Page 3 - IloPilkku_2_2017
P. 3

tervetuloa
                                ilopilkku 2/2017

  Vihreää läpi                             sPuumknalkajaoujauuylkhunudaariinkmsie-t!kneul m ä ,
   vuoden
                                Mitä opit juttua
Hamina tunnetaan vihreänä ja vireänä kesä-           tehdessäsi?
          kaupunkina monine historiallisine nähtä-
          vyyksineen ja satamineen. Moni ei kuiten- ”Teknologian suomat mahdol-
          kaan ehkä tiedä, että Haminassa tuotetaan lisuudet ovat huikeat, mutta
          ympäri vuoden vihreää, uusiutuvaa ener-  ylittävätkö ne loppujen lopuksi
 giaa. Haminan Energia tuottaa myymästään sähköstä yli     todellisen käyttötarpeemme.
 puolet tuulivoimalla ja aurinkoenergialla.          Tarvitsemmeko lapsemme
                                yöllisestä käännähtelystä
   Tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto on keskittynyt sata-   tallennettua videomateriaalia
 man ja Mäkelänkankaan alueille. Biokaasua ja -lannoi-     vai riittäisikö, että saamme
 tetta vastaavasti tuotetaan yhtiön Virolahden biokaasu-    tiedon lapsemme heräämi-
 laitoksella läpi vuoden. Laitos otettiin käyttöön vuoden   sestä tässä ja nyt?"
 2016 aikana ja sitä laajennetaan parhaillaan.         — Tuomas testasi itku-
                                hälyttimet, s. 16
 Nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin
 rakentamisesta Haminan satamaan päätettiin kesäkuussa                            3
 2017. Nesteytetyllä maakaasulla on monia käyttökohteita,
 päällimmäisenä lämmitys- ja liikennepolttoainekäyttö.
 LNG:n avulla voidaan tulevaisuudessa leikata merkittä-
 västi erityisesti meriliikenteen päästöjä. Monipuolinen
 LNG:n hyödyntäminen tulee olemaan todellinen vetovoi-
 matekijä sekä sataman että koko kaupunginkin kannalta.

 Energia-alalla vihreä liitetään ympäristöystävällisyy-
 teen tai uusiutuvaan energiaan. Ilman poliittista merki-
 tystä, yleisemmällä tasolla vihreys on merkkinä onnistu-
 misesta ja myönteisyydestä.

   Tätä kirjoittaessani olen ollut Haminan Energian veto-
 vastuussa puoli vuotta ja voin ilokseni todeta, että uusiu-
 tuvan energian tuotannon ohella tekemisen meininki
 yhtiössä ja koko kaupungissa on hyvällä tasolla. Yhdessä
 tekemistä, avoimuutta ja myönteistä ajattelua seuraa
 menestys.

 Markku Tommiska
 toimitusjohtaja
   1   2   3   4   5   6   7   8