Page 6 - SS110718
P. 6

6                                 SINUN SAVO                                             Keskiviikko 11.7.2018

TEKSTI: Anne Korhonen

Apua ja tukea lapsiperhearkeen

saa myös kesäaikana                                                                         Kuva: Tiina Mikkonen-Reponen

                                                 kokonaisuudessaan perheen
                                                 arjen haasteen, vaan hän
                                                 osaa ohjata perheen kyseistä
                                                 asiaa hoitavan ammattilaisen
                                                 tuen piiriin.

                                                  Edellä mainitulla toimin-
                                                 tamallilla rakennetaan per-
                                                 heille luottamusta siitä, että
                                                 Varkaudesta löytyy henkilö,
                                                 jolta saa apua oli elämänti-
                                                 lanne millainen tahansa.

                                                  –Perheiden ei siis tarvitse
                                                 soitella ympäri kaupunkia tai
                                                 etsiä verkkosivuilta oikeaa
                                                 tahoa. Ottamalla yhteyttä
                                                 Omatyöntekijään asiat al-
                                                 kavat ratketa, Mikkonen-
                                                 Reponen tiivistää.

Jokainen perhe on omanlaisensa yksikkö ja elämäntilanteet vaihtelevat.               Mikkonen-Reponen kan-
                                                 nustaa ottamaan rohkeasti
Varkaudesta on rakennettu entistä lapsiperheys-          että jokainen perhe löytäi-   ”hihasta kiinni”ketä tahansa   –On tärkeää, että apua osataan hakea silloin kun sitä
tävällisempää kaupunkia vuoden 2017 alusta            si itselleen luontevimman    alan työntekijää ja saada    tarvitaan, Tiina Mikkonen-Reponen korostaa.
lähtien SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin           tavan sekä kanavan ottaa    näin apua ja neuvoa avun
kehittämän SOS-kumppanuus -toimintamallin             yhteyttä ja hakea apua.     hakemiseen.            –Monet asiat ratkeavat jo On myös hyvä muistaa, että
myötä. Lapsiperheiden tarpeisiin on ollut mah-                                           sillä, että perhe saa tietää pahimmastakin tilanteesta
dollista saada ohjausta, neuvontaa ja palveluja          –Edellä mainittu toki vaatii  Avainasemassa          mikä taho heitä voi auttaa. löytää tien ulos avun kautta.
kohdennetusti sekä keskitetysti. Auttamisen            kaupungissa kaikkien toi-    varhainen puuttuminen
resursseihin keskitytään yhä napakammin lap-           mijoiden yhteistyötä. Kou-
siperheiden varhaisen tukemisen puitteissa ja           lun iltapäiväkerhon ohjaaja,   Lapsiperheiden pahoin-
perheille pyritäänkin luomaan mahdollisimman           jalkapalloharrastuksen ju-   vointi on moniulotteinen il-
monia väyliä, joihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.       niorivalmentaja kuin myös    miö. Pahoinvointi voi ilmetä
                                 neuvolan terveydenhoitaja    esimerkiksi vanhemmuuden
 Varkauden kaupungin kes-    heiden asioita jo siinä vai-   voivat olla sellaisia tahoja,  vaikeana toteutumisena, ar-    Toiseksi päätös perhetyön     –Ei ole olemassa niin pa-
kitetyn palveluohjauksen     heessa, kun murheet ovat     joita perheet saattavat huo-  kielämän hallinnan ongelmi-   palvelun aloittamisesta tai    haa tilannetta, että emme
piiriin kuuluvat perhetyönte-  vielä pieniä. Perheen ei kui-  lineen lähestyä, Mikkonen-   na tai perheen kokonaisval-   taloudellisesta tukemisesta    siihen apua yhdessä löytäisi.
kijät, perheterapeutti, sosiaa- tenkaan tarvitse itse miettiä  Reponen toteaa. Tällöin     taisena turvattomuutena eri   auttaa monia perheitä.      Jo se, että vastuu jakautuu
