Page 4 - Roskalehti_2018_magnet
P. 4

4 Roskalehti | Syyskuu 2018

    Muovipakkaukset

                                            TAMPEREEN Lentävänniemessä          pi naapuritalokin sellaisen haluaa.
                                                                    – Onhan tämä hyvä palvelu. Täytyy
                                            sijaitseva As Oy Lentävänmäki
                                                                   vain saada nosturiautolla tyhjennettävä
                                                 uudisti koko jätepisteensä ja sa- astia mahtumaan pihapiiriin, se kun vaa-
                                                                   tii riittävästi tilaa myös yläpuolelleen,
                      www.pjhoy.fi/                     malla taloyhtiössä parannettiin  Heikki Niemelä muistuttaa.
                      tietori/muovi                     jätehuollon palvelutasoa.
                                                                    Jos omasta pihasta ei löydy sopivaa
                                                   Nyt kiinteistöltä haetaan    paikkaa, niin kimppa-astia naapuritalo-
                                                                   yhtiön kanssa voi olla hyvä ratkaisu.
                                                 sekajätteen lisäksi biojätteet,
                                                                   Keräykseen vain puhdasta
                                                 lasipakkaukset, metallit, pa-
                                                                   Muovipakkausten lajittelussa on tärkein-
                                            perit, kartongit – ja uusimpana        tä muistaa, että keräysastiaan saa laittaa
                                                                   vain puhtaita muovipakkauksia.
                                            muovipak­kaukset. Hyötyjätteet
                                                                    – Tässä meillä on viestinnän paikka,
                                            kiertävät uusien tuotteiden raaka-­      sillä astiassa on näkynyt toisinaan huuh-
                                                                   telemattomia pakkauksia. Täytyykin
                                            aineeksi.                   käyttää asiasta puheenvuoro yhtiöko-
                                                                   kouksessa, Ritva Asula-Myllynen suun-
                                            – Asukkailla on huoli ympäristöstä.      nittelee.

                                            Kuten yksi hallituksemme jäsen totesi,      – Itse huuhtaisen muovipakkaukset
                                                                   tiskivedessä, kun olen saanut astiat pes-
                                            niin maailma tuntuu hukkuvan muoviin,     tyä.

                                            hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja     Jos huuhtelu ei riitä lian irrottamiseen,
                                                                   ei muovipakkauksia kannata ryhtyä pese-
                                            Ritva Asula-Myllynen ­sanoo.         mään lämpimällä vedellä tai pesuaineel-
                                                                   la. Likaisen pakkauksen oikea osoite on
                                            Jätelasku pieneni               sekajäteastia, josta se päätyy Tammervoi-
                                                                   maan tuottamaan sähköä ja lämpöä.
– Hienosti tämä on lähtenyt sujumaan,                         Muovipakkausten lajittelusta tahdottiin
Heikki Niemelä ja Ritva Asula-Myllynen                         tehdä asukkaille mahdollisimman vaiva-    Lajittelun haasteita
kehuvat, ja suosittelevat muovipakkaus-                        tonta. Omassa pihassa oleva keräysastia
ten keräystä muillekin taloyhtiöille.                         helpottaa etenkin autottomien arkea.     Vaikka muovipakkausten lajittelu onkin
                                                                   lähtenyt sujumaan Lentävänmäessä hy-
                                             Kiinteistöpalvelu Staras Oy:n isän-    vin, on siinä riittänyt myös opeteltavaa.
                                            nöitsijä Heikki Niemelä tilasi astian ja
                                            keräyksen Pirkanmaan Jätehuollolta.       – Onhan tämä joskus melkoista miet-
                                                                   timistä, kun tuotteet on paketoitu niin
                                             Muovipakkaukset löysivät heti tien-    monenlaisiin muoveihin, joissa vielä
                                            sä niille tarkoitettuun jäteastiaan. Tästä  on niittiä, korkkeja ja tarroja sun muu-
                                            seurasi, että kiinteistöllä syntyvän seka-  ta. Nuorilta lajittelu käy näppärämmin,
                                            jätteen määrä pieneni ja sekajäteastioi-   sillä heidät on koulussa kasvatettu ym-
                                            den tyhjennysväliä voitiin pidentää. Se    päristöagenteiksi.
                                            puolestaan toi taloyhtiölle säästöä, sillä
                                            muovipakkausten tyhjennyshinta on se-      Asula-Myllynen sanookin miettivänsä
                                            kajätettä edullisempaa.            tarkasti mitä kantaa kaupasta kotiin.

