Page 4 - SS190518uusi
P. 4

Kävelykierroksilla

                            sadan vuoden taakse

                            TEKSTI: Tiina Kontro-Heiskanen KUVAT: Niemisen ja Soinisen albumit

                            Opettajatar Selma Samuelsson ja Ruukin mamselli           on ollut aktiivista toimintaa,
                            kuljettavat kuulijansa sadan vuoden taakse ja kauem-         näytelmä- ja lukupiirien ja
                            mas. Varkauden Oppaiden järjestämillä kävelykier-          työväenyhdistyksen puitteis-
                            roksilla tuodaan tutuksi aikakautensa tapahtumia,          sa. Roolihahmolla on haluttu
                            paikkoja ja ihmisiä.                         elävöittää ja roolin takaa voi
                                                               kertoa faktoja, kommentoi
Katriina Selman roolissa.   Pirjo Ruukin mamsellina.  Oppaat hakevat tietoa ja ta-    Nieminen on tänä keväänä     Soininen.
                            rinoita kirjoista ja jälkipolvien käynyt tutkimassa ja pereh-
       Hyvää                   puheista. Faktan lisäksi aika-   tymässä Ylä-Kankun hautuu-     Opastetuilla kävelykierroksil-
       kesää!                  matkaan sisältyy oppaan eläy-   maahan, jonka joukkohautaan    la puheissa tulee vanhoja sanoja
                            tymistä, innostusta ja fiktiivi-  haudatuista ei ole luetteloa.   ja niitä selitetään kuulijoille.
4 Sinun Savon kesälehti 2018              syyttä.Varkaudessa opastettuja   Sadan vuoden takaisissa ta-    Kirjasto oli ennen lainasto ja
                            kävelykierroksia on toteutettu   pahtumissa on kaoottisuutta ja  Könönpellon hautuumaalta
                            Päiviönsaaressa, Pirtinniemes-   ristiriitaistakin tietoa.     löytyy karsikko, joka liittyy
                            sä, Lehtoniemessä, Taipaleen                     puussa olevaan vainajaa kos-
                            kanavalla, Kosulanniemessä,     –30 vuotta sitten ei vielä pu-  kevaan merkintään.
                            Kommilassa ja Ylä- ja Ala-     huttu näistä asioista. Tarkoi-
                            Kankun sekä Könönpellon      tus on puhua asioista roolin,   Varkauden Oppaat juhlivat
                            hautuumailla.           tiedon ja uskomusten kautta,   viime vuonna 40 vuotista histo-
                                              objektiivisella tasolla ilman   riaa, yhdistys toimi aluksi Kes-
                            Faktaa, mielikuvia         politikointia.          ki-Savon Matkailuyhdistyksen
                            ja kuulopuheita                           alaisena opaskerhona. Soinisel-
                                              Pirjo Soininen kertoo, että   la on takanaan 35 ja Niemisellä
                             Katriina Nieminen on ot-     ajan kuluessa joistakin ihmis-  29 vuotta oppaana toimimista
                            tanut opasroolikseen Selma     ten puheista tulee legendoja.   ja molemmat kuuluvat myös
                            Samuelssonin, joka vaikut-                      Varkauden Museonystäviin,
                            ti Varkaudessa opettajana      –Oppaat kertovat tarinoita,   joten kontakti ja tiedon jakami-
                            1900-luvun alussa. Eri läh-    joiden todenperäisyyttä ei voi  nen museon kanssa on sujuvaa.
                            teissä on tietoja ja mainintoja  aina todistaa. Opaskierrokset   Syntyperäisiä varkautelaisia
                            koulu- ja kulttuurimaailmassa   ovat myös vuorovaikutteisia,   naiset eivät ole ja ehkä juuri
                            vaikuttaneesta naisesta.      joku tietää jotakin ja itsekin  siksi näkevät kaupunkimme
                                              oppii lisää.           vehreyden, puistot ja vesistöt.
                             –Hän oli suosittu opettaja,                     Varkauden Oppaita on nykyään
                            piti oppilaat järjestyksessä ja  Roolihahmo            kahdeksan, joista aktiivisesti
                            välitti oppilaista. Selma veti   elävöittää            opastaa kolme.
                            erilaisia kulttuuriharrastuksia
