Page 3 - Roskalehti_2018_magnet
P. 3

Roskalehti | Syyskuu 2018 3

                                    Modernia puuarkkitehtuuria edustava Vuoreksen
                                    jäteasema kohoaa parhaillaan Ruskontien
                                    läheisyyteen osoitteeseen Mäyränmäenkatu 18.

                                                                BIO-

                                                                energiaa
                                                                Koukkujärveltä

rakentuu                                                    Helppo­    NOKIAN Koukkujärven jätekeskukseen ale-
jäteasema                                                    käyttöinen   taan rakentaa biokaasulaitosta, jonka tuo-
                                                        kännykkä-   tanto käynnistyy kesällä 2020. Laitoksessa
                                                        sovellus    tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet
                                                        avaa portit.  sekä Nokian jätevedenpuhdistamon lietteet.

  – Maksutta saa tuoda kodin vaaralliset    muassa Vuoreksen, Hervannan ja pohjoisen    Ympäristö             Laitoksessa syntyvä biokaasu on uusiu-
jätteet, paperit, kartongit, metallit ja lasi- Lempäälän asukkaita.              vinkkaa!            tuvaa energiaa, joka korvaa fossiilisia polt-
pakkaukset sekä sähkölaitteet. Vain puu- ja                                          toaineita. Se jalostetaan vähäpäästöiseksi
sekajätteen vastaanotosta menee maksu.       – Automatisoitu jäteasema on edistyksel-  Kokoa remonttijätteet ja     liikennepolttoaineeksi, jolla muun muassa
                        linen pilottikonsepti, jonka ratkaisuja voi- muut isot jätteet kuormaksi   suurin osa jäteautoista kulkee lähitulevai-
Jäteasemapilotti                daan jatkossa hyödyntää myös muilla jäte-   ja kurvaa jäteasemalle tai    suudessa. Jätteet siis kerätään jäte-energial-
näyttää mallia                 asemillamme. Asema kiinnostaa varmasti    jätekeskukseen.         la.
                        myös valtakunnallisesti ja kansainvälises-  Yhteystiedot ja aukioloajat
Vuoreksen jäteasema edustaa modernia inf-    ti, Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja  löytyvät Roskalehden sivulta 7.   Prosessi tuottaa myös kierrätyslannoit-
rarakentamista, jossa ympäristönäkökohdat    Harri Kallio uskoo.              Materiaalit kiertoon ja seka-  teita. Näin biojätteiden sisältämät ravinteet
on huomioitu tarkasti.                                    jätteet energiaksi, kiitos!   saadaan kierrätettyä takaisin kasvintuotan-
                          Itsenäinen sähköinen asiointi ei korvaa,                  toon.
  – Esimerkiksi katolle asennettavat aurin-  vaan täydentää perinteistä asiakaspalvelua.
kopaneelit tuottavat kaiken jäteasemalla tar-  Henkilökunta on paikalla auttamassa ja                     Kaikki mukaan
vittavan energian, Tero Haapala mainitsee.   opastamassa Vuoreksen jäteaseman varsi-                    lajittelemaan!
                        naisina aukioloaikoina.
  Jäteasema palvelee valmistuttuaan muun                                           Modernin laitoksen rakentaminen ei kuiten-
                                                                kaan riitä, sillä kierrätys toimii vain kaik-
Uuden                       Kuva Mikko Karekivi                             kien pirkanmaalaisten yhteispelillä. Mitä te-
puheen-                                                            hokkaammin lajittelu pelaa, sitä enemmän
johtajan                                      Suomalainen                biokaasulaitos tuottaa uusiutuvaa energiaa
tervehdys                                     ostaa vuosittain               ja puhtaita kierrätyslannoitteita.
                                       Näistä kymmenesosa
OLEN Henri Backman, syntyperäinen tampe-                      päätyy roskiin.                – Biojätteiden lajittelu on pian entistäkin
relainen. Koulutukseltani olen hallintotieteen                                         tärkeämpää. Uuden teknologian myötä bio-
kandidaatti ja julkisoikeuden maisteriopinnot              Hävikkiviikkoa vietetään 10.–16.9.2018         jätteistä saadaan niin voimakkaat ympäris-
alkavat syksyllä. Työskentelen ensihoitajana                                          töhyödyt, että ne varmasti motivoivat yhä
ja kriisityön asiantuntijana. Toimin Vihreiden                                         isomman osan ihmisistä lajittelemaan, Pir-
kaupunginvaltuutettuna Tampereella ja har-                                           kanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa
rastuksiini kuuluvat järjestö- ja partiotoiminta,                                       Nummela uskoo.
kuntoilu ja valokuvaus.
                                                                Valtion energiakärkihanke
  Pirkanmaan Jätehuollon hallituksen puheen-
johtajana haluan, että olemme jätehuollon edel-                                        Koukkujärven biokaasulaitos edustaa inno-
läkävijöitä. Asiakastyytyväisyys sekä henkilös-                                        vatiivista suunnittelua.
tön hyvinvointi takaavat hyvän pohjan olla osa
kiertotaloutta, kehittää toimintaa ympäristön                                           – Rakennamme kaksilinjaisen laitoksen,
kannalta ja toimia rohkeasti paremman jäte-                                          johon yhdistyy Nokian Veden jäteveden-
huollon eteen.                                                         puhdistamo, Nummela kertoo.

                                                                 Kaksilinjaisuus tarkoittaa, että biojätteet
                                                                ja puhdistamolietteet käsitellään erikseen.
                                                                Molemmat hyödynnetään biokaasun tuo-
                                                                tannossa, mutta prosessissa syntyvät mädät-
                                                                teet käsitellään eri tavalla. Lietelinjalta tulee
                                                                multaa ja biolinjan mädätteestä jalostetaan
                                                                luomuviljelmillekin kelpaavaa lannoitetta.

                                                                 Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntä-
                                                                nyt biokaasulaitokselle 4,55 miljoonaa eu-
                                                                roa energiakärkihanketukea. Tuki on tar-
                                                                koitettu tulevaisuuden energiaratkaisujen
                                                                edistämiseksi.

                                                                 Uuden laitoksen valmistumiseen asti bio­
                                                                jätteet käsitellään Tarastenjärven kompos-
                                                                tointilaitoksessa.

                                                                Ympäristö Lajittele biojätteet,
                                                                vinkkaa! niin saamme
                                                                     ravinteet takaisin
                                                                     kiertoon.
   1   2   3   4   5   6   7   8