Page 10 - SS110718
P. 10

10                               SINUN SAVO                                            Keskiviikko 11.7.2018

                                        KESÄKILPAILU!

Kuvaa puutarhaasi, voita kirjapalkinto!

Kesän mittaan puutarha puhkeaa täyteen loistoonsa.
Miten kesä etenee sinun puutarhassasi?

 Perustitko uuden perennapenkin? Rakensitko omape-
räisen suihkulähteen? Millaista satoa kasvatat hyötypuu-
tarhassasi? Onko pihakivi sammaloitunut puutarhasi
katseenvangitsijaksi? Mitä kasvihuoneessa tapahtuu?

 Nappaa kuva puutarhastasi ja lähetä se meille. Kerro
myös siitä, mitä kuva esittää, onko kyseessä odotettu on-
nistuminen vai hassu kömmähdys, tai mitä puutarhanhoito
merkitsee juuri sinulle.

 Julkaisemme lukijoiden lähettämiä puutarhakuvia Si-
nun Savon sivulla pitkin kesää, ja syyskuussa arvomme
kaikkien kuvan lähettäneiden kesken puutarha-aiheisia
kirjapalkintoja. Lähetä kuva, kuvateksti ja yhteystietosi
joko sähköpostilla

aineisto@sinunsavo.fi
tai postitse

Sinun Savo-kaupunki-
lehti/ Puutarhakuva
Pirnankatu 1 A
78200 VARKAUS

                                Meidän jokavuotinen samettikukkapata loistaa au-
                                rinkona pihalla vaikka olisi pilvinenkin sää. Kuvan
                                lähetti Virpi Karjunen Luttilasta.

                                                                 Kukan muotoinen mansikka, joka kasvaa Värttinäku-
                                                                 jalla Pieksämäellä. Kuvan lähetti Pirjo Lindström.

Kasvihuoneeen katosta pelastettu perhonen löysi                                          ..sitkeä ja kekseliäs ruusu! Se pursui nyt esille voimak-
uuden lepäilypaikan juhannusruususta. Kuvan lähetti                                        kaasti rappujen rakosista, ihan kun ei olisi tilaa puskan
Elina Johansson Varkaudesta.                                                   ympärillä. Kuvan lähetti Aila Mulari Varkaudesta.

Uusi ajokorttilaki
muutti opetusta

1. heinäkuuta voimaan      Uutta on myös se, että ope-  ta suorittavan (EAS) koulu-    Ennen lopullista autokoulun valintaa kannattaa tarkistaa, mitä koulutukseen sisältyy.
astunut laki punnitsee au-   tuksen saa aloittaa jo op-   tukseen eli turvallisuuskou-
tokoulujen kyvyn ja halun    pilaan täyttäessä 16 vuotta.  lutukseen. Tämä koulutus     markkinoiden kannalta on    osalta pääse syntymään alu-  mitä koulutukseen sisältyy
kilpailla markkinaehtoi-    Se antaa mahdollisuuden     käydään vain kerran nimensä    tärkeää, että kumpaakin ope-  eellisia markkinoita, joissa  ja mitä mahdollinen lisä-
sesti opetuslupalaisten     pitkäaikaiselle oppimiselle   mukaisesti ensimmäistä ajo-    tuslupaoppilaille pakollista  määräävässä markkina-ase-   koulutus, kuten ylimääräiset
palveluissa. Pakollisten    varsinkin opetuslupaope-    korttia suoritettaessa. Jos siis koulutusta tulee myös riittä-  massa oleva autokoulu tai   ajotunnit maksavat. Laadul-
kurssien tarjonta ja hin-    tuksella.            oppilaalla on entuudestaan    västi tarjolle. Tällä hetkellä autokoulut hinnoittelevat   lisen arvion tekeminen on
noittelu näyttää pian,                     vaikka mopokortti, ei tur-    nk. turvallisuuskoulutuksen   tuotteet tavoitteenaan ope-  hankalaa, mutta avoimen tie-
kuinka uudistus toimii.     –Nuori saa erinomaiset     vallisuuskoulutusta tarvitse   (EAS) hinnat vaihtelevat    tuslupaopetuksen syrjimi-   don avulla tähänkin voidaan
                lähtökohdat turvalliselle au-  enää käydä ennen B-kortin     noin 50–175 ja riskientunnis-  nen. Kuluttajan on syytä    saada jatkossa parannusta.
 Uudessa ajokorttilaissa    toilulle voidessaan valvotusti opetuksen aloittamista.      tamiskoulutuksen 300–600    olla hereillä myös kokonaan  On hyvä huomioida, että osa
annetaan enemmän pai-      harjoitella ajamista kaikissa                   euron välillä, Nieminen to-   autokoulussa suoritettavien  opetuksesta on mahdollista
noarvoa osaamiselle kuin    eri olosuhteissa ja liikenne-  Toinen myös opetuslupala-    teaa.              koulutuspakettien vertailus-  hankkia virtuaalisesti vaikka
sille, missä ja miten asiat on ympäristöissä jopa kahden    laisille pakollinen autokou-                   sa, sillä pakettien hinnat ja oman paikkakunnan ulko-
opittu. Esimerkiksi teoriao-  vuoden ajan, Nieminen ar-    luosio on neljästä teoriatun-   –Oleellista on, ettei opetus- niiden sisällöt vaihtelevat.  puolelta.
petuksessa on huomattavasti   vioi.              nista ja neljästä ajotunnista   lupaoppilailta vaadittavan   Ennen lopullista autokoulun
aiempaa enemmän joustoa.                    koostuva riskientunnista-     lakisääteisen koulutuksen    valintaa kannattaa tarkistaa, Lähde: Autoliitto
                 Ajotuntien minimimäärä     miskoulutus,joka pitää käydä
 –Joku oppii teorian helpos-  pudotettiin kymmeneen,     ennen kuljettajatutkinnon
ti ja toiselta se vaatii enem- mutta moni tarvitsee tätä    ajokoetta. Vastaavasti ai-
män ponnisteluja. Tämä     enemmän ajokokemusta en-    emmin pakolliset harjoitte-
haastaa myös palveluntar-    nen ajokokeen läpäisemistä.   luvaihe ja syventävä vaihe
joajia tarjoamaan ajokorttia                  poistuvat.
suorittaville hyvin tehtyjä   Ennen opetuslupaopetuk-
oppimateriaaleja itseopis-   sen aloittamista oppilaan on   –Nyt on mielenkiintoista
keluun verkossa, Autoliiton   osallistuttava autokoulussa   nähdä, miten autokoulut pa-
toimitusjohtaja Pasi Niemi-   neljän teoriatunnin mittai-   ketoivat palvelunsa ja miten
nen sanoo.           seen ns.ensimmäistä ajokort-  ne hinnoitellaan. Toimivien
   5   6   7   8   9   10   11   12