Page 3 - Roskalehti_2_2017
P. 3

Roskalehti | Lokakuu 2017 3

Kuva Hanna Kirmanen

tenjärvi ja Hiedanranta rakentavat kestävää tulevaisuuttaMikä on

                 kiertotalous?

                                  Kiertotaloudessa
                                  l	 suositaan uusiutuvia
                                  	luonnonvaroja 
                                                    Tuhkasta pihakiviä               tökokemuksia Tarastenjärven jätteenkäsit-
                                                                            telykeskuksen pihassa, joka saa uuden ki­
                        l	 käytetään uusiutuvia
                        	energialähteitä                     Tarastenjärvelle rakentuu yksi Suomen suu- veyksen tänä syksynä.
                        l	 kulutus perustuu omistamisen 	
tuli                      	 sijaan jakamiseen,                   rimmista kiertotalouden ja ympäristöliike-   Kiertotaloudesta töitä
                        	 vuokraamiseen ja palvelujen 		             toiminnan yritysalueista. Sinne on tulossa
                        	käyttämiseen                      muun muassa pilaantuneiden maiden kä-     Kolmas iso kiertotalouskeskus on Tampe-
                        l	 tuotteet ovat uudelleen                sittelyä, jolla voidaan korvata merkittäviä  reen kaupungin Hiedanranta. Siellä kierto-
                        	 käytettävissä ja kierrätettävissä           määriä luonnon kiviainesten käyttöä. Teol-   talous nähdään sekä elämäntapana että työ-
                        l	 materiaaleja ei lopuksi hukata, 	           lisuuden pilaama maa-aines voidaan tuoda    paikkoina.
                        	 vaan niistä syntyy yhä                 Tarastenjärvelle, puhdistaa ja palauttaa ta-
                        	 uudelleen uusia tuotteita               kaisin maanrakennukseen.             Lielahden entiselle teollisuusalueelle on
                                                                            tavoitteena rakentaa ekologisesti kestävä
                        Kiertotaloudessa onkin jätteiden              Tarastenjärvellä myös jalostetaan erilai-  kaupunginosa, joka tuottaa enemmän kuin
                        kierrätyksen lisäksi kyse myös              sia uusiomateriaaleja ja maa-aineksia hyö-   kuluttaa. Tähän päästään muun muassa hyö-
                        ­raaka-aineiden tuotannosta, mate­            tykäyttöön. Tammervoiman tuhkaa eli poh-    dyntämällä uusiutuvaa energiaa ja älykkäitä
                                                    jakuonaa käsitellään keinokiviainekseksi,   energiaverkkoja sekä kierrättämällä ravin-
                        riaalien prosessoinnista, tuottei­            josta valmistetaan pihakiviä sekä isompia
                        den valmistuksesta, jakelusta, kau­
netta                     pasta ja kuluttamisesta.                 moduuleja tilanjakajiksi.           teita.
                                                      – Kuonasta poistetaan metallit, jonka jäl-   Alue toimii jo nyt kokeilualustana uusil-
                          Kiertotalous antaa mahdollisuu­
                        det taloudelliseen, ekologiseen ja            keen se seulotaan neljään eri mineraalija-   le kiertotalouden teknologioille ja menetel-
                        sosiaaliseen hyvinvointiin.               keeseen. Niitä voidaan hyödyntää betoni-    mille. Hiedanrannassa esimerkiksi tuotetaan
                                                    teollisuudessa ja maanrakentamisessa. Kä-   biohiiltä ja tutkitaan niin kuivakäymälöiden
                                       Lähde: Euroopan komissio sittelyn teki Suomen Erityisjäte Oy, Jarkko  mahdollisuuksia kuin levien hyötykäyttöä-
                                                    Jylhä kertoo.                 kin. Pirkanmaan Jätehuolto on mukana
                                                                            suunnittelemassa alueen jätehuoltoa sekä
                                                      Sekajätteen tuhkasta valmistettuja kiviä

                                                    ei vielä ole myynnissä. Ensin kerätään käyt- pilaantuneiden maiden käsittelyä.

hyötykäyttöä. Vaaralliset jätteet poistetaan  Molemmille alueille rakentuu lähivuosina         Tammervoimaan lähtenyt roskapussi voi palata takaisin kotiin pihakivenä.
turvallisesti, ja kaikki muu hyödynnetäänkin  moderni kiertotalouskeskus, johon sijoittuu       Pirkanmaan Jätehuollon käsittelypäällikkö Jarkko Jylhä esittelee kiviä, joiden
energiana, materiaalina tai ravinteina.    toisistaan hyötyviä yrityksiä ja muita toimi-      valmistukseen on käytetty energiaksi hyödynnettyjen sekajätteiden tuhkaa.
                        joita.
  Jopa vuosia sitten Tarastenjärvelle ka-
satuista jätteistä saadaan hyötyä. Jätteistä   Kiertotaloudessa yhden jäte on toisen
erittyviä kaatopaikkakaasuja on kerätty 20   hyödyke. Esimerkiksi Koukkujärvelle ra-
vuotta.                    kennettavan Nokian jätevedenpuhdistamon
                        lietteet tullaan hyödyntämään viereisessä
  Nyt ne saadaan entistä tehokkaammin     biokaasulaitoksessa.
muunnettua energiaksi, kiitos Euroopan
suurimman kaatopaikkakaasulla toimivan      – Alueet profiloituvat siten, että biotalous
mikroturbiinilaitoksen. Se pyörähti käyn-   painottuu Koukkujärvelle ja Tarastenjärven
tiin vuosi sitten.               alue keskittyy muuhun materiaali- ja ener-
                        giahyödyntämiseen. Toki alueille voi tulla
  – Mikroturbiinilla tehdään kaikki Taras-  yritysten mukana muutakin toimintaa, Pir-
tenjärvellä tarvittava sähkö, ja ylimääräinen kanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa
tuotanto myydään sähkölaitokselle. Myös    Nummela sanoo.
laitteen hukkalämpö otetaan talteen ja sillä
saadaan lämmitettyä jätteenkäsittelykeskuk-    Koukkujärven ympäristöön rakentuva
sen rakennukset, Pirkanmaan Jätehuollon    ECO3 on valtakunnallisesti merkittävä ­bio-,
käsittelypäällikkö Jarkko Jylhä esittelee.   vesi- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue. Se
                        on myös osaamiskeskittymä ja pilottiym-
Lietteistä polttoainetta            päristö, jota kehitetään yhdessä yritysten ja
                        korkeakoulujen kanssa.
Sekä Koukkujärvellä että Tarastenjärvel-
lä tehdään parhaillaan asemakaavoitusta.     Tavoitteena on luova ekosysteemi, jossa
                        toteutetaan uusia teknologisia ratkaisuja.
   1   2   3   4   5   6   7   8