 
kotimaista on halu tukea suoma-   enemmän kotimaisiin tuotteisiin ja   jokainen voi vaikuttaa. Todelli-    joonaa euroa lisää verotuloja.
laista työllisyyttä. Arvotasolla on palveluihin luo 10 000 työpaikkaa,   suudessa, jos laskelmassa huomioi-                                   Jokke Eljala
kaikki hyvin.            kuulostaa uskomattomalta. Se poh-   daan kuluttajahintojen nousu ky-     Näiden ostovalintojen ja verotu-
                   jautuu kansantalouden laskelmiin,   synnän ja tuotannon arvossa, näyt-   lojen kerrannaisvaikutusten kaut-               Tutkimuspäällikkö
 Toki moni ehkä tässä kohtaa    joita Suomalaisen Työn Liitto on    täytyy luku hieman erilaisena. Ku-   ta syntyvät nuo kuuluisat 10  000           Suomalaisen Työn Liitto
miettii, onko asenteella merkitys-  käyttänyt nostaakseen esiin suoma-   luttajahintaindeksin kasvun myötä    uutta työpaikkaa.
tä todellisen ostokäyttäytymisen   laisten tuotteiden ja palveluiden os- 10 € vuonna 2007 oli inflaatio-
ja lopullisen valinnan tekemisen   tamisen vaikutukset työllisyyteen.   korjattuna 11,4 € vuonna 2013, ja        •••
kanssa?               Viesti on toki pelkistetty monimut-  11,6 € vuonna 2017.
                   kaisista panos-tuotos-laskelmista.                       Näin iskulausetyyppinen muistin-
 Kyllä on, sillä arvojen vaikutus                          •••              sääntö voisi olla seuraava:
kotimaisuuden suosimiseksi nä-     Panos-tuotostaulukoita sovelta-
kyy myös myyntidatassa. Esimer-   vien tutkimusten mukaan jokaisel-   Kotimaisten tuotteiden ja palvelui-    Jos jokainen suomalainen käyt-
kiksi suomalaisuutta todentavien   la ostopäätöksellä on kerrannais-   den valitseminen tapahtuu siis mei-   tää 10 euroa kuukaudessa lisää suo-
Avainlippu-merkillä varustettu-   vaikutuksen myötä merkittävä vai-   dän jokapäiväisissä ostoksissamme    malaisiin tuotteisiin, kasvaa koti-
jen tuotteiden myyntikehitys K-   kutus työpaikkojen syntyyn. Jokai-   sekä niissä isommissa hankinnois-    maisen tuotannon kysyntä 900 M€
ryhmän päivittäistavarakaupan    nen valinta suomalaisen tuotteen    sa, joissa voidaan ostaa suomalaisia  ja verotulojen määrä puolestaan
myyntidatan mukaan on kasva-     tai palvelun hyväksi vaikuttaa suo-  tuotteita ja palveluita. Laskelmat   300 M€, mikä merkitsee vuosita-
nut vuoden aikana 30 prosenttia.   raan yrityksen kassavirtaan, mutta   aukeavat seuraavalla tavalla.      solla 10 000 uutta työpaikkaa.
On siis todella hienoa todeta, että välillisesti valinnat vaikuttavat mo-
arvot ja todellinen käyttäytyminen  neen muuhun toimijaan työllistäen    Jos jokainen suomalainen laittaa    Jos inflaatio kiihtyisi syystä tai
kohtaavat.              Suomessa niin logistiikan, kaupan,   11,6 euroa kuukaudessa lisää koti-   toisesta, voi 10 euroa kuukaudessa
                   verkkokaupan, markkinoinnin      maisiin tavaroihin ja palveluihin,   -iskulause lähivuosina muuttua 12
     •••             kuin mainonnankin ammattilaisia.    tulee siitä 900 miljoonaa euroa li-   euron iskulauseeksi. Tästäkin huo-
                                      sää kysyntää kotimaiselle tuotan-    limatta tärkeintä on se, että jokai-
                                                          nen valinta, vaikka pienikin, suo-
                                                          malaisten tuotteiden ja palvelui-

KUSTANTAJA:             TOIMITUS                Mainosmateriaalit:           JAKELU
Jyränkölän Setlementti ry      päätoimittaja Jussi Varjo,       ilmoitus@heinolanuutiset.fi       Painosmäärä 19 000 kpl
Siltakatu 11             044 797 2468              SIVUNVALMISTUS             Posti jakaa n. 14 500 kpl Heinolaan,
18100 Heinola            toimitus@heinolanuutiset.fi      K-Systems Contacts Oy          Sysmään, Hartolaan, Pertunmaalle ja
Toimitusjohtaja                               Päivi Kaikkonen, 040 7333 485      Vuolenkoskelle. Loput lehdet jaetaan
Kari Hahl, 050 322 1218       ILMOITUSMYYNTI             myynti@k-systems.fi           lehtitelineisiin Suomen Urheiluopiston
kari.hahl@jyrankola.fi        Marko Latvanen, 0400 777 717      PAINO                  alueelle, Nelostien liikenneasemille ja
                   myynti@heinolanuutiset.fi       Sanoma Manu Oy, Tampere         yhteistyökumppaneiden tiloihin.
Kannen kuva: Olli Tiainen      Mediatiedot: heinolanuutiset.fi
   1   2   3   4   5   6   7