Page 4 - SS110718
P. 4

4                               SINUN SAVO                                             Keskiviikko 11.7.2018

                                AJANKOHTAISTA ASIAA

Kesäretki                           Kesävinkit verenluovutukseen
Leppävirralta
Savonlinnaan                                                           Kuva: Fotolia          kallisesti annosteltavien al-
                                                                                  lergialääkkeiden (voiteet,
Suomen kielen KOTO-ker-     Hinta: Aikuinen 38,00€ Lap-  Ennen verenluovutusta                                        tipat, suihkeet ym.) käyttö ei
hon 19. heinäkuuta jär-     si yli 7 vuotta 27,00€ Lapsi  ja sen jälkeen kannattaa                                      ole este verenluovutukselle.
jestämällä kesäretkellä     alle 7 vuotta 22,00€      juoda runsaasti vettä tai
Savonlinnassa pääsemme                     mehua.                                               Tarkista
tutustumaan Olavinlin-      Matkalle ilmoittautumi-                                                      matkustusrajoitukset!
naan ja nauttimaan mai-     nen 12.7. mennessä Sonja
semaristeilystä Saimaalla.   Haveriselle / 044 444 2496   Kesällä verenluovuttajan kannattaa ottaa huo-           nen ei ole verenluovutuseste.   Normaalisti EU-alueella
                tai Matti Pitkäselle / 040   mioon muutamia tärkeitä asioita. Helteiset kelit          Luovuttamaan voi siis tulla   matkailusta ei seuraa ka-
 Ohjelmassa on myös yh-     503 5808.           ja auringonpalvonta edellyttää runsasta neste-           heti rokotteen ottamisen jäl-  renssia verenluovutukseen.
teinen lounas Ravintola                    tankkausta, ulkomaanmatkailu voi aiheuttaa             keen, mikäli rokotuksesta ei   Heinäkuun alusta marras-
Kansakoulussa, leikkiä leik-   Hinta sisältää matkan,    tilapäisen verenluovutusesteen, ja ötököiden            tule komplikaatioita (kuten   kuun loppuun kuitenkin
kipuistossa ja tutustuminen   pääsylipun Olavinlinnaan    puremiakin on syytä seurata jos mielii tulla            kuumetta tai ihoreaktiota).   Länsi-Niilin virusalueilla
Savonlinnan toriin.       sekä maisemaristeilylle ja   luovuttamaan verta. Mikäli oma vointi on hyvä,           Jos iholle on päässyt punkki   Keski- ja Etelä-Euroopassa
                lounaan.            verenluovutukseen voi tulla mihin tahansa toi-           ja pureman ympärille on     matkailusta tulee 28 vuo-
 Päivän aikataulu:                       mistoon tai Kesä-Suomea kiertävään liikkuvan            kehittynyt rengasihottuma,    rokauden luovutuseste pa-
 09.30 Lähtö Pappilan-      Maksu käteisellä 11.7. KO-  veripalvelun tilaisuuteen.                     ihottuman paranemisen tai    luupäivästä lukien. Mukana
 puiston seniorikodilta     TO-kerhossa tai lähtiessä                                     siihen määrätyn lääkekuurin   on suomalaisten suosimia
 11.00 Olavinlinna       linja-autossa.                                          päättymisen jälkeen on odo-   kesälomakohteita kuten Ita-
 13.30 lounas                                                           tettava yksi kuukausi ennen   lia, Kreikka, Kroatia, Itävalta,
 15.00 maisemaristeily      Tervetuloa mukaan!                                        kuin voi luovuttaa verta.    Slovenia ym. Tarkista siis
 16.00 paluu kotiin                                                                        aina ulkomailta palattuasi,
                 Lisätietoja: Sonja Tuovi-                                     Jos muu hyönteisen pu-     voitko luovuttaa.
