Page 10 - Nettikaruselli1518
P. 10

NettiKARUSELLI                                           Eteläsavolaisia viljelijöitä
                                                  pyydetään vastaamaan
Tämänhetkistä...                         herkkutattisato jäi erittäin hei- Maatilojen kehitysnäkymät                        Tutkimus tuottaa tietoa eri
                                 koksi edellisvuoteen verrattu-   2025 -kyselyyn                             tuotantosuuntien tilojen in-
Luonnonmarjojen                         na. Valtaosa kantarelleista ja                                       vestointisuunnitelmista, ra-
poimintamäärät laskivat                     herkkutateista kerättiin Itä-                                       kennekehityksestä, sukupolven
                                 Suomesta. Suppilovahverosato                                        vaihdoksista ja tuotantosuun-
Viime vuoden marjasato oli muutamia viikkoja myöhässä nor-    oli kylmästä kesästä huolimatta  Valtakunnallinen maatilojen     jöitä voidaan aktivoida myös pu-  nan muutoksista, työvoiman
maalista ja marjojen määrä jäi keskinkertaiseksi. Puolukkaa   hyvä ja sitä voitiin kerätä vielä kehitysnäkymät 2025 -kysely     helimitse vastaamaan kyselyyn.   käytöstä, koulutus- ja neuvon-
kerättiin luonnonmarjoista eniten, mutta senkin sato jäi alle  poikkeuksellisen myöhäänkin.    on käynnissä Kantar TNS Agri                      tapalveluiden käytöstä jne. Tut-
puoleen edellisvuoden sadosta, noin 5 miljoonaan kiloon. Mus-                    Oy:n toteuttamana. Etelä-       Kyselyssä selvitetään maatilojen kimuksen tulokset valmistuvat
tikkaa kerättiin 3,6 miljoonaa kiloa. Lakkaa kerättiin myyntiin  Luonnonmarjojen ja -sienten    Savo on kyselyssä mukana       tulevaisuuden näkymiä maata-    kesällä.
runsaat 220 000 kiloa. Varsinkin Itä-Lapissa lakkasato oli    poiminnasta saatu kokonaistulo   perusosaa laajemmalla tieto-     louden lisäksi myös tiloilla har-
runsas ja marjan laatu hyvä.                   aleni reilulla kolmanneksella,   sisällöllä ja tuotantosuuntaja-   joitettavan muun yritystoimin-   Etelä-Savon ELY-keskus
                                 noin 13,3 miljoonaan euroon.    kaumalla.              nan osalta. Kyselyn tuloksena on  tiedottaa alueensa osalta ky-
 Mustikkaa vietiin huomatta-  12 000 hehtaaria. Poimitusta   Ulkomaalaiset poimijat kerä-                      joko suppeampi perusraportti tai  selyn tuloksista laajemmin
vasti vähemmän kuin kahtena  mustikasta 23 % on luomua,    sivät 75 % marjasadosta, mikä    Tavoitteena Etelä-Savossa on    laajempaan vastaajajoukkoon pe-  alkusyksystä ELY-keskuksen
aiempana vuonna. Valtaosa   puolukasta 6 % ja lakasta 59 %.  on hieman pienempi osuus kuin   vähintään 500 vastaajaa. Jotta    rustuva eri tuotantosuuntia kos-  omilla verkkosivuilla ja alueen
mustikasta vietiin Kiinaan   Sienisatokin heikkeni       aiempina vuosina.         eri tuotantosuunnista saataisiin   keva raportti. Etelä-Savon osalta maaseudun viestintähankkeen
ja Ruotsiin. Tuorepuolukkaa                                     riittävä määrä vastauksia, kyse-   tutkimusnäytteessä painottuvat   www.maaseutukuriiri.fi -sivuil-
vietiin 63 000 kiloa, josta   Myös sienisato oli kylmyyden   Tiedot perustuvat luonnon-    lyn vastausaikaa on Etelä-Savon   kattavasti alueen eri tuotanto-  la. Kyselyn tilaajia ovat maa- ja
valtaosa Ruotsiin.       ja sateisuuden takia vuonna    marjojen ja -sienten kauppaan-   osalta jatkettu 16.4.2018 asti.   suunnat: maito, nauta, lammas,   metsätalousministeriö, tuotta-
                2017 myöhässä tavanomaises-    tulomäärätutkimukseen vuo-     Tiedonkeruumenetelmänä on      hevonen, vilja, marja-vihannes ja jajärjestö ja eri ELY-keskukset.
 Luomukeruualueita on vii-   ta. Luonnonsienistä rouskuja   delta 2017 (MARSI-tutkimus).    nettikysely, minkä lisäksi viljeli- muu kasvi sekä luomutuotanto.   Etelä-Savon osuus tutkimuk-
me vuosina sertifioitu lisää. kerättiin eniten. Kantarelli- ja Tutkimuksen luvuista puuttuvat                                       sessa rahoitetaan Maaseudun
Niiden määrä on nyt noin                     suoramyynti, osa torikaupasta ja                                      kehittämisohjelman teknisestä
                                 kotitarvepoiminta. Tutkimuk-                                        tuesta.
                                 sen on tehnyt Kantar TNS Agri                                       Lähde: Etelä-Savon ELY-keskus
                                 Oy ja tilannut Maaseutuvirasto.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15