                                             – Lämmöllä suosittelen tätä muillekin     – Sen varmemmin jätän tuotteen osta-
                                            taloyhtiöille, sillä pienistä puroista ne   matta, mitä enemmän sen pakkaamisessa
                                            suuret virrat syntyvät. Erityisesti silloin  on käytetty muovia.
                                            kannattaa ottaa asia puheeksi, jos talo-
                                            yhtiössä suunnitellaan syväkeräysastioi-
                                            den hankkimista, Ritva Asula-Myllynen
                                            neuvoo.

                                            Muovikimppakin onnistuu

                                            Isännöitsijä on huomannut, että mitä
                                            enemmän muovipakkausten keräysas-
                                            tioita jollekin alueelle tulee, sitä useam-

Muovit, ympäristö                                       Mieti
ja minä                                          kulutustasi
                                            ja ympäristö-
                                             vaikutusten
                                            kokonaisuutta.

MUOVI on täyttänyt ostoskassimme, ko-   sen ratkaisemiseksi. EU:n muovistrategia  Kuluttamisen                  Mitä ovat
timme ja roskapussimme yhä kiihtyväl-   julkaistiin tammikuussa 2018 ja Suomen   kokonaisuus ratkaisee              mikromuovit?
lä tahdilla. Muovin suosiota selittää sen ympäristöministeriön johdolla laaditaan
keveys ja monipuolisuus materiaalina.   parhaillaan kansallista muovitiekarttaa.  YMPÄRISTÖFIKSU miettii mitä ja kuinka paljon  MIKROMUOVIT ovat alle vii-
Esimerkiksi ilman pakkauksia elintarvik-  Näillä suuntaviivoilla vaikutetaan muun   todella tarvitsee sekä miten ja missä tavara  den millimetrin kokoisia
keiden ja muiden tuotteiden hävikki olisi muassa muovin tuotantoon, kulutukseen    on tuotettu. Turhaa kulutusta on aina syytä   muovihiukkasia, jotka kul-
paljon nykyistä suurempi.         ja kierrätykseen. Lue lisää: ym.fi/muovit. välttää.                    keutuvat vesistöihin esi-
                                                                    merkiksi jätevesien ja hule-
  Hyödyn lisäksi muovi on tuonut mu-     Yritykset voivat osallistua tuotesuun-    Myös pakkaamiseen kannattaa kiinnit-    vesien mukana. Mikromuo-
kanaan myös ympäristöongelmia. Niistä   nittelulla, luopumalla kertakäyttökult-   tää huomiota eli suosia vähän pakattuja     veja irtoaa muun muassa
havahduttavimpia ovat olleet roskaantu-  tuurista ja luomalla markkinoita kierrä-  tuotteita ja helposti kierrätettäviä pakkauk-  liikenteestä (renkaat, tiet),
misesta aiheutuvat merten muovilautat.   tysmuoville. Lisäksi jokainen meistä voi  sia. On kuitenkin hyvä muistaa, että pak­    tekstiilien pesemisestä ja
                      tehdä omia fiksuja valintoja ja ympäris-  kauksilla on tärkeä tehtävä elintarviketurval- kosmetiikan käytöstä. Suo-
  Muoviongelma on globaali ja yhtei-   tötekoja.                  lisuudessa. Kannattaa pitää mielessä myös,   messa on tehokas jäteve-
nen, eli meidän kaikkien on tehtävä töitä                       ettei pakkausvalinnalla ole niin suurta ym-   denpuhdistusjärjestelmä ja
                                            päristövaikutusta kuin sillä ostaako lähellä  vain pieni osa mikromuo-
                                            tuotettuja kasviksia vai ulkomailta lennäte-  veista läpäisee puhdista-
                                            tyn pihvin. Ja lautasen syöminen tyhjäksi    moprosessin.
                                            on aina ravitseva ympäristöteko.
   1   2   3   4   5   6   7   8