Page 2 - SS110718
P. 2

2                                  SINUN SAVO                                             Keskiviikko 11.7.2018

TEKSTI ja KUVAT: Riika Paukkonen

Euroopan unioni on nimennyt
vuoden 2018 Kulttuuripe-

Karhulahden kotiseutumuseorinnön eurooppalaiseksi tee-

mavuodeksi. Teeman myötä
kannustetaan kaikkia tutus-
tumaan kulttuuriperintöön ja
ottamaan se osaksi omaa ar-

tuo esiin elävästi savolaistakea.SinunSavossaonjulkais-

tu kesän aikana neliosainen
”Meidän yhteinen kulttuuripe-
rintömme” -juttusarja. Sarjan

paikallishistoriaaviimeisessä jutussa tutustum-

me Karhulahden kotimuseoon.

Hirsinen päärakennus on rakennettu 1829.                                               Hirsirakennusten lomassa     syksyyn. Sen yhteydessä pal-
                                                                   kasvaa perinteisiä perenna-    velee kesäkahvila Rauhala ja
Suurten peltoaukeiden keskellä sijaitseva Kar-            Sisäpihalla seisoessa vierai- Tarinoita rakennusten      lajeja, kuten liljoja. Ruusut ja kesän ajan pihapiiristä löytyy
hulahden kotimuseo rakennuksineen edustaa              lija voi kuvitella siirtyvänsä elämän varrelta         kirsikat ovat kukkineet tänä   maatilan eläimiä joroislaisel-
perinteistä suomalaista agraarimaisemaa. Vanhat           ajassa taaksepäin. Päära-                    vuonna varhain. Näyttäviä     ta Tololan tilalta. Alkukesän
rakennukset, näyttelyt ja kotiseutumuseon tapah-          kennuksen ja osan pihara-    Keskeisimmällä paikalla     ovat myös Karhulahden       nurmialueita ovat hoitaneet
tumat tuovat menneisyyden lähelle vierailijoita.          kennusten sisätilat on sisus-  pihapiirissä kohoaa osittain   tilan sireenit, joista on muo-  kainuunharmaslampaat ja
Pihapiiristä löytyvät myös museolampaat, jotka           tettu siten, kuin työntekijät  kaksikerroksinen hirsinen    toutunut myös sireenimaja.    lisäksi nähtäville on tulossa
ovat ihasteltavina kesän ajan.                   olisivat poistuneet hetkeksi  päärakennus vuodelta 1829.    Keskellä pihapiiriä kohoaa    kukko sekä kanoja.
                                  työnsä ääreltä. Karhulahden   Rakennusta on korotettu     valtava vinttikaivo.
                                  tila on kotiseutumuseon tie-  myöhemmin 1920-luvulla.                       Alkukesän tapahtumiin
                                  tojen mukaan ollut olemassa   Saurin mukaan tilan aiempi    Vanhalla             lukeutui Vekara-Varkaus
                                  jo 1500-luvulla. Laajat pelto- päärakennus on sijainnut     maalaispihalla toimintaa     festivaaliviikon työpaja ja
                                  omistukset Joroisissa ovat   samoilla paikoilla.       vauvasta vaariin         loppukesän ajan kotiseutu-
                                  olleet osa tilan maatalouden                                    museossa järjestetään mak-
                                  harjoittamista. Asukkaiden    –Päärakennuksen katto      Joroisten kunta on omis-     suttomia perhesunnuntaita,
                                  joukkoon on lukeutunut     uusittiin vuosina 2016 ja    tanut Karhulahden tilan      22. heinäkuuta ja 5. elokuuta.
                                  myös hallintovirkamiehiä,    2017. Seuraavaksi alueella    vuodesta 1978 ja pihapiiri    Tila herää uudella tavalla
                                  kuten nimismies 1800-lu-    kunnostusta vaatii navetan    kunnostettiin kotiseutumu-    eloon ”Menneeseen kätketyt
                                  vulla.             katto, joka on tehty päreistä.  seoksi kunnan 350-vuotis-     -koko perheen museoseik-
                                                                   juhlien kunniaksi. Joroisten   kailussa”, jonka vetävät Iiris
                                                   Päärakennusta ympäröivät    4H-yhdistys on vastannut     Salmela ja Siiri Voutilainen.
                                                  aitta-liiteri-saunarakennus,   kotiseutumuseon yleisöpal-    Joroisten kunta järjestää
                                                  kolmeosainen aittarivi, na-   velusta vuosien ajan. Saurin   yhdessä Joroisten kunnan
                                                  vetta ja talli. Sauri kertoo,  mukaan kotiseutumuseon      kanssa virsitunnin 14. elo-
                                                  että Rauhala-tuparakennus    kävijämäärä on ollut viime    kuuta klo 13, jolloin virsiä
                                                  on siirretty pihapiiriin myö-  vuoteen verrattuna vilkas.    laulattaa tilalle sukujuu-
                                                  hemmin. Lähellä sijaitsevat                    ria omaava kanttori Janne
                                                  lisäksi savusauna, paja, riihi  –Yksittäisten kävijöiden     Koskela. Syyskuun alussa
                                                  ja latoja, joista yksi on tuotu lisäksi meillä käy pieniä ryh-  museopihan täyttävät pienet
                                                  lähemmäs päätaloa lento-     miä, kuten sukukokouksia     joroislaiset, kun alueella jär-
                                                  kentän läheisyydestä.      ja kesäasukkaita, jotka tuo-   jestetään varhaiskasvatuksen
                                                                   vat vieraitaan tutustumaan    museopäivät.
                                                   –Nykyinen lentoaseman      alueeseen.
                                                  alue lunastettiin Karhulah-                    Lähde:
                                                  den tilalta 1930-luvulta ja    Kotiseutumuseolla on ak-     Etelä-Savon
                                                  lato on siirretty möhemmin    tiivista toimintaa pitkälle    paikallismuseot
                                                  lähemmäs kotiseutumuseo-
 Karhulahden tilan vanhin    opas Netta Sauri kertoo, että                   ta. Latoa on käytetty muun
säilynyt rakennus on suuri pu-  talli on rakennettu 1700-lu-                    muassa sota-aikana kanttii-
nainen tallirakennus.Vuosisa-  vun lopulla ja se sijaitsee yhä                  nina, Sauri tietää.
toja sitten sen edustalla val-  alkuperäisellä paikallaan.
jastettiin postihevosia, mutta
nyt ohitse kävelee tasaiseen   –Tällä paikalla sijaitsi Jorois-
tahtiin golfharrastajia. Osa   ten ensimmäinen postikont-
tilan maista on otettu läheisen tori vuosina 1802-1806, hän
golfkentän käyttöön. Museo-   kuvailee.

