Page 10 - HU_2904e
P. 10

10  |  Heinolan Uutiset 29.4.2021

Holiday Club avaa
hotellin Vierumäelle

                                                                                                               Havainnekuva hotellista.

Hotellin yhteyteen tarkoitus avata kylpylä vuonna 2024.

HU                  myös suunnitteilla täysimittainen  paikallisia asukkaita. Luonnonlä-  omistettavia sekä vuokrattavia                                        ma-asunnoista hotellihuoneisiin.
Aiemmin Scandic- ja Vierumä-     kylpylä, joka avautuisi vuoteen   heisyyttä, aktiviteetteja, rentou-  loma-asuntoja, ja lisärakentami-                                       Ketjussamme on lähes 30 loma-
ki Resort -hotellina toiminut     2024 mennessä. Kylpylän han-     tumista ja elämyksiä yhdistelevät  nen käynnistyy tulevana kesänä.                                       kohdetta ympäri Suomen – Vie-
kiinteistö saa uuden hotelliope-   kesuunnittelu kiinteistön omis-   lomakohteet houkuttelevat niin    Loma-asuntoja on suunnitteilla                                        rumäki on yhdeksäs kylpylähotel-
raattorin Holiday Club Resorts    tajien kanssa on käynnistymässä.   kotimaisia lomailijoita kuin kan-  myös aivan hotellin välittömään                                       limme ja tarjoaa asiakkaillemme
Oy:sta. Heinäkuussa 2021 avat-                       sainvälisiäkin matkailijoita ko-   läheisyyteen.                                                täyden palvelupaketin eteläisessä
tavan Holiday Club Vierumäen      – Monipuolinen ja laadukas     ronapandemian jälkeen, Holiday                                                          Suomessa. Haluamme rakentaa
hotellissa on 190 huonetta sekä    kylpylä- ja saunamaailma täyden-   Club Resorts Oy:n toimitusjoh-     – Osaamisemme ytimessä ovat                                        Vierumäen tulevaisuutta asiakas-
monipuoliset ravintola- ja koko-   tää Vierumäen palvelutarjontaa    taja Maisa Romanainen toteaa.    kylpyläelämysten lisäksi laajat                                       lähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä
uspalvelut. Hotellin yhteyteen on   aktiivilomailijoille palvellen ho-                    vapaa-ajan palvelut, monipuoli-                                       alueen muiden toimijoiden kans-
                   tellin ja loma-asuntojen asiakkai-   Holiday Club Vierumäen ma-     nen ravintolatarjonta sekä katta-                                      sa, kertoo Romanainen. 
                   ta, muita alueen vierailijoita sekä joituspalveluihin kuuluu jo nyt   vat majoituspalvelut erilaisista lo-

Suomen erikoisin kylä

Heinolan Vierumäen moni-       Vuoden kylä. Ensimmäisen valin-   työtä Kiinan kanssa.
puolisuus hämmästyttää.        nan se sai vuonna 2001 ja toisen    Suomen suurimman mekaani-
Kyläyhdistys käynniste-        vuonna 2017.
lee markkinointiprojektia.                         sen puualan yrityksen, Versowoo-
                   Sijainti               din, mittava tehdasalue hallitsee
JARI NIEMI HU             auttanut               Vierumäen keskustaa.