lityöntekijät, perhekumppani   millainen oman perheen      meillä tulee olla järjestelmä, syistä johtuen.                          tai on tunne siitä, että ei ole
sekä lasten ja nuorten perhe-  tilanne on. Kaikki asiat ovat  jonka kautta oikeanlainen                     Perheen asia on mahdollis-    asian kanssa yksin, helpottaa
neuvolan ja mielenterveyden   Mikkonen-Reposen mu-       apu perheen tueksi saadaan    –Perheiden vointi vaihtelee   ta viedä myös moniammatil-    monia, Mikkonen-Reponen
asiantuntijat.          kaan tervetulleita ohjauksen   huolen puheeksi ottamisen    ja myös meillä Varkaudessa    liseen resurssitiimiin.      vahvistaa.
                 piiriin.             jälkeen rakennettua.      se peilaa suoraan valtakun-
 –Keskitetystä resurssien-                                    nallisiin suhdannevaihte-     –Kyseinen tiimi koostuu      Käytettävissä olevat palvelut
ohjauksesta on keskusteltu    –Perheissä voi olla uupu-    Keskitetty palveluohjaus    luihin. Varkaudessa nuorten   lasten- ja nuorten keskus     pyritään aloittamaan mahdol-
muun muassa kaupungin      musta, nuorten rajattomuut-   ja Omatyöntekijä        keskuudessa on jo jonkin ai-   Nikulasta, aikuispsykiat-     lisimman nopeasti.
eri toimijoiden kanssa, jotta  ta, sairauksia tai oikeastaan                  kaa nostellut päätään nuuska   riasta, terveydenhuollosta
heille syntyisi valmiudet    ihan mitä vain lapsiperhei-    Keskitetyllä resurssien-    sekä kannabis. Lasten van-    ja sosiaalityöstä. Tiimi oh-    –Jos tilanne on hyvin kuor-
reagoida toimintamallin     den tilanteisiin liittyvää,   ohjauksella mahdollistetaan,  hemmat voivat olla uupu-     jaa perheelle oikeat osaajat   mittava, on mahdollista, että
mukaisesti perheiden tar-    Mikkonen-Reponen valai-     että varkautelaiset perheet   neita töiden tai sairauksien   kaupunkimme laajasta ja      heti seuraavana arkipäivänä
peisiin. Mallissa on haettu   see. Myös esimerkiksi eroti-   saavat oikea-aikaista sekä   vuoksi. Yhden perheenjäse-    ammattitaitoisesta henkilös-   voimme olla jo kuuntelemas-
oppia Eksotesta.Sitä on myös   lanteissa meiltä on pyydetty   tarpeen mukaista osaamista   nen vaikea tilanne vaikut-    töstä, Mikkonen-Reponen      sa ja auttamassa perhettä,
hiottu paikallisesti sopivak-  neuvoa ja ohjeistusta.      sekä ammattitaitoa avukseen.  taa koko perheen vointiin,    selvittää.            Mikkonen-Reponen lupaa.
si yhdessä kumppanimme                                      Mikkonen-Reponen tietää.
SOS-Lapsikylän kanssa, ker-    Keskitettyihin palvelui-     –Apua voi hakea soittamal-                   Apu saapuu,            Palvelusta saadut palautteet
too Lasten, nuorten ja per-   hin kuuluvat tällä hetkellä   la suoraan arkisin lapsiper-   Mikäli ammattilaiset eivät   kun sitä osaa hakea        ovat olleet varsin positiivisia.
heiden hyvinvointihankkeen    lasten- ja nuorten keskus    heiden keskitettyyn palve-   tunnista riittävän ajoissa
(LaNuPe) resurssikoordi-     Nikulan-,jalkautuvan perhe-   luohjauksen numeroon tai    perheen murheita tai per-     Mikkonen-Reponen ker-       –Perheet ovat puheluissa
naattori  Tiina Mikkonen-    terapeutin- ja lapsiperheiden  ottamalla yhteyttä perheen   heenjäsenet eivät itse uskalla  too, että apua ja neuvontaa    kiitelleet ja todenneet,että hy-
Reponen.             sosiaalityönpalvelut, lasten-  Omatyöntekijään. Edellä     tai kehtaa pyytää apua, saat-  on saatavilla varsin pikaisesti. vä kun tuli oltua yhteydessä,
                 suojelu, perhekumppani pal-   mainittujen tahojen lisäksi   tavat tukitoimet olla tilan-                    Mikkonen-Reponen kertoo.
Palvelun piiriin         velu sekä perhepalveluiden,   myös päiväkotien, koulujen   teen pitkittymisen vuoksi     –Itse olen tavoitettavissa
matalalla kynnyksellä      kotipalvelun ja neuvolan     sekä perhepalveluiden kautta  raskaampia.           arkisin virka-aikaan lapsi-    Myös eri yhteistyötahot
                 perhetyö.            on mahdollisuus hakeutua                     perheiden keskitetyssä pal-    sekä toimijat kaupungin si-