Karhulahden tilan rakennukset sulautuvat hyvin golfkentän toimintaan.                                Kainuunharmaslampaat pitävät huolta museopihan
                                                                   nurmialueista.

                                                                   Karhulahden museo

                                                                   Omistus: Joroisten kunta
                                                                   Ylläpito: Joroisten kunta.Yleisöpalveluista vastaa Jorois-
                                                                   ten 4H-yhdistys.
                                                                   Rakennusvuosi: Karhulahden tila 1500-luvulta. Nykyi-
                                                                   nen päärakennus vuodelta 1829.
                                                                   Erikoista: Kohteessa kohtaavat mielenkiintoisella tavalla
                                                                   suomalainen agraarimaisema ja nykyaikainen golfkenttä.
                                                                   Maisema ruokkii vierailijan mielikuvitusta, millaista
                                                                   elämää alueella on eletty 100 vuotta sitten?
                                                                   Avoinna: Karhulahden museon pihapiiriin voi tutus-
                                                                   tua omatoimisesti milloin vain. Päärakennus ja kahvio
                                                                   avoinna 15.8. saakka tiistaista perjantaihin klo 11-17 ja
                                                                   lauantaista sunnuntaihin klo 11-15.

  Nimipäivät          Hermanni on suomalai-       S Sinun               Yrittäjä            Sivunvalmistus         Sinun Savon
                 nen asu miehen nimestä                       Ulla-Mari Lajunen           Ilpo Rönkkö          toimitus
  11.7. Noora, Elli, Nelli   Herman. Kutsumamuoto         AVO                                                on suljettu
  12.7. Hermanni, Herkko    Hermannista on Herkko.                       050 583 0342            017 366 9303          16.-29.7.
  13.7. Joel, Ilari, Lari    Herman tulee muinaissak-        Pirnankatu 1 A       ulla@sinunsavo.fi         aineisto@sinunsavo.fi
  14.7. Alisa, Aliisa      san sotajoukkomiestä, soti-      78200 Varkaus
  15.7. Rauni, Rauna      lasta tarkoittavasta nimestä                       Markkinointi         Toimitus
  16.7. Reino          Hariman.                 sinunsavo.fi           Tarja Korhonen       Riika Paukkonen
  17.7. Ossi, Ossian      Lähde: Wikipedia                             017 3669 306        Anne Korhonen
                                                  markkinointi@sinunsavo.fi

                                                  Sanasa kokonen kaupunkilehti vuodesta 2001
   1   2   3   4   5   6   7