 Lions Club LC-Leppävir-    nen, kotoutumisohjaaja 044                                    rema oireilee erityisen voi-
ran tukemana kuljemme      444 2496 / sonja.haverinen@                                    makkaasti tai on vaatinut    Muista
matkan linja-autolla.      varkaus.fi                                             erityistä hoitoa (kyypakkaus,  verenluovutustilaisuudet
                                                                 antibioottikuuri, kortiso-
Taidevarkaus60+                                                          nitabletit jne.) tulee odottaa,  Jos mökkeilet ja liikut lo-
-yleisöopastus                                                          kunnes oireet ovat rauhoit-   malla kotipaikkakuntasi
                                                                 tuneet ja antibioottikuurin   ulkopuolella, katso netistä
Nyt on oiva tilaisuus tu-    Lars Holmström, Ipi Kär-    Kesällä on mukava ottaa      ilmalla syntyä huomaamat-    päättymisestä on kulunut     missä lähin luovutuspaikka
tustua Varkauden mu-      ki, Anneli Loponen, Kerttu   rennosti ja tehdä samalla hy-   ta. Kesällä luovuttamista    kaksi viikkoa.          sijaitsee ja tule tutustumaan
seoiden taidenäyttelyyn     Horila sekä Elisa Rovamo.   vää – lomalainen on erittäin    suunnittelevan kannattaa                     sinulle uuteen veripalve-
syvällisemmin!                         tervetullut luovuttamaan      kiinnittää huomiota omaan    Antihistamiinien tai pai-    lutoimistoon tai liikkuvan
                 Kokonaisuudessaan näyt-    verta potilaille, jotka tar-    vointiinsa myös muuten –                     tilaisuuteen. Verta voi luo-
 Sunnuntaina 15. heinäkuu-   tely on jaettu neljään eri   vitsevat myös kesäkaudella     jos iho punoittaa kovasti                    vuttaa ympäri Suomea!
taVarkauden taidemuseossa    kohteeseen, ja loput teokset  verivalmisteita joka päivä.    auringossa olon jälkeen tai
(Wredenkatu 5 A) kello 13.00  ovat esillä Keskuskonttorissa                   lomailija on saanut aurin-                    Verenluovutustilaisuudet
järjestetään ilmainen ylei-   (Jukka Itkonen),Varkauden   Muista juoda riittävästi      gonpistoksen, tulee veren-                    viikolla 29
söopastus Taidevarkaus60+    Klubilla (Helena Hyvönen,                     luovutuksen kanssa odottaa
-näyttelyyn.          Lasse Kosunen ja Jouko     Ennen verenluovutusta ja     parempaa oloa pari päivää.                    Keskiviikko 18.7.
                Järvisalo) sekä Kahdessa    sen jälkeen kannattaa juoda                                     klo 13.00-18.00
 Esillä on yksitoista taiteli- Ruusussa (Lars Lamberg ja   runsaasti vettä tai mehua,     Punkit ja hyönteiset?                      Pieksämäki,
jaa, joista monelle luovuu-   Timo Viljakainen).       erityisesti jos helteet hellivät.                                  seurakuntakeskus,
den kipinä lähti 1960-luvun                  Nestevajaus voi kauniilla      Punkkirokotteen ottami-                     Keskuskatu 27
Varkaudesta. Varkauden      Varkauden museoiden
taidemuseossa on esillä viisi  näyttelyihin on aina vapaa                                                     Torstai 19.7.
taitelijaa:           pääsy. Tervetuloa!                                                         klo 13.00-18.00
                                                                                  Varkaus, Warkaus-sali,
                                                                                  Kauppatori 6