                            myös työväen parissa ja oli     Soinisen opashahmo on Ruu-    Yhdessä tuetaan toisiamme
                            mukana Varkauden Työväen      kin mamselli, joka kertoo Ruu-  ja jaetaan tietoja, yksi tietää
                            teatterissa. Hän ohjasi teatte-  kin historiasta.         jotain toisesta asiasta ja toinen
                            rin ensimmäisen näytelmän                      toisesta. Tehdään myös tutus-
                            Minna Canthin Työmiehen       –Alueella on mielenkiintoisia  tumisia ja retkiä eri kohteisiin.
                            vaimo ja näytteli siinä itsekin  vanhoja rakennuksia ja kerron   Uutta verta tarvittaisiin ja lisää
                            Homsantuuta, koska se osa     tarinoita aikansa ihmisistä.   oppaita, että voitaisiin palvella
                            ei muille kelvannut. Kansa-    Ruukin mamselli on keksitty    kaikkia halukkaita. On huo-
                            laissodan jälkeisessä ilmapii-   hahmo, ei mikään tietty hen-   mattu, että usein jossakin vai-
                            rissä Selma joutui lähtemään    kilö. Päiviönsaarta kutsuttiin  heessa ihmisiä alkaa kiinnostaa
                            Varkaudesta, ehkä työväen     Ruukiksi ja mamselli on ol-    paikallishistoria, juuret ja siteet
                            yhteyksiensä takia.        lut palveluskuntaan kuulunut   paikkakunnan ihmisiin.
                                              esinainen. Hän on päässyt
                             Roolin ottamiseen vaikutti    katsomaan elämää, tehtaan      Lisätietoja Varkauden Op-
                            se, ettei kyseinen henkilö ole   patruunan ja piirilääkärin lä-  paiden toiminnasta ja opas-
                            enää elossa, eikä täällä asu    hellä ja päässyt piireihin. Ele- tetuista kävelykierroksista
                            sukuakaan.             tään 1800-lukua ja 1900-luvun   löytyy Varkauden matkai-
                                              alkua. Ruukin mamselli voi    lusivustolta ja sosiaalisesta
                             –Selma on ollut opettaja,     kertoa myös Pirtinniemen,van-   mediasta.
                            joten voin olla oma itseni, kun  han kanavan sekä Taulumäen
                            itsellä on ollut sama ammatti.   alueista.              Pit Stop -tapahtuman yhtey-
                            Selman ulkonäöstä on mieli-                     dessä 21. heinäkuuta Ruukin
                            kuvia,jotka tulevat valokuvista.  Pyykkäri Alma on Pirjo Soi-   mamsellin opastama kävely-
                            Hän on ollut kaunis nainen,    nisen toinen hahmoista, joka   kierros Päiviönsaaressa.
                            joka piti paljon hatuista. Hän   on järjestänyt pyöräily- ja kä-
                            on hahmo, joka kertoo men-     velykierroksia Lehtoniemessä.    Selma Samuelssonin opas-
                            neisyydestä, mitä on nähnyt                     tuksista lisätietoa Varkauden
                            ja kuullut, mitä tiesi ja tunsi   –Kuinka paljon piika on     matkailusivustolla ja sosiaa-
                            ja kuulopuheita, kertoo Nie-    tiennyt asioista, mitä kuullut  lisessa mediassa lähempänä
                            minen.               herrasväeltä. Lehtoniemessä    ajankohtaa.

               Kesälehti 2018        Yrittäjä      Markkinointi      Sivunvalmistus                 Toimitus

               Pirnankatu 1 A,      Ulla-Mari Lajunen    Tarja Korhonen,     Ilpo Rönkkö                Riika Paukkonen,
               78200 Varkaus       Puh. 050 583 0342   Anja Holopainen    Puh. 017 3669 303              Anne Korhonen,
                            ulla@sinunsavo.fi   Puh. 017 3669 306   aineisto@sinunsavo.fi            Tiina Kontro-Heiskanen,
                                      markkinointi@sinunsavo.fi                         Irene Laitinen

                            t+PWVPEFTUBMÊIUJFO,FTLJ4BWPTTBt7BSLBVEFO7VPEFO:SJUUÊKÊ4JOVO4BWP

                            Sinun Savo luettavissa www.sinunsavo.fi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9