Page 3 - GFval2018
P. 3

– valprogram 2018

    Äldre

      •	Fler trygghetsboenden

        Äldre ska kunna fortsätta bo i egen regi, med möjlighet att möta andra, äta tillsammans med andra och
        på olika sätt få en ökad tillgänglighet till det man behöver, utan att behöva söka ytterligare bistånd från
        kommunen.

      •	Träffpunkter i alla kommunens tätorter

        Träffpunktsverksamheten ska fortsätta vara ett viktigt fundament i den kommunala verksamheten och
        ska i de olika tätorterna utvecklas utifrån de äldres behov och önskemål.

    Sociala frågor

      •	Ökade resurser till personer som står långt från arbetsmarknaden

        Personer som kommit långt ifrån arbetslivet, skall i den kommunala verksamheten inom
        Arbetsmarknadsenheten få bättre möjlighet till snabb rehabilitering och meningsfull sysselsättning för att
        snabbare kunna komma tillbaka till arbete.

      •	Mer stöd till barn i utsatta situationer

        Barn till föräldrar som missbrukar, har ett våldsamt beteende och/eller psykiska sjukdomar etc. ska
        känna att det inom kommunen finns vuxna som på olika sätt stöttar dem och kan hjälpa dem med det
        som behövs, när det behövs.

      •	Utvecklad familjevägledning

        Familjecentralen utvecklas ytterligare för att kunna ge god och snabb service till familjer i behov av stöd.
        Snabba och kvalitativa råd från Familjecentralen sparar mycket oro och lidande för familjer i behov av
        hjälp. Familjecentralen är en viktig del i vårt arbete mot ohälsa i kommunen.

    Demokrati

      •	Ökade möjligheter för medborgarinflytande

        Fler mötesplatser där kommuninvånarna regelbundet kan träffa politiker och tjänstemän för att diskutera,
        fråga och ifrågasätta. Det är genom att lyssna på invånarna som vi får en kommun i harmoni.

      •	Snabbare beslutsgång

        Det tar orimligt lång tid från politiska beslut till verkställande. Medborgarförslag skall fortsatt vara en
        möjlig väg för invånarna att starta en politisk process.

      •	Ökade insatser för att få folk att flytta till och trivas i kommunen

        För att fortsätta vara en attraktiv kommun är det viktigt att alla känner sig välkomna att bosätta sig tillfälligt
        eller permanent i vår kommun. Vi vill på olika sätt stötta alla våra invånare och hjälpa alla till en trygg
        tillvaro i en liten och trivsam kommun.

          Detta är några av de punkter som Götenes framtid driver i valet.
           För att se vårt partiprogram i sin helhet, gå in på vår hemsida
                     www.gotenesframtid.se
   1   2   3   4