                                                                                  Lähde: SPR Veripalvelu

                                Leijat, hiilikuituiset onkivavat ja

  S Sinun                           purjeveneet voivat tappaa
                                ilmajohtojen lähellä
    AVO
                                Turvallisuus- ja kemikaa-     jossa ilmajohtoon sotkeu-    johdon jännitteestä riip-    sähköllä. Tästä syystä ju-
  NettiKARUSELLI                       livirasto (Tukes) muistut-     tunut leijannaru aiheutti    puen. Ilmajohtotapaturman
                                taa, että leijat, hiilikui-    vaaratilanteen. 2000-luvul-   seuraukset ovat vakavat:     nien katolla on tappava, 25
    nro 26/18 luettavissa                  tuiset onkivavat ja pur-      la liian lähellä ilmajohtoja  uhri saa usein vaikeita pa-
  DONDHQZZZVLQXQVDYRƅ                jeveneet voivat muuttua      seilanneet purjeveneet ovat   lovammoja ja pahimmassa     kilovoltin jännite ympäri
                                surmanloukuiksi ilmajoh-      aiheuttaneet myös kaksi     tapauksessa menehtyy.      WVPSPLBVEFO­MÊTJJTLJJQFÊ
      NettiKarusellissa mukana:              tojen läheisyydessä.        vaaratilannetta, kuolemaan                    missään tilanteessa junan
                                                 johtaneilta onnettomuuksil-
   SÄÄSTÖTALO                         Jos pystyasennossa oleva     ta on onneksi vältytty.                     katolle.
                                onkivapa, leija tai purjeve-
        017 3669 306                  neen masto osuu tarpeeksi      Onkikilpailuissa on myös    Näin toimit turvallisesti     Myös rataverkon pylväisiin
    PDUNNLQRLQWL#VLQXQVDYRƅ                lähelle ilmajohtoa, sähkö     sattunut vaaratilanteita ja   ilmajohtojen           kiipeäminen on hengenvaa-
                                voi hypätä esineeseen ja      onnettomuuksia, kun kilpai-   läheisyydessä          rallista. Tappava jännite voi
                                aiheuttaa käyttäjälle kuole-    lijat ovat liikkuneet ilmajoh-                  nimittäin olla muissakin
                                maan johtavan sähköiskun.     tojen läheisyydessä paikasta   t )JJMJLVJUVJTFU POLJWB-   rakenteen osissa kuin vain
                                Sähköiskuun ei tarvita edes    toiseen etsiessään parasta   vat. Kuljeta aina onkivapaa   radan yläpuolella kulkevissa
                                kosketusta: vaara on olemas-    onkipaikkaa.          vaaka-asennossa.         sähköjohdoissa. Esimerkiksi
                                sa, jos esine on muutaman                                      sähköjohdon ripustuskehi-
                                metrin etäisyydellä ilmajoh-    Onnettomuusvaara ilma-     t -FJKBU­MÊ MFOOÊUÊ MBJO- koista saa myös hengenvaa-
                                dosta, johdon jännitteestä     johtojen lähellä johtuu siitä, kaan ilmajohtojen läheisyy-   rallisen sähköiskun.
                                riippuen. Myös junien ka-     että sähkö voi hypätä pienen  dessä.
                                toilla ja rataverkon pylväis-   ilmavälin yli sähköä joh-                     2010-luvulla on tapahtu-
                                sä on tappavan vaarallisen     tavaan esineeseen. Tällöin    t 1VSKFWFOFFU /PVEBUB    nut useampi kuolemaan ja
                                sähköiskun riski 24 tuntia     syntyy jatkuva sähköpur-    vesireiteillä olevia varoitus-  vakavaan loukkaantumiseen
                                vuorokaudessa.           kaus, jota kutsutaan myös    tauluja ilmajohtojen tur-    johtanut onnettomuus, kun
                                                 valokaareksi. Vaarallinen    vallisista alituskorkeuksista.  uhri on kiivennyt junan
                                Tukesin tiedossa on tältä     alue on muutaman metrin     Tiedä, minkä korkuinen      katolle.
                                kesältä yksi onnettomuus,     etäisyydellä ilmajohdosta,   oma purjeveneesi on.

                                                                 Myös junan katolla on
                                                                 tappava sähkövirta

                                                                 Suomessa junat toimivat Lähde: Tukes
   1   2   3   4   5   6   7   8   9