Page 5 - Roskalehti_2018_magnet
P. 5

Roskalehti | Syyskuu 2018 5

lähtevät kiertoon

l	 Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa 		                 Kuka kerää ja mistä kerätään?
	 asuinkiinteistöille mahdollisuuden 		
	 liittyä muovipakkausten                      VUODEN 2016 vaihteessa vastuu pakkaus-    sevissa ekopisteissä. Pirkanmaalla pisteitä
	 keräykseen Pirkkalan ja                      jätteiden keräyksestä siirtyi tuottajille ja on noin 50.
	 Tampereen taajama-alueilla.                    niiden edustamalle Suomen Pakkauskier-
	 Keräyksen laajentamista selvitetään 		               rätys Rinki Oy:lle. Rinki kerää muovipak-    Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa muovi-
	 vuodelle 2019.                           kauksia lähinnä kauppojen pihoissa sijait-  pakkausten keräystä Pirkkalan ja Tampe-
l	 Keräykseen voi liittyä, jos kiinteistöllä 		                                  reen taajama-alueiden taloyhtiöille.
	 on syväkeräys. Muovi kerätään
	 ajoneuvonosturin avulla.                      Mitä kerätylle muoville tapahtuu?
l	 Taloyhtiö voi muuttaa yhden seka-
	 jätesäiliöistään muovipakkausten                  KOTITALOUKSILTA kerätyt muovipakkauk-     sulatetaan ja rakeistetaan. Kierrätysmuo-
	 keräykseen tai vuokrata uuden                   set kuljetetaan Riihimäelle Fortumin muo-   via käytetään muun muassa ämpäreiden ja
	 keräyssäiliön Pirkanmaan Jätehuollolta.              vijalostamoon, jossa 70 prosenttia kodin   muovikassien raaka-aineena.
l	 Muovipakkaukset päätyvät Riihimäelle 	              muovipakkauksista hyödynnetään mate-
	 Fortumin muovijalostamoon.                     riaalina ja 30 prosenttia energiana. Jalos-   Kaikelle kierrätysmateriaalille tarvitaan
                                   tamossa muovilaadut erotellaan, murska-    toimivat markkinat ja teollista imua, jotta
Muovipakkausten                           taan, pestään ja kuivataan. Lopuksi muovi   keräys toteutuu laajamittaisesti tavoittee-
keräysastiaan                                                   seensa asti – lajittelusta uusiksi tuotteiksi.

SAA LAITTAA

Kotitalouden tyhjiä, puhtaita                    Muovit kierrätykseen vai energiaksi?
ja kuivia muovipakkauksia

l	 Elintarvikkeiden muoviset 		                   PARAS jäte on syntymätön jäte eli tuumaa     Jos pakkauksen puhdistamiseen tar-
	 pakkaukset, kuten jogurtti-                                           vitaan lämmintä vettä ja pesuainetta, voi
	 purkit, voirasiat sekä leikkele-, 	                aina ensin mitä ostat. Vältä esimerkiksi   ympäristön kannalta olla parempi ratkai-
	 juusto- ja valmisruoka-                                             su laittaa pakkaus sekajätteeseen ja ener-
	pakkaukset
                     Löydä lähin   kertakäyttötuotteita.             giaksi.
l	 Pesuaine-, shampoo- ja              ekopisteesi:
	saippuapakkaukset
               www.kierrätys.info   Jätteeksi päätyvällä muovilla on kaksi    Myös pitkien taipaleiden takaa kuljete-
l	 Muovipullot, -kanisterit ja                    mahdollista hyödyntämisreittiä. Muovi-    tun muovin kierrätyksestä saatavat ympä-
	 -purkit – mieluiten litistettyinä
                 pakkaukset voidaan hyödyntää materiaa-    ristöhyödyt jäävät -haittoja pienemmiksi.
l	 Muovikassit, -pussit ja -kääreet                 lina ja energiana Fortumin muovijalosta-   Tämän vuoksi muovinkeräys on keskitetty
                                                          taajamiin ja suuriin jäteastioihin. Tilanne
EI SAA LAITTAA                            molla Riihimäellä tai sekajätteen joukos-   voi muuttua, kun jäteautot alkavat muu-
                                                          taman vuoden päästä käyttää uusiutuvaa
l	 Likaisia muovipakkauksia                     sa energiana Tammervoiman hyötyvoima-     biokaasua polttoaineena.
	 tai sekajätettä
l	 PVC-pakkauksia (03)                        lassa. Kaatopaikoille tai ulkomaille muovit   Pirkanmaan Jätehuollossa arvioidaan
l	 Muita muovituotteita                                              eri vaihtoehtojen ja palvelujen ympäris-
	 (esim. lelut, astiat, ämpärit)                   eivät mistään roskiksesta päädy.       töhyötyjä elinkaariselvityksillä. Ratkaisut
	 tai yritysten muovipakkauksia                                          tehdään ympäristö edellä.
Lisää lajitteluohjeita: www.rinkiin.fi                  On usein tapauskohtaista kum-

                                     pi hyödyntämisvaihtoehto on

                                     ympäristön kannalta parem-

                         Ympäristöfiksun    pi. Ympäristöhyöty riippuu
                            aakkoset:     muun muassa muovipak­
                                      kauksen laadusta ja puh-
                         Vältä ja vähennä,     taudesta, kuljetuksista se­

                         lajittele ja kierrätä, kä kierrätysmateriaalin
                         loput energiaksi!   markk­ inoista.

                                              Kiitos tietolähteille!
                                              • Suomen ympäristöministeriö: www.ym.fi/muovit
                                              • Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy: www.rinkiin.fi
                                              • Fortum Waste Solutions: www.fortum.fi

Merten muovi

MERIIN päätyy maailmalla vuosit-
tain 5–13 miljoonaa tonnia muo-
via, joka muodostaa laajoja ros-
kapyörteitä ja on uhka merten
eliöstölle ja ravintoketjulle. Muovi-
roskat kulkeutuvat meriin lähinnä
sellaisista maista, joilla ei ole jär-
jestettyä jätehuoltoa. Meidän pir-
kanmaalaisten jätteet eivät pää-
dy meriin eivätkä kaatopaikoille,
mutta roskaantumiseen voimme
jokainen omalta osaltamme vai-
kuttaa. Tien poskeen heitetty pi-
karuokakääre tai luontoon nakat-
tu tumppi päätyy yhtä lailla ym-
päristöön ja mahdollisesti myös
vesistöön.
   1   2   3   4   5   6   7   8