Page 10 - IloPilkku_2_2017
P. 10

sulake                       Akuttoman    4. Laske ennalta
energiaa ja asiaa                 aurinkosähkö­   järjestelmäsi tuotto

  3. Paneelien                  järjestelmän   Voit arvioida suunnittelemasi järjestel-
  kennotyypit                   huolto on   män tuottoa Euroopan komission yllä-
                                  pitämällä PVGIS-verkkopalvelulla. Syötä
    Perinteisintä teknologiaa edustavat moni­ yksinkertaista.  laskuriin järjestelmän tekniset ja raken-
    kidekennot, joiden hyötysuhde on 15 %.            teelliset tiedot ja valitse asennuspaikka
    Yksikidekennon hyötysuhde on 20 %,              halutessasi vaikka vain muutaman met-
    mutta sen tuotto putoaa rankasti pienes-           rin tarkkuudella.
    täkin varjostuksesta. Innokkaimmin kehi-           j http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/
    tetään ohutkalvokennoja, joiden hyö-             en/tools.html
    tysuhde on tällä hetkellä 6 %. Niistä voi
    tehdä kaarevia muotoja, ja niiden tuotta-
    minen on muita tyyppejä halvempaa.

  2 • Tekniikka – vaihtoehdot

  Aurinkopaneeleja on käytännössä kolmea eri             Lataussäätimissä tai inverttereissä ei ole releitä tai
           tyyppiä: monikidekenno, yksikidekenno     muita mekaanisia osia, joten ne ovat käytännössä huolto-
           sekä ohut kalvokenno. Paras hyötysuhde on   vapaita. Liittimien kiristys on kenties syytä tarkistaa ker-
           yksikidekennossa, mutta paneelin tuotto    ran vuodessa, sillä tiukka kontakti auttaa sähkön kulkua
           putoaa rankasti pienestäkin varjostuksesta.  arvaamattoman paljon.
  Ohutkalvokennon hyötysuhde on alhaisin, mutta sitä
  kehitetään innokkaasti, sillä sen tuottaminen on halvem-      Uudet verkkoinvertterit sisältävät MPPT-tyyppisen
  paa kuin muiden tyyppien ja siitä voidaan tehdä myös      säätimen (Maximum Power Point Tracking), joka tarkkai-
  kaarevia muotoja. Toistaiseksi kaikissa käytetään valo-     lee paneelilta tulevaa jännitettä ja säätää invertterille syö-
  herkkänä puolijohteena piitä, mutta ohutkalvokennossa      tettävää virtaa niin, että järjestelmän teho pysyy mahdol-
  voidaan käyttää muitakin puolijohteita.             lisimman suurena.

    Aurinkosähkölaitteet ovat ilahduttavan pitkäikäisiä       MPPT-säätimen hyötysuhde on niin paljon parempi
  ja toimintavarmoja. Takuuajatkin ovat yleensä parikym-     kuin edellisen laitesukupolven PWM-säätimen (Pulse
  mentä vuotta. Verkkosähkön rinnalle rakennetussa järjes-    Width Modulation), että hintojen pieni erotus kannattaa
  telmässä on tietty määrä paneeleja sekä sisäänrakenne-     ilman muuta maksaa.
  tulla säätimellä varustettu verkkoinvertteri. Mökkipuo-
  lella lataussäädin ja invertteri ovat useimmiten erillisiä, ja   Yleisin pientaloissa käytetty aurinkopaneeli on 250–
  lisänä ovat sähkön varastoimiseen käytetyt akut.        270 watin monikidepaneeli. Tällaisen paneelin koko on
                                  noin 1 x 1,5 metriä ja hinta alle 200 euroa.
    Akuttoman järjestelmän huolto on yksinkertaista.
  Paneelit on syytä pitää melko puhtaina, sillä ohutkin        Verkkoinvertteri valitaan paneelien yhteenlasketun
  tomu-, lumi- tai siitepölykerros heikentää hyötysuh-      tehon mukaan. Esimerkiksi kymmenen 250-wattisen
  detta. Usein tosin sateet hoitavat paneelien pesun.       paneelin sähköjä isännöivä laite maksaa noin 1 200 euroa.

                                    Noin 3 kW:n laitteiston saa asennettuna hieman alle tai
                                  yli 7 000 eurolla asennusolosuhteista riippuen.

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15