Heinolan Vierumäki on yksi      Petri Rinne arvioi, että Vieru-    Härkälän teollisuusalueella
Suomen erikoisimmista, ellei jo-   mäen asema Valtatie 4:n varrel-   hyödynnetään muun muassa Sal-
pa erikoisin kylä, ja yksinomaan   la on auttanut sen kehittymistä.   pauselän erinomaisia luontaisia
positiivisessa mielessä.       Muitakin perusteluja löytyy.     varoja eli soraa ja vettä, rakenne-
                                      taan taloelementtejä ja kattopel-
 Väite tuntuu kovalta, mutta      Suomen Urheiluopisto on yh-    tejä sekä maatalouden tarvitsemia
mistä muualta löytyy samasta ky-   dessä Haaga-Helia ammattikor-    peräkärryjä.
lästä noin 1 100 opiskelupaikkaa,   keakoulun kanssa merkittävä
reilusti yli tuhat työpaikkaa, kaksi liikunnan opinajo, ja se omaa     Kylän toisen teollisuusalueen
teollisuusaluetta ja yksi Suomen   uusimpien omistusmuutosten      Vierumäen Yrityspuiston raken-
vilkkaimmista liikenneasemista?    ansiosta erittäin hyvät mahdolli-  tamiseen Heinolan kaupunki in-
                   suudet kehittyä jatkossa jopa ny-  vestoi lähes kuusi miljoonaa eu-
 Kaikki tämä noin 900 asuk-     kyistäkin suuremmaksi.        roa. Yritystonttien markkinointi
kaan kylässä!                               on aloitettu ja seuraavaksi alueel-
                    Suomen Urheiluopistolla ja     le kohoaa huomion vangitseva
 Edes kaikille Vierumäen ja Hei-   Haaga-Helia ammattikorkeakou-    25-metrinen pyloni.
nolan asukkaille kylän erikoisuus   lulla on yhteensä noin 10 opinto-
ei ole avautunut kunnolla, ja ul-   linjaa, joista osa on englanninkie-  Liikenneasema Matkakeidas on
kopuolisia luvut hämmästyttävät.   lisiä. Haaga-Helia on lisäksi teh-  saavuttanut erinomaisen suosion.
                   nyt jo useamman vuoden yhteis-    Ruoka-annoksia on useina ruuh-
 – Uusimman valtakunnallisen                       kapäivinä myyty jopa 1 800, mikä
Vuoden kylän, Alajärven Luoma-                       puhuu puolestaan.
ahon, valinnassa korostuivat sa-   Jari Niemi                                                                    Vierumäen kyläyhdistyksen sihteeri Aino Tiittanen ja puheenjohtaja
dat kylän työpaikat. Vierumäellä                                                                       Jari NiemiAntti Käyhty ovat tyytyväisiä kylän palveluihin. Niistä halutaan pitää
on paljon enemmän kapasiteettia,                                                                            tiukasti kiinni.
toteaa Suomen Kylien puheen-
johtaja Petri Rinne.         Vierumäelle rakennettu puukerrostalo sai paljon huomiota osakseen,                                        Kyläyhdistys             olevien palveluja, Suomen Ur-
                   ja se on innostanut useita muita kuntia rakentamaan vastaavanlaisia.                                       markkinoimaan            heiluopiston liikuntatarjontaa ja
 – Vierumäki on ihan valtakun-                                                                                               hulppeaa luontoa. Potentiaalia li-
nan huipulla. Se valittiin vuonna                                                                            Vierumäen kyläyhdistyksen pu-    sää myös uusi teollisuusalue ja se,
2011 Päijät-Hämeen vuoden ky-                                                                              heenjohtaja Antti Käyhty on     että merkittävä osa eri yritysten
läksi, mutta esillä olevilla ja koko                                                                          asunut kylällä 19 vuotta. Verso-   työntekijöistä kulkee Vierumäel-
maakuntaa hyödyntävillä luvuil-                                                                             woodilla työskentelevä Käyhty    le naapurikunnista eli Lahdesta,
la sen kannattaisi ehdottomasti                                                                             kertoo, että kylä on vuosikym-    Iitistä, Hollolasta ja Asikkalasta.
osallistua uudelleen kisaan, ja sitä                                                                          menten saatossa kokenut monta    Kauimmat jopa Helsingistä.
kautta valtakunnalliseen kisaan,                                                                            onnenpotkua, mutta kehitystyötä
Rinne jatkaa.                                                                                      halutaan jatkaa myös kyläyhdis-    Vierumäellä ollaan pääosin tyy-
                                                                                            tyksen toimesta.           tyväisiä Heinolan kaupungin pal-
 Kannuksen Eskola on ensim-                                                                                                 veluihin, mutta huolta kannetaan
mäinen tuplavalinnan saanut                                                                                – Kaavailemme parasta aikaa    etenkin reilun 40 oppilaan kou-
                                                                                            isoa, monivuotista markkinointi-   lusta ja päiväkodista.
                                                                                            projektia Päijänne-Leaderin kans-
                                                                                            sa. Tarkoitus on saada kylälle li-   – Välillä tuntuu, että kaupun-
                                                                                            sää asukkaita ja lisää työpaikkoja. gin päättäjät eivät ymmärrä kuin-
                                                                                            Haluamme varmistaa koulun ja     ka tärkeää on pitää kylät elinvoi-
                                                                                            päiväkodin jatkumisen vähintään   maisina. Tuorein ikävä muutos
                                                                                            nykyisenlaisina, Käyhty toteaa.   oli äänestyspaikan sulkeminen ja
                                                                                                               siirto Sinilähdetalolle, sanoo Ant-
                                                                                             Kyläyhdistys rummuttaa erin-    ti Käyhty. 
                                                                                            omaisia 5–10 minuutin päässä
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15