Page 4 - Roskalehti_2_2017
P. 4

4 Roskalehti | Lokakuu 2017

Jyrki Finnilä tyhjentää jäteastioita Tampereen ­Tammelassa. Kaasukäyttöinen jäteauto on toiminut hyvin, vaikka alkaakin olla             Tampereella
jo iäkäs. Uusi on tulossa tilalle vielä tämän vuoden puolella.                                            kulkee
                                                                           pian kaksi
Biojätteistä lannoitteita ja energiaa                                                        kaasuautoa

Koukkujärvelle rakennetaan                                                              KOUKKUJÄRVEN biokaasua aiotaan
biokaasulaitos                                                                    hyödyntää jäteautojen polttoaineena.

Pirkanmaan Jätehuolto               l Nokian Koukkujärven bioratkai­        Konsepti on uusi Suomessa, etenkin kun lai-     – Tavoittelemme näin suljettua
suunnittelee Nokian Kouk-             sun ympäristövaikutusten arviointi       toskokonaisuuteen yhdistyy Koukkujärvelle     kiertoa, jossa jätteet tuottavat energi-
kujärvelle biokaasulaitos-             (YVA-menettely) on ollut Pirkan­        rakennettava Nokian uusi jätevedenpuhdis-     an, jolla ne kerätään, Pirkanmaan Jä-
ta, joka aloittaa toimintan-            maan ELY-keskuksen lausunnon          tamo, Nummela esittelee.             tehuollon kehityspäällikkö Esa Num-
sa vuonna 2019.                  mukaan riittävää ja monipuolista.                                 mela visioi.
                          Bioratkaisussa tarkasteltiin Pirkan­      Luomulannoite
LAITOS muuttaa biojätteet ja puhdistamo-      maan Jätehuollon biokaasulaitok­        kiinnostaa viljelijöitä               Tampereen keskustan alueella
lietteet liikennepolttoaineeksi, lämmöksi ja    sen lisäksi Nokian Veden jäteveden­                                on jo muutaman vuoden urakoinut
sähköksi sekä kierrätyslannoitteiksi. Käsit-    puhdistamoa. Seuraavaksi laitosten       Moni biokaasulaitos käsittelee lietteet ja    kaasukäyttöinen jäteauto. Loppuvuo-
tely tuo vähintään kolminkertaiset ympäris-    suunnittelu etenee ympäristölupa­        bio­jätteet sekaisin, mutta Koukkujärvelle    desta se korvataan uudemmalla mal-
töhyödyt nykyiseen kompostointikäytän-       vaiheeseen. www.pjhoy.fi/yva          rakennetaan erillinen käsittelylinja puhdis-   lilla ja samalla hankitaan toinenkin
töön verrattuna. – Biokaasulaitos on tärkeä                            tamolietteille. Lietteiden lannoitekäyttöä on   kaasuauto.
osa kiertotalousinfrastruktuuria. Se nostaa   Biojätteet pois Tarastenjärveltä         rajoitettu merkittävästi, joten ne halutaan pi-
biojätteiden käsittelyn ihan uudelle tasolle                            tää erillään biojätteistä.              – Tavoitteena on, että kaikki noin
sekä teknisesti että ympäristön kannalta, Pir-  Uuden laitoksen myötä biojätteiden käsittely                            40 jäteautoa päivitetään vähitellen
kanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa     siirtyy Tarastenjärveltä Koukkujärvelle. Sa-     Molemmat jätelajit hyödynnetään ener-     kaasukäyttöisiksi, Pirkanmaan Jä-
Nummela kertoo.                 malla loppuvat aumakompostoinnin aiheut-     giantuotannossa, mutta prosessissa syntyvä    tehuollon tekninen päällikkö Timo
                         tamat ajoittaiset hajuhaitat, sillä biokaasulai- mädätejäännös käsitellään eri tavoin. Biojä-   Varsala kertoo.
  – Suurin ympäristöhyöty tulee energia-    toksella jätteet mädätetään suljetussa tilassa.  temädäte voidaan erillisen linjaston ansios-
hyödyntämisestä. Biokaasu on uusiutuvaa                              ta jatkojalostaa luomulannoitteeksi, kun taas    – Investoinnin myötä jätekuljetus-
energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisia     Moderni teknologia takaa, että käsittelys-   lietemädäte kompostoidaan mullaksi.        ten aiheuttamat kasvihuonekaasu-
polttoaineita. Myös lannoitetuotannolla on    sä syntyvät biokaasut saadaan tehokkaasti                              päästöt pienenevät 1 900 hiilidiok-
suotuisat ympäristövaikutukset, sillä se kier-  talteen.                       Pirkanmaan Jätehuollon tekemä viljelijä-    siditonnia vuodessa. Myös melu vä-
rättää biojätteen sisältämät ravinteet takaisin                          kartoitus näytti jo luomulannoitesuunnitel-    henee.
kasvintuotantoon.                  – Kaksilinjainen kombilaitos yhdistää     malle vihreää valoa.
                         märkä- ja kuivatekniikan parhaat puolet.                                Remeo Oy:n kuljettaja Jyrki Fin-
                                                   – Valmiste kiinnostaa selvästi pirkanmaa-   nilä ajaa kaasukäyttöistä jäteautoa ei-
                                                  laisia viljelijöitä, sillä täällä on paljon luo- kä kaipaa takaisin dieselauton rattiin.
                                                  mutiloja, Nummela kertoo.
                                                                            – Kyllä kaasuauto on nykyaikaa
                                                                           kaupunkiajossa. Tässä on yhtä hiljai-
                                                                           nen käyntiääni kuin henkilöautossa ja
                                                                           kippauslaitteet toimivat äänettömästi
                                                                           sähköllä. Eikä tämä haise kitkerältä
                                                                           kuten dieselautot, Finnilä perustelee.

