Page 2 - Roskalehti_2_2017
P. 2

2 Roskalehti | Lokakuu 2017

PÄÄKIRJOITUS                                         l Eurooppalaisten kaupunkien verkosto Eurocities palkitsee
                                               marraskuussa parhaat kiertotalouden toimintamallit. Tampereen
 Yhteistyö luo hyvää!                                     seudun yhteistoimintamalli on listattu kolmen parhaan joukkoon
                                               Eurocities Awardsin yhteistyösarjassa. Kilpailuehdotuksen
 PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO on asukkaiden oma yhtiö. Tässä tehtä-                 keskiössä on ECO3-kiertotalouskeskus. Myös Kiinan
 vässä se onkin menestynyt hyvin. Asukkaat arvostavat erityisesti              Guangzhoussa 2016 palkittu Pirkanmaan toimintamalli ei olisi
 jätteiden sujuvaa ja häiriötöntä keräystä sekä ystävällistä ja asia-            mahdollinen ilman kuntalaisten ja kumppaniyritysten osuutta.
 kaslähtöistä palvelua. Jätteistä hyödynnetään jo yli 98 % ja palve-             Raati arvosti myös taloudellisia tekijöitä, kuten alhaisia
 lut tuotetaan edullisemmin kuin muualla Suomessa.                      jätehuoltomaksuja sekä investointien rahoittamista ilman
                                               verovaroja. Peukut pystyyn Pirkanmaalle!
   Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt yhtiön merkitys
 elinkeinoelämän kannalta. Jätettä tuottaville yrityksille on tärkeää, Kuva Janne Viinanen Kiertotalouskeskukset ECO3, Tarast
 millaisia kierrätysmahdollisuuksia ja palveluja on tarjolla, miten
 jätteet kerätään ja käsitellään sekä mitä palvelu maksaa. Pirkan-               Jätteistä
 maalla on tuhansia ja tuhansia joko yhtiömme tai muiden ympä-                raaka-ain
 ristöyritysten jätehuoltopalveluja käyttäviä yrityksiä.

   Pirkanmaan Jätehuollon tärkeä elinkeinopoliittinen tehtävä on-
 kin rakentaa myös yritysten käyttöön riittävät jätehuollon peruspal-
 velut. Ne ovat materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden
 energiahyödyntäminen, hyödyntämiseen kelpaamattomien jättei-
 den loppusijoitus sekä biojätteiden käsittely. Tätä käsittelykoko-
 naisuutta kutsutaan jätehuollon infrastruktuuriksi.

   Jätehuollon infrastruktuurilla on myös toinen merkitys. Pirkan-
 maalainen malli jätehuollon toteuttamisessa tarjoaa innovatiivisille
 yrityksille uusien ratkaisujen ja palvelujen kehittämisalustan. Hyvä
 yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on tuotta-
 nut ja tulee tuottamaan uusia, entistä parempia malleja ja ratkaisuja
 kierrätykseen. Hyviä esimerkkejä ovat Vuoreksen putkikeräysjär-
 jestelmä ja Nokian ECO3-alue. Hiedanranta ja Tarastenjärven alue
 ovat omilla konsepteillaan myös hyvässä vauhdissa.

   Uusia yrityksiä ja uusia tuotteita on saatu aikaan yhteistyöllä ja
 olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntämällä. Uudet ratkaisut
 tuovat työtä, investointeja ja yhteistä hyvää Pirkanmaalle, samalla
 kun olemme eturintamassa kierrätyksen kehittämisessä. Jätehuolto
 ei enää ole jälkijättöistä jälkien siivoamista vaan entistä enemmän
 kokonaisuuden huomioivaa materiaalitaloutta. Siinä olemme yh-
 dessä edelläkävijöitä.

   Pirkanmaalaisen toimintatavan menestyksellisyys
 on huomattu myös maailmalla – vuosi
 sitten mallimme noteerattiin maail-
 man 15 parhaan kaupunkikehitys-
 innovaation joukkoon (Guangzhou
 International Award) ja parhaillaan
 kilpailemme loppusuoralla Euroo-
 pan kiertotalousmalleissa (Euroci-
 ties Award).  

