Page 4 - pienet_kannustalot
P. 4

ESIPUHE

Aina on oikea aika sijoittaa Kotiin

       Det är alltid rätt tid att investera i ett Hem

Useimmille meistä Koti on elämän suu-              För de flesta av oss är Hemmet livets största
rin yksittäinen hankinta. Viime vuosien             enskilda investering och de dåliga ekonomiska
huonot talousuutiset ovat pistäneet miet-            nyheterna vi fått de senaste åren har fått oss
timään rakennuspäätöksen tekemistä.               att tänka efter innan vi beslutar att bygga.

NYT KANNATTAA TOIMIA: Rakentamista suosii edullinen       DET LÖNAR SIG ATT AGERA NU: Den låga räntenivån gynnar
korkotaso. Jos myös oma työpaikka on vankalla pohjalla, on    byggandet. Om också den egna arbetsplatsen står på säker
järkevää sijoittaa kiinteään omaisuu-
teen. Laadukkaan omakotitalon arvo                               grund är det förnuftigt att investera i fast
säilyy.                                             egendom. Ett egnahemshus av högsta
                                                kvalitet står sig i värde.
Kolme vahvaa syytä harkita pienem-                               Tre starka skäl för att överväga att byg-
män Kodin rakentamista:                                     ga ett mindre Hem:
1. RAKENTAMISEN KUSTAN-
NUSTASOON VOI VAIKUTTAA.                                    1. MAN KAN PÅVERKA BYGGANDETS
Rts-tutkimuksen mukaan omako-                                  KOSTNADSNIVÅ. Rts-undersökningar
tirakentamisen kustannustaso on                                 visar att kostnaderna för egnahems-
kolminkertaistunut 1990-luvun puoli-                              byggande har tredubblats från och
välistä. Suurin tekijä on tonttien raju                             med mitten av 1990-talet. Den största
hinnannousu. Tehokkain tapa vaikut-                               orsaken är att tomtpriserna kraftigt har
taa kustannuksiin on rakentaa pie-                               skjutit i höjden. Det mest effektiva sättet
nempi talo.                                           att påverka kostnaderna är att bygga
                                                ett mindre hus.
2. HYVÄ SUUNNITTELU LISÄÄ TI-
LANTUNTUA. Pieniä taloja pidetään                                2. BRA PLANERING ÖKAR KÄNSLAN
usein ahtaina ja pimeinä. Kädessäsi                               AV RYMD. Man tror ofta att små hus är
oleva esite kumoaa nämä harhaluulot.                              trånga och mörka. Katalogen du håller
Kannustalossa valoisuus ja avaruus                               i din hand kullkastar den illusionen. I
säilyvät koosta riippumatta.                                  ett Kannustalo hus kvarstår de ljusa och
                                                öppna ytorna oberoende av storleken.
3. TEHOKAS TILANKÄYTTÖ ON YMPÄRISTÖTEKO. Asian-
tuntijoiden mukaan tehokkain ympäristöpäästöjen vähennys-    3. EFFEKTIV UTRYMMESANVÄNDNING ÄR EN MILJÖGÄR-
tapa on lämmitysenergian säästäminen. Myös huippuener-      NING. Enligt experterna är det mest effektiva sättet att minska
giataloudellisessa talossa suurin säästö pitkällä aikajänteellä på miljöutsläppen att spara på värmeenergi. Också i toppen-
saadaan tehokkaalla tilankäytöllä ja vähemmillä neliöillä.    ergihushåll fås den största inbesparingen på lång sikt genom
                                 effektiv användning av utrymme och mindre kvadratantal.
Tänä päivänä aidon aidon puurakenteisen Kannustalon saa
sekä muuttovalmiina, moduulirakenteisena kotina että pe-     I dag fås ett äkta Kannustalo trähus både som inflyttningsklart
rinteisesti, asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä suurele-  med modulkonstruktion och som traditionellt skräddarsytt i stor-
menttiratkaisuna. Molemmat Kannustalon kauneutta ja laa-     element enligt kundens önskemål. Båda lösningarna med Kan-
tua. Lisätietoa vaihtoehdoista löydät tämän esitteen sivuilta.  nustalos skönhet och kvalitet. Mera information om alternativen
                                 hittar du i denna katalog.

   Tervetuloa Kannustalo-rakentajaksi!
  Välkommen att bli en Kannustalo-byggare!

    Mika Uusimäki & Kannustalon väki

2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9