Page 6 - Roskalehti_2018_magnet
P. 6

6 Roskalehti | Syyskuu 2018

  Sinikka Jalo vaihtaa pian viestintätyön                Pirkanmaan jätestrategia on valmistumassa
  lastenlasten kanssa touhuamiseen
  ja ompeluun. Ennen eläkepäiviä on                   Ympäristövaikutuksia
  kuitenkin puristettava jätestrategia                  seurataan tarkasti
  eteenpäin.
                                      PIRKANMAALLE luodaan parhaillaan jätestra-    Esimerkiksi jätteenkeräyksen ympäristövai-
   Lue lisää                               tegiaa. Pirkanmaan Jätehuolto, sen 17 omis-   kutukset pienenevät, kunhan jäteautot alka-
jätestrategiasta:                             tajakuntaa sekä alueellinen jätehuoltoviran-   vat kulkea biokaasulla.
                                      omainen kirjaavat yhdessä ylös pääperiaat-
 www.pjhoy.fi/                               teet, joiden pohjalta jätehuoltoa kehitetään   Tehokasta viestintää
 jatestrategia                              vuosina 2018–2023.
                                                              Strategiatyö päättää vuodenvaihteessa eläk-
                                       Strategia keskittyy asumisessa syntyvään   keelle jäävän Sinikka Jalon pitkän uran jä-
                                      jätteeseen ja jätehuollon ympäristövaikutuk-   tehuoltoalalla. Hän aloitti Pirkanmaan Jäte-
                                      siin.                      huollon viestinnästä vastaavana, kun yhtiö
                                                              perustettiin vuonna 1994. Sitä ennen Jalo
                                       – Edellisestä toimijoiden yhteisestä stra-  toimi Tampereen kaupungin jätehuoltoneu-
                                      tegiatyöstä on jo vierähtänyt aikaa. Haluam-   vojana.
                                      me kirkastaa toimijoiden yhteisen tahtotilan
                                      ja tiivistää yhteistyötä, työryhmään kuuluva    Yhtiön toimiaikana on tapahtunut paljon.
                                      Pirkanmaan Jätehuollon tiedottaja Sinikka    Pirkanmaalta on lakkautettu 23 kaatopaikkaa
                                      Jalo sanoo.                   ja kuntiin on rakennettu jäteasemien sekä
                                                              eko- ja aluejätepisteiden verkosto. Jätteistä
                                      Palvelutaso mietityttää             hyödynnetään jo 97 prosenttia joko materi-
                                                              aalina tai energiana. Hyötyjätteet kiertävät
                                      Strategiatyössä on pohdituttanut muun      raaka-aineina uusiksi tuotteiksi, sekajätteet
                                      muassa palvelujen järjestäminen. Onko kai-    hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannos-
                                      killa pirkanmaalaisilla oltava sama palvelu-   sa. Vaaralliset jätteet ohjataan turvalliseen
                                      taso eli tarjotaanko joka kylään mahdollisuus  käsittelyyn.
                                      lajitella kaikki jätelajit? Ympäristöhyödyt
                                      saattavat jäädä vähäisiksi, jos erikseen laji-   Kaikki tämä pohjautuu syntypaikkalajitte-
                                      teltu jäte haetaan kovin pitkän matkan takaa.  luun. Ihmisten on pitänyt oppia täysin uusi
                                                              asennoituminen jätteisiin, mikä on vaatinut
                                       – Asiantuntijatyöpajassa tuli selvästi esil- tehokasta viestintää.
                                      le, että palvelut tulee järjestää ympäristövai-
                                      kutukset edellä, Sinikka Jalo kertoo.        – Kuntien jäteyhtiöt ovat rakentaneet pe-
                                                              rustan toimivalle jätehuollolle sitouttamal-
                                       – Strategiaan kirjataankin tahto siitä, että la ja opastamalla asukkaat osaaviksi toimi-
                                      toiminnan ympäristövaikutukset tutkitaan jä-   joiksi.
                                      tehuoltoa kehitettäessä ja tietoa päivitetään.

