Page 12 - SS190518uusi
P. 12

Karttaperhonen                 KUVA: Juha Jantunen  Perhosia voi
 on melko yleinen
                                    tavata myös
    Etelä- ja
  Itä-Suomessa.                           baarissa TEKSTI: Irene Laitinen

  Karttaperhonen                           Kevään lämpimät päivät ovat herättäneet jo päivä-            taan. Perhoset tai niiden toukat
     toinen                            perhosia tulevaan kesään ja kesän edetessä niiden            talvehtivat ulkorakennuksissa
                                    määrä runsastuu. Perhoset lähtevät liikkeelle, kun           tai luonnossa, eikä niille raken-
    sukupolvi.                           ilman lämpötila nousee plussan puolella. Yleensä            neta majoja pistiäisten tavoin.
                                    ensimmäisten joukossa ovat nokkosperhoset, jotka
12 Sinun Savon kesälehti 2018                     talvehtivat usein rakennusten ullakoilla ja vinteillä.          –Mäkimeirami ja punahattu
                                    Myös sitruunaperhoset heräilevät aikaisin talvenvie-          ovat neitoperhosten houkutin,
                                    tostaan uuteen kesään.                         auringontähti niinikään neito-
                                                                        ja sitruunaperhosten houkutin
                         KUVA: Juha Jantunen  Maapallolla tunnetaan noin     sukupolvena. Ensimmäinen      ja luonnonkasveista hyvä on
                                    200  000 perhoslajia ja päivä-    kevätsukupolvi lentää touko-    rantakukka, Saarinen mainit-
                Pihlajaperhonen  KUVA: Juha Jantunen  perhosia noin 25 000. Suomes-    kesäkuussa, jolloin se on orans-  see ja kehottaa käyttämään
                on suurikokoinen            sa puolestaan tunnetaan noin     sinmusta ja toinen sukupolvi    valinnoissa apuna alan kirjoja
                                    2 500 perhoslajia ja hieman yli   heinä-elokuussa on mustaval-    ja internettiä.
                  valkoinen              sata päiväperhosta. Perhosten    koinen, Saarinen tietää.
                kaaliperhonen.             elinkaareen kuuluu neljä eri                       Perhosille voi tehdä halvasta
                                    kehitysastetta: muna, toukka,     Uhanalaisarviointi on tehty    punaviinistä myös baarin.
                Neitoperhonen              kotelo ja aikuinen. Osa Suo-     viimeksi 2010 ja sitä ollaan
                 on näyttävä              men perhosista talvehtii aikui-   päivittämässä parhaillaan.     –Punaviiniin sekoitetaan sii-
                 ja helposti             sena, kuten nokkosperhonen                       rappia, viinietikkaa, banaania
                 havaittava.             ja esimerkiksi hohtosinisiipi     –Tiivistettynä jo nyt voisi    ja sokeria. Astiaan laitetaan su-
                                    talvehtii toukkana.         sanoa, että lähes joka toinen   perloni- tai räsypala, jonka läpi
                                                      päiväperhonen on uhanalainen    haihtuu ilmoille perhosia hou-
                                    Etelä-Karjalan Allergia- ja     tai silmälläpidettävä, kun vuon-  kuttelevaa tuoksua. Perhoset
                                    Ympäristöinstituutin johtaja     na 2010 uhanalaisarvioituja oli  pitävät käyneestä punaviinistä.
                                    Kimmo Saarinen kertoo per-      kolmannes. On muutamia sini-    Kun juoma lemahtaa ihmisen
                                    hosten olevan vaihtolämpöisiä    siipilajeja, jotka ovat äärimmäi- nenään, se on silloin perhosten
                                    hyönteisiä ja niiden elämää     sen uhanalaisia ja niitä esiintyy mieleen, Saarinen opastaa.
                                    määrittää paljolti lämpö.      vain hyvin pienellä alueella.
                                                      Karttaperhonen, joka levinnyt    Luonnonniityt ja perinne-
                                    –Lajistoissamme on maantie-     Suomeen etelästä ja idästä,    maisemat ovat vähentyneet,
                                    teellisesti suuria eroja. Esimer-  saattaa verottaa nokkosperhos-   jotka olivat ennen perhosten
                                    kiksi Lapissa esiintyy neljätois-  kantaa. Ei tiedetä varmasti joh-  elinympäristöjä. Soramontut ja
                                    ta lajia, joita ei tavata muualla  tuuko tämä viruksesta, loisesta  tiepientareet kelpaavat monille
                                    Suomessa. Lounais-Suomen       tai bakteerista, Saarinen kertoo. perhosille elinympäristöksi.
                                    merellisessä ilmastossa puo-                      Liikenne, vieraskasvit ja aikai-
                                    lestaan viihtyy kymmenen       Vuosina 1991-2017 tehdyn     nen tievarsien niitto kuitenkin
                                    lajia, joita ei muualla Suomessa   valtakunnallisen seurannan     verottavat elinympäristöä.
                                    esiinny. Manner-Suomessa       mukaan havaintoja Varkauden,
                                    lajien esiintyvyys on saman-     Joroisten, Leppävirran ja Hei-   –Kaupungin viherrakentami-
                                    kaltainen, mutta pienenee      näveden alueella tehtiin eni-   sessa voisi ottaa enemmän per-
                                    pohjoiseen mennessä.         ten tesmaperhosesta (37  890).   hoset huomioon. Puistoniittyjä
                                                      Seuraavaksi yleisempinä olivat   kukkineen voisi rakentaa nur-
                                    Elinalueet              sitruuna-, lanttu-, pihlajaperho- mikoiden sijaan.Rakentaminen
                                    ja uhanalaisuus           nen ja niittyhopeatäplä.      olisi hallittua hoitamattomuut-
                                                                        ta, Saarinen pohtii.

