Page 6 - Roskalehti_2_2017
P. 6

6 Roskalehti | Lokakuu 2017

Tekstiilin elämä jatkuu Nextiilissä

Nextiili          TURHAKSI käyneet tekstiilit voi vie-  mervoimaan tuottamaan energiaa.    kankaita. Ne houkuttelevat kävi-   maan askartelumateriaalia.
              dä tekstiilinkierrätyspaja Nextiiliin   Pirkanmaan kierrätys ja työtoi-  jöitä kauempaakin. Muuten asia-     Pirkanmaalta löytyy myös toi-
ottaa vastaan        Tampereen Nekalaan. Vaatteet ja                       kaskunta koostuu käsityön harras-
l	 puhtaat ja kuivat 		   kodintekstiilit voivat olla uusia   minta ry:n ylläpitämä Nextiili on   tajista.               nen tekstiilityöpaja, Lempäälässä
	 vaatteet ja        tai vanhoja, ehjiä tai rikkinäisiä.  ennen kaikkea työpaja. Sen tärkein                     toimiva Leveteks.
	kodintekstiilit      Pääasia on, että ne ovat puhtaita   tehtävä on kuntouttava työtoimin-   Tervetuloa
l	 hyväkuntoiset      ja kuivia.               ta, mutta samalla iso määrä hylät-  tutustumaan!              – Tekstiilikiertotaloutta ei kui-
	 tyynyt ja peitot                         tyä tekstiiliä saa uuden elämän.                      tenkaan rakenneta työpajatoimin-
l	 ehjät ja siistit      Nextiilin väki lajittelee kaiken  Sitä vastaanotettiin viime vuonna   Kävijöitä kiinnostaa tietää miten  nalla, vaan siihen tarvitaan teolli-
	 laukut ja kengät     tarkasti niin, että jätettä syntyy   100 000 kiloa, tänä vuonna arviol-  tekstiili kiertää.          sen mittakaavan toimijoita. Olem-
l	 kankaat, käsityö- ja 		 mahdollisimman vähän. Käyttö-     ta 40 000 kiloa enemmän.                          mekin aktiivisesti mukana Telaket-
	askartelutarvikkeet    kuntoiset tekstiilit myydään yhdis-                       – Annamme tietoa ja herätte-   ju-hankkeessa, joka hakee innova-
              tyksen kierrätyskeskuksissa Kale-   Ihania vintage-vaatteita       lemme kuluttajia kierrättämään    tiivisia ratkaisuja tekstiilijätteen
Vihiojantie 30, Tampere   vassa, Lielahdessa ja Nekalassa.    ja -kankaita             tekstiiliä. Kerromme myös, että   hyödyntämiseen, Käppi kertoo.
ma–pe 10–18, la 10–16                                          käyttökelvoton tekstiilijäte kuuluu
p. 050 466 5845        Rikkinäisistä tekstiileistä ote-  Nextiili vietti juuri kaksivuotis-  sekajätteeseen, työnohjaaja Hele-    Tekesin ja ympäristöministeri-
www.nextiili.fi       taan talteen kankaat, napit ja kaik-  synttäreitään, ja nykyisessä osoit-  na Käppi sanoo.           ön tukema hanke tavoittelee pois-
              ki muukin käyttökelpoinen mate-    teessa se on toiminut keväästä asti.                    totekstiileille omaa keräysjärjes-
              riaali, joka myydään edullisesti    Myymälän helmi on vintage-nurk-     Nextiilin toiminta on avointa ja telmää sekä teollista hyödyntäjää.
              Nextiilissä. Loppusilppu menee     kaus, jossa on vanhoja vaatteita ja  ryhmät tervetulleita.        Tekstiilikiertotaloudesta halutaan
               teollisuuteen uusiomateriaaliksi   kodintekstiilejä sekä ihania retro-                    näin tehdä kannattavaa liiketoi-
                                                      – Esimerkiksi päiväkoti- ja kou- mintaa. Myös Pirkanmaan Jäte-
               ja käyttökelvoton päätyy Tam-                       luluokat voivat tulla itse valitse- huolto osallistuu hankkeeseen.

   Tiesitkö!

  Sekajätteenä tekstiilit
     eivät päädy

kaatopaikalle, vaan niistä
   tehdään energiaa
   Tammervoimassa.

              Nextiilissä tekstiilit lajitellaan tarkasti.
              Hyväkuntoiset lähtevät kiertoon sellaisenaan,
              huonokuntoisemmista tehdään esimerkiksi
              matonkuteita. Kaikki materiaali pyritään
              hyödyntämään.

                                  Marttojen matkassa jäteasemalla

Ruovedellä perehdyttiin jäteaseman toimintaan.           PIRKANMAAN Martoilta sujuu myös jäteneu-     sesti, Pirkanmaan Marttojen puutarha-asian-
                                  vonta. Pirkanmaan Jätehuolto on kouluttanut    tuntija Heidi Ovaska sanoo.
                                  Pirkanmaan Martoista paikallisia jätehuol-
                                  lon asiantuntijoita ja opastajia erityisesti ha-   – Jäteneuvonnan tärkein viesti on, että jo-
                                  ja-asutusalueelle.                kainen voi opetella lajittelemaan jätteet ko-
                                                           tona juuri itselleen sopivalla tavalla. Oli se
                                   Vuoden sisään on järjestetty parisataa jä-   alkuun sitten yksi metallipurkki kerrallaan
                                  teaiheista tietoiskua ja viisitoista erillistä  tai kaikkien jätelajien kierrättäminen.
                                  tapahtumaa. Marttojen matkassa on voinut
                                  lähteä vaikkapa jäteasemalle, tutustua Re-      Vuoden loppuun kestävän projektin ta-
                                  pe&Romu-keräykseen, perehtyä jätteiden      voitteena on luoda aktiivinen marttayhteis-
                                  lajitteluun ja tekstiilijätteen tuunaamiseen.   työmalli Pirkanmaan Jätehuollon toimi-
                                                           alueelle. Isommat tapahtumat on nyt pidet-
                                   Marttojen toiveena on ollut tavoittaa eri-   ty, mutta tietoiskuja on luvassa vielä loppu-
                                  laisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja   vuonnakin.
                                  innostaa heitä perehtymään jäteasioihin.
                                                            – Pirkanmaalaisia on erityisesti kiinnos-
                                   – Olemme saaneet erittäin positiivisen     tanut pakkausten kierrätys ja käyttö, Tam-
                                  vastaanoton, sillä martat osaavat kertoa jät-   mervoiman toiminta ja ympäristöystävälli-
                                  teisiin liittyvistä asioista tavallisen ihmisen  syys sekä jätepisteisiin liittyvät kysymykset,
                                  näkövinkkelistä ja neuvoa käytännönlähei-     Ovaska kertoo.
   1   2   3   4   5   6   7   8