                                                                            Jäte-energiaa riittää muillekin kul-
                                                                           kuneuvoille, sillä jäteautot tulevat
                                                                           kuluttamaan enintään puolet Kouk-
                                                                           kujärven biokaasulaitoksen tuotta-
                                                                           masta polttoaineesta. Loput voidaan
                                                                           hyödyntää esimerkiksi jakeluliiken-
                                                                           teessä.

                                                                            Biokaasu

                                                                             l	kotimaista, uusiutuvaa
                                                                             	energiaa
                                                                             l ympäristöystävällinen
                                                                             	energianlähde
                                                                             l syntyy orgaanisen aineen
                                                                             	hajoamisessa
                                                                             l sisältää mm. metaania
                                                                             	 ja hiilidioksidia

                         Jätteen putkikeräyksen rakentaminen
                         aloitettiin Ranta-Tampellassa

                         JÄTTEIDEN putkikeräysjärjestelmän raken-     josta ne kuljetetaan asianmukaiseen käsit-    västi perinteiseen jätteenkeräykseen verrat-
                         taminen alkoi kesällä Ranta-Tampellassa ja    telyyn.                      tuna, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon raken-
                         työ etenee muun rakentamisen tahdissa.                               nuttamispäällikkö ja Ranta-Tampellan Put-
                                                  Turvallista ja melutonta             kikeräyksen toimitusjohtaja Hannu Koisti.
                          Asumisviihtyvyyttä lisäävä putkijärjes-
                         telmä sopii erityisen hyvin tiiviiseen kau-    Asuinalue säilyy turvallisena, kun raskas lii-    – Vastaava järjestelmä on ollut käytössä
                         punkirakentamiseen. Pihoille jää tilaa muil-   kenne asioi harvakseltaan vain koonta-ase-    Vuoreksessa vuodesta 2012 ja kannustanut
                         le toiminnoille, kun kiinteistöjen ei tarvitse  malla.                      asukkaita lajittelemaan jätteensä.
                         hankkia jäteastioita ja -katoksia.
                                                   – Jäteautojen melu ja pakokaasupäästöt      Ranta-Tampellaan muuttaa noin 3 500
                          Asukkaat tuovat lajitellut jätteet keräys­   poistuvat kiinteistöiltä. Jätteiden putkikeräys  asukasta. Järjestelmän toimittaa kotimainen
                         paikkaan, josta jätteet imetään putkistoa     myös vähentää energiankulutusta merkittä-     MariMatic Oy.
                         pitkin omiin kontteihinsa koonta-asemalle,
   1   2   3   4   5   6   7   8