Page 2 - GFval2018
P. 2

Götenes framtid –

Barn och utbildning

•	Götene kommun ska ha en resursskola

Vi vill att Götene kommun ska skapa ett resurscenter med en resursskola för elever med särskilda
undervisningsbehov.

•	Utvecklad elevhälsa

Ett barn med särskilda behov av något slag måste upptäckas tidigt och få adekvat stöd och hjälp snabbt,
utan en massa byråkratiska förvecklingar.

•	Skola i alla tätorter

Götenes framtid anser att yngre elever mår bäst av att gå i skola så nära hemmet som möjligt. Därför ska
det finnas barnomsorg och skola upp till årskurs 6 i alla kommunens tätorter.

Unga

•	Ökat medbestämmande för unga

Ungdomar ska få fler forum för påverkan av den lokala politiken. Genom ett ungdomsråd och på andra
mer informella sätt ska ungdomar kunna få påverka viktiga framtidsfrågor.

•	Minska andelen unga som mår dåligt

Kommunen måste tidigt uppmärksamma problem hos unga, oavsett om det handlar om utanförskap,
arbetslöshet, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder eller andra orsaker.

•	Utökad fritidsgårdsverksamhet

En bra och aktiv fritidsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i alla åldrar är en viktig del i en
kommuns arbete för barns och ungas möjligheter att må bra. Den kommunala fritidsgårdsverksamheten
ökar möjligheten att barnen skapar trygga och goda nätverk.

Fritid

•	Kulturskola för barn, ungdomar och vuxna

Vi kommer att verka för att permanenta och utveckla Kulturskolan, en kommunal verksamhet som ger barn,
ungdomar och vuxna möjlighet att få delta i olika typer av kulturaktiviteter, musik, dans, konst med mera.

•	Byte av konstgräsplan

Den nuvarande konstgräsplanen är uttjänt sedan länge och måste bytas ut snarast. Alla ska kunna
använda denna tillgång, därför anser vi att kommunen ska driva konstgräsplanen och hyra ut den på
samma sätt som man gör för andra kommunala idrottsanläggningar.

•	Badhus i Götene

Att kommunen har ett funktionellt och attraktivt badhus är viktigt, både för rekreation och för att
simkunnigheten skall hållas på hög nivå. Därför anser vi att det måste ske en totalrenovering eller
nybyggnation under mandatperioden.
   1   2   3   4