Page 4 - Nettikaruselli1518
P. 4

NettiKARUSELLI                            nostus puutarhaan valitettavasti                                      kasvattaminen tuo mielenkiin-
                                   lopahtaa, kertoo toimitusjohtaja                                      toista tekemistä ja toimii myös
 Tämänhetkistä...                          Timo Taulavuori Puutarhalii-                                        yhteisöllisenä aktiviteettina
                                   tosta.                                                   kaupungeissa. Palsta-, yhteisö
Kolmannekselle puutarhan-                                                                            ja kaupunkiviljely kiinnostavat
hoito tärkeä harrastus                        Yleisesti kuitenkin kasvukau-                                       joka neljättä kaupunkilaista,
                                   si Suomessa on pidentynyt ja                                        etenkin nuoria ja kerrostaloissa
 Kotipuutarhatutkimus paljastaa, mitä suomalaiset ajattelevat    muuttunut suotuisammaksi                                          asuvia.
 puutarhaharrastamisesta ja minkälaisia tuotteita ja palvelui-    harrastamiselle viimeisten 20
 ta he haluavat. Puutarhaharrastaminen on ollut viimeisten      vuoden aikana, minkä vuoksi                                         –Luonnonmukaisen puutar-
 kymmenen vuoden aikana selvässä kasvussa. Ilahduttavaa on      suomalainen puutarhakulttuuri                                        hahoidon arvostus on myös
 myös se, että myös nuoret kaupunkilaiset ovat yhä enemmän      on kehittynyt aikaisempaa mo-                                        selvässä kasvussa. Samoin kiin-
 innostuneita puutarhaharrastamisesta, kertoo Kantar TNS:n      nipuolisemmaksi.                                              nostus kokeilla uusia ja erikoisia
 Kotipuutarhatutkimus.                                                                              kasveja. Selkein innostus on
                                   Puutarhahankintoja tekee vuo-                                       kuitenkin hyötykasvien viljelyä
 Suomalaiset käyttivät viime   Kevät parasta aikaa        sittain yli 70 prosenttia koti-   Puutarhamessut ovat suosittu tapa löytää uusia ja toimivia ratkaisuja. kohtaan. Tämä on osin seura-
vuonna 562 miljoonaa euroa    hankinnoille            talouksista. Perinteisesti kausi                                      usta siitä, että myös kiinnostus
näihin palveluihin ja tuottei-                    alkaa huhtikuussa, jolloin puu-   luttaa puutarhahankintoihin 309  rastajat ovat edelleen 50 – 64    ruoanlaittoon ja ruoan arvos-
siin. Kylmän kevään ja alkuke-   Keväinen lämpö ja aurinko     tarhamessuilla ja -myymälöissä   euroa vuodessa, missä mukana   vuotiaat naiset, joilla on omaa    tukseen on jatkuvasti kasvanut,
sän johdosta kokonaiskauppa    ovat puutarha-alan parhaita    käydään hakemassa uusia ideoita,  ovat myös puutarhakalusteet ja  pihaa hoidettavanaan. Kuitenkin    kertoo Taulavuori.
jäi euroissa yhdeksän prosenttia markkinoijia ja innostavat ul-   teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan -koneet. Näihin kulutetaan vajaa voimakas trendi on kaupun-
edellisen vuoden määrästä,    kotöihin. Juhannuksen jälkeen   mielenkiintoisiin kasveihin.    kolmannes kokonaissummasta.    kilaisten kiinnostuksen kasvu.     Kaikkein voimakkaimmin
mutta on edelleen pitkällä täh-  muut kesäsuunnitelmat kilpaile-  Multa, taimet ja lannoitteet ovat  Trendit kantavat         Erityisesti nuoret ja aktiiviset   hyötykasviviljely lisääntyy par-
täimellä kasvussa. Puutarha-ala  vat jo harrastajien kiinnostuksen yleisimmät hankinnat alkukesäs-                    kaupunkilaiset -myös miehet-     vekkeilla, mutta myös omaan
odottaa tänä keväänä selvää kas- kohteista.             tä. Niihin suomalaiset käyttävät   Innokkaimmat puutarhahar-    ovat yhä useammin aloittamassa    pihaan istutetaan yhä enemmän
vua viime vuoteen verrattuna.                    noin 40 prosenttia kokonaisos-                    puutarhaharrastamista. Kasvien    syötäviä kasveja.
                  –Ilman hyvää kevättä osan in-   toista. Keskimääräinen talous ku-                                      Lähde: Puutarhaliitto
   1   2   3   4   5   6   7   8   9