Page 5 - Roskalehti_2_2017
P. 5

Roskalehti | Lokakuu 2017 5

Syväkeräysjätteet punnitaan astioita tyhjennettäessä                      Loppukiri  Nyt ratkotaan lajittelun
                                                 jätteen- Tampereen mestaruus
Lajittelu keventää                                       vähennys-
sekajäteastian                                          kisassa! l Maaliviiva häämöttää #KuuluuksTää­
                                                      Tänne-kisassa. Neljäkymmentä tampere­
                        Lajittelu tuo isot hyödyt            #Kuuluuks  laista kiinteistöä on kilpaillut vuoden ajan
                                                TääTänne  toisiaan vastaan sekajätteen vähentämi­
                        Palamattomat materiaalit sekä kostea biojäte         sessä. Kiinteistöjen sekajätteet on punnittu
                        kuormittavat turhaan Tammervoimaa, joten           j­äteastian tyhjennyksen yhteydessä.
                        ne on fiksua lajitella pois voimalan poltto-
                        aineena toimivan sekajätteen joukosta. Mi-            Idean­ a on, että asukkaat lajittelevat hyö­
                        tä tehokkaammin Tammervoima toimii, sen           dynnettävät jätteet tarkasti pois sekajätteen
                        edullisempina pirkanmaalaisten jätehuolto-          joukosta.
                        maksut pysyvät.
                                                        Lokakuussa selviää minkä kiinteistön
                         Lajittelulla saavutetaan toki muutakin kuin        asukkaat ovat jätteen vähentämisen mes­
                        rahallista hyötyä. Metallit ja lasit kiertävät        tareita! Voittaja julkistetaan muun muassa
                        uusien tuotteiden raaka-aineiksi eli luonnon-        Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilla sekä
                        varoja säästyy. Varsinkin alumiinin lajittelul-       kampanjan Facebook-sivuilla.
                        la saa suuret ympäristöhyödyt.
                                                        Kiivisio Osuuskunta toteuttaa kilpailun
                         Bioj­ätteiden ravinteet hyödynnetään Ta-         yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon kans­
                        rastenjärven kompostointilaitoksessa ja pian         sa. Mukaan on haastettu POAS, TOAS,
                        entistä tehokkaammin Koukkujärven uudes-           VTS-kodit, VVO ja Y-säätiö.
                        sa biokaasulaitoksessa, jossa niistä saadaan
                        myös energia talteen.

                        Nesteet pois biojäteastiasta

          Jarno Soikkeli tyhjentää  Lajittelu parantaa myös työturvallisuutta,                      Jo 4 300
          biojätteitä syväkeräys-   kun astiat eivät paina liikaa.                          kiinteistöä on
          astioista. Nosturivaaka                                           liittynyt mukaan
          kertoo paljonko jätettä    – Biosäiliön pohjaluukku on usein kovil-                    keräykseen.
          astiassa on ja kilomäärä  la painon takia ja saattaa jopa revetä tyhjen-
          näkyy Soikkelin vyöltä   täessä. Painoa nostaa neste, jota tulee etenkin Maksuton
          roikkuvalla päätteellä.   näin marja- ja omena-aikaan mehuja tehtä-    metallin- ja
                        essä. Olisikin hyvä valuttaa nesteet yön yli   lasinkeräys!
SYVÄKERÄYSASTIOIHIN viedyt seka- ja bio-    viemäriin ja laittaa vain kuivat marjamäskit
jätteet punnitaan tyhjennyksen yhteydessä.   biojäteastiaan. Isommat omenaerät puoles-    l Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa maksuttoman metallin- ja
Nosturivaaka tallentaa tarkan kilomäärän    taan kuuluvat jätteenkäsittelykeskukseen, ei-  lasinkeräyksen taloyhtiöille ja muille kiinteistöille, joilla on sekajäte-
Pirkanmaan Jätehuollon tietojärjestelmään.   vät jäteastiaan, Timo Varsala neuvoo.      ja biojätekeräys. Omakotitaloille kimppa on hyvä vaihtoehto
                                                biokeräykselle.
  – Kiinteistökohtaiset erot ovat suuria.   Tyhjennyshinta painon mukaan?
Kyllä se näkyy, jos lajittelu ei pelaa, vaan                            Onko sinun pihallasi jo? Jollei ole, käänny isännöitsijän puoleen
painavaa tavaraa kuten metallia, lasia, bio-  Kiinteistön jätemaksu voi tulevaisuudessa    ja vinkkaa mahdollisuudesta.
jätettä ja paperiakin lipsuu sekajäteastiaan, määräytyä sekajätteen painon mukaan.
Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö                            Lisätiedot ja toimintaohjeet löytyvät verkosta:
Timo Varsala on huomannut.            Pirkanmaan Jätehuolto tutkii parhaillaan   www.pjhoy.fi/metallilasi
                        yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa
                        kannustaisiko painoperusteinen maksujärjes-
                        telmä asukkaita lajittelemaan jätteet entistä
                        tehokkaammin. Asia vaatii laajaa selvitystyö-
                        tä ja kokeilutoimintaa, joten aivan lähiaikoi-
                        na ei ole odotettavissa muutoksia käytäntöön.

                         – Tarkastelemme taloudellisen ohjauksen
                        mahdollisuutta ja vaikuttavuutta syntypaik-
                        kalajittelussa. Perehdymme myös ulkomail-
                        la käytössä oleviin vastaavanlaisiin järjes-
                        telmiin ja niistä saatuihin kokemuksiin, Pir-
                        kanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa
                        Nummela kertoo.

Mikä PAYT?

l Euroopassa on erilaisia toteutusmalleja,
mutta tyypillisesti PAYT-järjestelmä (Pay as you
throw) tarkoittaa sitä, että kiinteistö tai asukas
saa sitä pienemmän jätelaskun mitä vähem­
män se tuottaa lajittelematonta jätettä.

  Pirkanmaalla PAYT-järjestelmän perusta on
hyvät lajittelumahdollisuudet (bio, paperi, kar­
tonki, lasi, metalli). Asukkaiden on silloin help­
po tehostaa lajittelua niin, että sekajäteastiaan
päätyy mahdollisimman vähän jätettä.
   1   2   3   4   5   6   7   8