Page 7 - Roskalehti_2_2017
P. 7

Roskalehti | Lokakuu 2017 7

  Osallistu                              Pirkanmaan Jätehuollon
jätestrategian                              ekopisteitä uudistettu

 tekemiseen                               EKOPISTEET on tarkoitettu kodin     säkkeihin jätteet lajitellaan. Kar-  Säiliöissä on kuvalliset opasteet
                                     lajitelluille hyötyjätteille. Pisteil- tonkipakkauksille ja paperille on   jätteiden lajittelun avuksi. Ulko-
PIRKANMAAN Jätehuolto ja alu-    kuuluviin, asumisessa syntyviin   le voi tuoda lasi- ja kartonkipak­   omat säiliöt, lasi ja metalli laji-  asun yhdenmukaisuus helpottaa
eellinen jätehuoltoviranomainen   jätteisiin, Pirkanmaan Jätehuol-  kauksia, metallia ja paperia.      tellaan jaettuun säiliöön, mutta   ekopisteen tunnistamista.
ovat käynnistäneet 17 kunnan     lon kehityspäällikkö Esa Num-                        omiin säkkeihin. Astiat tyhjenne-
jätestrategiatyön. Myös alueen    mela sanoo.              Tampereella ja lähikunnissa uu-   tään nosturiautolla, mikä parantaa    Kaikki ekopisteet ja jätelajit
asukkaat kutsutaan mukaan jä-                      distettiin syksyn aikana yhteensä    kuljettajien työturvallisuutta, ker- löytyvät karttapalvelusta:
testrategian valmisteluun. Jä-     – Toivomme omistajakuntien,   39 ekopistettä.              too aluepäällikkö Tero Haapala.    www.kierratys.info
testrategia on toimijoiden yhtei-  viranomaisten ja asiantuntijoi-
nen tahto siitä, millaisin periaat- den näkökulmien lisäksi myös      – Ekopisteille tuli käyttöön      Ekopisteiden ulkoasu on uusi.
tein jätehuoltoa alueella toteute-  asukkaiden ajatuksia jätehuol-   pintasäiliöt, joiden sisällä oleviin
taan seuraavien vuosien (2018–    losta. Meillä on netissä palaute-
2023) aikana.            kanava, jonne voi kirjoittaa mie-
                   lipiteitä strategian aihealueisiin
  Strategiatyön painopisteitä    liittyen. Tulossa on myös asu-
ovat jätehuollon tulevaisuus ja   kastyöpajoja.
järjestäminen, haja-asutusalueen
jätehuolto sekä yhteistyön kehit-    Jätestrategia valmistuu ensi
täminen toimijoiden kesken.     vuonna.
                   Lisätiedot ja linkki kyselyyn:
  – Keskitymme strategiassa     www.pjhoy.fi/jatestrategia
ennen kaikkea kuntien vastuulle

Verkkopalvelu Korjaa.se                         l Lasipakkaukset: lasipurkit ja -pullot               Pidetään
löytää lähimmän korjaajan                        l Kartonkipakkaukset: maito- ja mehutölkit,          yhdessä siistinä!
                                     pahvilaatikot, muro- ja keksipaketit, paperipussit ja
MENIKÖ takista vetoketju rikki?   ja elektroniikka, huonekalut,    -kassit, pizzalaatikot, munakennot, kartonkiset         Pidetään yhdessä uudet
Kaipaako kenkä uutta korkolap-    kellot ja korut. Oman huolto-    kertakäyttöastiat, paperirullien hylsyt           pisteet ja lähiympäristö siistinä.
pua tai pyörä vaihdevaijeria?    yrityksen voi ilmoittaa maksut-   l Metalli: säilyketölkit, pantittomat juomatölkit,
Vaatetta tai tavaraa ei kannata   ta mukaan.             metallikannet, -korkit ja -sulkimet, alumiinivuoat, -foliot   Huonekalut, sähkölaitteet
heittää pois pikkuvian vuoksi.                      ja -kannet, paineettomat aerosolipullot            ja muut isot romut kuuluvat
Korjaaminen on fiksu vaihto-      Korjaa.se-sivuston on toteut-  l Paperi: sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti,      jäteasemille tai jätteenkäsittely-
ehto uuden ostamiselle.       tanut Ekokumppanit osana Pir-    kirjekuoret, kopio- ja tulostepaperit
                   kanmaan Jätehuollon jätteen                                          keskuksiin.
  Ammattitaitoiset korjaajat    syntyä ehkäisevää työtä.                                         Katso yhteystiedot
on nyt entistä helpompi löytää.
Korjaa.se-verkkopalvelu listaa    www.korjaa.se                                                 takasivulta.
tekijät joko koko Pirkanmaan
alueelta tai vain valitusta kun-                     100 syytä lajitella – osallistu kisaan!
nasta.
                                                                             LISTAAMME Suomen juhlavuoden kun-
  Korjausta ja huoltoa har-                                                               niaksi yhdessä asukkaidemme kanssa
joittavat yrittäjät on jaotel-                                                              100 syytä lajitella jätteet. Lajittelu on
tu verkkopalveluun seu-                                                                 yksi tapa huolehtia ympäristön hyvin-
raavien kategorioiden                                                                  voinnista ja maamme kauniista luon-
mukaan: vaatteet, ken-                                                                  nosta.
gät, polkupyörät, laitteet
                                                                              Vielä ehdit kertoa mikä sinua kannus-
             Onko vastuullinen ja                                                      taa lajitteluun. Voit osallistua kisaan
             onnellinen elämä mahdollinen?                                                  31.10. mennessä sosiaalisessa me­diassa
             Tervetuloa avoimeen                                                       tai www.pjhoy.fi/100
             luentotilaisuuteen.
                                                                              Julkaisusi voi sisältää kuvaa, tekstiä
  Vaatteet, tavara ja onni                                                               tai videota. Tai voit laittaa oman ehdo-
                                                                             tuksesi myös postikortilla: Pirkanmaan
         pe 24.11. klo 18–20                                                          Jätehuolto/viestintä, Kelloportinkatu 1,
Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere                                                        33100 Tampere.

l	 Kuluttaminen ja onni                                                                   Kaikkien kilpailuun osallistuvien kes-
	 kestävän kuluttamisen asiantuntija Arto O. Salonen                                                   ken arvotaan 100 euron arvoinen lahja-
l	 Tekstiilien lajittelu ja Afrikan vaatteet                                                       kortti Lippu.fi-tapahtumiin. Voittaja se-
	 helsinkiläinen trashionista Outi Les Pyy                                                        kä 100 syytä lajitella julkistetaan verk-
l	 Oman malliston rakentaminen ja                                                            kosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa
	 siihen liittyvä luova työ                                                               joulukuussa 2017.
	 ompelijamestari Paula Malleus
                                     Mikä sinua kannustaa lajittelemaan? Kerro meille ja voita 100 euron tapahtumalahjakortti.
Tilaisuuden järjestävät Ekokumppanit Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy
ja Tampereen seudun työväenopisto
   2   3   4   5   6   7   8