Lajitteluinto            PIRKANMAAN JÄTEHUOLLON        kohtaan. Asukkaat lähtivät heti   ta miltä jätehuollon tulevaisuus   – Jätehuollolla on tärkeä roo-
syttyi heti                                                   näyttää?             li huolehtia, ettei materiaalikier-
                   syntyvaiheessa kodin jätteet ki-   innokkaasti mukaan, kun Tampe-                     toon pääse haitallisia aineita.
                   pattiin kaatopaikalle, lähinnä                        – Ympäristövaikutukset ja re- Siksi perusjätehuolto ja vaarallis-
                   vain paperit ja lasit kerättiin hyö- reen kaupunki kokeili biojättei-   surssien väheneminen edellyt-   ten jätteiden keräys pitää hoitaa
                   tykäyttöön.                                tävät materiaalien palauttamista todella huolellisesti jatkossakin.
                                      den lajittelua Hervannassa 1992,   kiertoon entistä tehokkaammin,
                    – Ihmisillä on kuitenkin alusta  Sinikka Jalo mainitsee.       Jalo painottaa.
                   asti ollut hyvä asenne lajittelua
                                       Lajittelusta onkin tullut useim-

                                      missa kodeissa arkipäivää. Mut-

Kimppa-astia on just sopiva

VIIDEN nokialaisperheen biokimp-   kee alussa, niin jatko on tosi help- Hanna Rajamäki ja ­­                            Naapureiden kanssa
pa on toiminut hyvin jo monta    poa, naapurukset kertovat.      Tiina Sandell kompostoivat                         voi hankkia yhteisen
vuotta.                                  puutarhajätteet, mutta                          jäteastian bio- ja seka-
                   Kimppa mökille            muut biojätteet he                            jätteelle. Kimppa sopii
  – Pihaparlamentin epäviralli-                      kiikuttavat yhteiseen
sessa kokouksessa siitä päätettiin, Jos perustat biokimpan, Pirkan-    biojäteastiaan.                                omakotiasujille ja
Hanna Rajamäki muistelee.      maan Jätehuolto toimittaa biojä-                                          kesämökkiläisille.
                   teastian sovitulle paikalle. Astian
  – Asuin aikaisemmin kerros-    hinta sisältyy tyhjennysmaksuun.                                       l	 Selvitä Pirkanmaan Jäte-
talossa ja halusin jatkaa jätteiden                                                        	 huollosta, onnistuuko kimpan 	
lajittelua myös muutettuani oma-    Biojäteastia tyhjennetään ke-                                       	 perustaminen asuinalueellasi
kotitaloon. Biojäte menee aika    säaikaan kerran viikossa. Talviai-                                      l	 Sovi asiasta yhden tai
pieneen tilaan, joten oma jäteastia kana tyhjennysvälin voi pidentää                                       	 useamman naapurin kanssa
olisi liian suuri. Kimppa on just  kahteen viikkoon. Yksi biojäte-                                       l	 Miettikää yhdessä jäteastialle 	
sopiva, Tiina Sandell sanoo.     astian (140 l) tyhjennys maksaa                                       	 sopiva paikka
                   Pirkanmaan Jätehuollon alueella                                       l	 Täytä kimppasopimus
  Yhteisestä jäteastiasta tehdään  3,47–5,89 euroa.                                               	 www.pjhoy.fi/kimppa ja lähetä 	
osallistujien kesken sopimus ja                                                          	 se Pirkanmaan Jätehuoltoon
Pirkanmaan Jätehuolto lähettää     Kimppa-astia käy hyvin myös
jokaiselle oman laskun.       kesämökeille. Monilla asuinalu-
                   eilla voi hankkia yhteisen seka-
  – Kustannus on tosi pieni, kun  jäteastian, jonka tyhjennykset saa
se jaetaan tasan viiden perheen   sovittua esimerkiksi pelkästään
kesken. Samaan hintaan biojäte-   kesäkuukausiksi.
astia myös pestään kaksi kertaa
vuodessa. Kun pienen vaivan nä-
   1   2   3   4   5   6   7   8