 Varkauden kaupungin                       keskitetyn palveluohjauksen   –Tällöin saatetaan puhua jo   veluohjauksen numerossa.     sällä ovat olleet tyytyväisiä,
lapsiperheiden keskitetyssä    –Ohjauksesta voidaan neu-    piiriin, Mikkonen-Reponen    psykiatrisesta osastohoidosta  Ilta-aikaan voi soittopyyn-    että perheille on saatu tukea
palveluohjauksessa työsken-   voa asiakasta keskitettyjen   ohjeistaa.           tai lastensuojelun sijoituk-   nön jättää vastaajaan. Vas-    hyvinkin ripeästi.
televä Mikkonen-Reponen     palveluiden lisäksi myös                     sista. Mainitut toimet ovat   taajassa on ohjeistus, mikäli
kertoo suorien yhteydenot-    kaupungin muihin palvelui-    Jokaiselle varkautelaiselle  organisaation näkökulmasta    puhelut ohjataan jollekin     –Olemme herkällä korvalla
tojen palveluun mahdollistu-   hin, kuten työllistymisen ja   lapsiperheelle on nimetty    varsin kalliita, mutta en-    toiselle työntekijälle. Re-    mukana eri tapahtumissa ky-
neen perheille tänä keväänä.   varhaiskasvatuksen palve-    Omatyöntekijä.         nen kaikkea inhimillisessä    surssitiimi kokoontuu kaksi    symässä, mitä varkautelaiset
                 luihin tai vaikka kuraattorin                  mielessä hyvin surullisia,    kertaa viikossa.         perheet toivovat meiltä aut-
 –Yhteystietoja on jaettu    vastaanotolle, Mikkonen-     –Varhaiskasvatusikäisten    Mikkonen-Reponen pohtii.                      tajilta. Kehitämme jatkuvasti
koteihin esimerkiksi varhais-  Reponen mainitsee.        perheiden Omatyöntekijä     Tämän vuoksi emme lakkaa     Auttamisen keinoja on      palveluitamme ja tässä asuk-
kasvatuksen kautta. Varkau-                    on neuvolan terveydenhoi-    puhumasta ennalta ehkäi-     olemassa monia erilaisia ja    kaat sekä asiakkaat ovatkin
den kaupungin nettisivuilla    Varsin tärkeä toimija per-   taja ja kouluikäisten puoles-  systä ja ennakoitavuudesta.   ne arvioidaan aina perhe-     tärkeässä roolissa,Mikkonen-
on ohjeistusta siihen, kuinka  heiden tukemisessa on myös    taan kouluterveydenhoitaja.   Jokainen tarpeeksi varhain    kohtaisesti. Tärkeää on, että   Reponen mainitsee.Juuri teitä
palveluja on mahdollista     kolmannen sektorin tarjoa-    Omatyöntekijän tarkoitus    tunnistettu huoli on sijoitus  apua osataan hakea, silloin    varten tätä työtä tehdään ja
saada huolien ja murheiden    ma apu ja tuki, jonka piiriin  on olla sellainen luotettava  tulevaisuuteen.         kun sitä tarvitaan.        me haluamme tehdä sitä joka
ollessa vielä suhteellisen    perheet myös voivat kyseisen   taho, joka tilanteessa kuin                                    päivä edellistä paremmin.
pieniä.Seurakuntiin ja järjes-  palvelun kautta ohjautua.    tilanteessa ottaa vastaan    Perheiden tapaamisissa      –Akuuteissa tilanteissa tu-
töihin olemme toimittaneet                    perheen elämäntilannetta    kiinnitetään ensisijaisesti   lee aina soittaa numeroon     Lisätiedot:www.varkaus.fi/
ohjeet yhteystietolomakkei-    Jokainen perhe on oman-     kuormittavan tai askarrut-   huomiota kolmeen autta-     112, josta saa ohjeistuksen,   hyvinvointi-ja-terveys/sosiaa-
neen rakentaen yhteistyö-    laisensa yksikkö ja elämän-   tavan kysymyksen ja huo-    misen portaaseen. Ensiksi    miten toimia, Mikkonen-      lipalvelut/perheiden-palvelut/
tä myös heidän kanssaan,     tilanteet vaihtelevat. Kes-   len, Mikkonen-Reponen      asiakasta ohjataan keskus-    Reponen muistuttaa.        varhaista-tukea-perheille
Mikkonen-Reponen sanoo.     kitetyn palveluohjauksen     selvittää.           tellen kolmannen sektorin
                 yhtenä tärkeänä tehtävänä                    palveluiden piiriin, joita ovat
 Ohjaukseen toivotaan per-    on räätälöidä palveluita siten,  Tarkoitus ei suinkaan ole,   sellaiset avoimen ja matalan
                                 että Omatyöntekijä ratkaisisi  kynnyksen palvelut, jotka
                                                 ovat helposti saatavilla ja
                                                 asiakkaita lähellä.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11