                         KUVA: Irene Laitinen  –Ilmanmuutoksella on myös      –Viimeisin hyvä perhosha-     Perhoset kuuluvat luonnon-
                                    suuri vaikutus perhosten alu-    vaintovuosi oli vuonna 2011.    pölytyspalveluun ja tutkijat
                                    eellisiin esiintymiin. Lämpene-   Viime kesänkin ollessa kylmä    käyttävätkin perhosia mittarina
                                    misen myötä pohjoisen lajisto    ja sateinen lähtökohdat tälle   ja merkkinä siitä, mitä luonnos-
                                    kipuaa yhä pohjoisemmaksi ja     kesälle ovat huonot. Talvi oli   sa tapahtuu.
                                    tulevina vuosikymmeninä ei      sen sijaa hyvä, runsasluminen
                                    löydy pakopaikkaa Jäämeren      ja suojaava,mutta viime kädessä   –Lyhyesti voisi sanoa, että
                                    tullessa vastaan. Vastaavasti    lämpötila ratkaisee kuitenkin   kun perhosilla menee hy-
                                    maahanmuuttajien virta on      kesän perhosmäärän.        vin, ihmisillä menee hyvin ja
                                    kiihtynyt 1990-luvun loppu-                       päinvastoin. Missä perhosia ei
                                    puolella ja 2000-luvulla on saatu  Perhosten elinympäristön      ole, on esimerkiksi allergioita
                                    useita uusia päiväperhoslajeja    rakentaminen            enemmän. Eli perhoset ja muut
                                    sekä eteläiset lajit ovat levittäy-                   hyönteiset ovat luonnon mo-
                                    tyneet kovaa vauhtia pohjoista    Omakotitalossa asuvat voivat   nimuotoisuuden ja terveyden
                                    kohti. Karttaperhonen on yksi    vaikuttaa perhosten määrään    mittari. Meidän täytyy ajatella,
                                    maahanmuuttajista, joka on      pihamaan kasvien valinnoilla ja  etteivät perhoset ole meitä
                                    asettautunut Savoonkin. Kart-    rakentamalla esimerkiksi per-   varten, vaan lajeina perhoset
                                    taperhonen on nokkosperhosen     hosbaarin. Kerrostalossa asuva   ja ihmiset ovat samanarvoiset,
                                    näköinen ja lentää kahtena      voi käyttää samaan parveket-    Saarinen tiivistää.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17