   Lue lisää kädessäsi olevan lehden
 sivuilta, mitä olemme saaneet ja
 saamme tulevaisuudessa yhdessä
 aikaan. Kun sinä lajittelet ko-
 tona jätteesi, olet tärkeä osa
 kiertotaloutta!

 Antoisia luku- ja
 lajitteluhetkiä!

 Harri Kallio,
 toimitusjohtaja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy • 17 kunnan ja 437 000 asukkaan oma yhtiö              MAAILMAN ylikulutuspäivä havahduttaa      Sekajätteistä lämpöä
                                               ymmärtämään, miten nopeasti luonnonva-
Suomalaisen Työn Liitto on myön­                               rat hupenevat. Ylikulutuspäivä on se päivä,  Pirkanmaan Jätehuolto on ottanut jo usei-
tänyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle                              jona kulutuksemme laskennallisesti ylittää   ta tärkeitä askelia kohti kiertotaloustulevai-
Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen                               vuotuisen maapallon luonnonvarojen kes-    suutta.
yritys -merkit osoituksena                                  tävän käytön. Tänä vuonna suomalaisten
tärkeästä kotimaisesta työstä                                 ylikulutuspäivä oli jo 3. huhtikuuta ja koko   – Keskeinen toimintalinjamme on hyö-
jätehuollon ja kestävän materiaali­                              maailman ylikulutuspäivä elokuun alussa.    dyntää jätteet materiaalina tai energiana.
talouden parissa.                                                              Tammervoiman hyötyvoimala tuottaa jo se-
                                                 Tuhlailevaan kulutukseen ei siis ole va-  kajätteistä lämpöä ja sähköä. Vuonna 2019
       Roskalehti                                    raa. EU vaatiikin luonnonvarojen kestä-    Koukkujärvelle valmistuu biokaasulaitos,
                                               vämpää käyttöä ja hallitus haluaa nostaa    jonka energianlähteinä ovat biojäte ja jäte-
       Pirkanmaan Jätehuollon tiedotuslehti 2/2017                   Suomen kiertotalouden kärkimaaksi. Pir-    vedenpuhdistamon liete. Biokaasua on tar-
                                               kanmaalla on tartuttu ripeästi toimeen ja   koitus jalostaa raskaan liikenteen polttoai-
Päätoimittaja	 Suvi Suomalainen                               Tampereen seudulle on kasvamassa kolme     neeksi, Pirkanmaan Jätehuollon toimitus-
Toimitus ja taitto	 Hybridiviestintä Effet Oy                         isoa kiertotalouskeskusta: Nokian Kolmen-   johtaja Harri Kallio kertoo.
Kansi	     Laura Happo                                  kulman alueen ECO3, Tarastenjärven yri-
Julkaisija	   Pirkanmaan Jätehuolto Oy                           tysalue sekä Hiedanrannan kaupunginosa.      Hiilidioksidipäästöt pienenevät merkittä-
	 Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere                                                      västi, kun maakaasua ja dieseliä korvataan
Paino	     I-print, 2017                                  Kiertotaloudessa materiaalien hukkaa-    jätteistä saatavalla energialla.
Jakelulevikki	 263 000 kpl                                  minen ja jätteen syntyminen on minimoitu.
Jakelureklamaatiot	 Postin asiakaspalvelu                           Uusiutumattomat materiaalit kiertävät sul-   Metaanista sähköä
	 0100 85160 (pvm/mpm) ma–pe 8–16                               jetussa järjestelmässä ja uusiutuvia käyte-
                                               tään kestävyyden rajoissa. Jäte kerätään te-  Myös metaanipäästöt ovat vähentyneet, sillä
                                               hokkaasti ja sitä käytetään uusien tuotteiden kaatopaikalle ei enää päädy kuin lasivillan
                                               valmistukseen.                 kaltaista jätettä, jolle ei ainakaan vielä löydy
   1   2   3   4   5   6   7