Page 2 - Roskalehti_2018_magnet
P. 2

2 Roskalehti | Syyskuu 2018

PÄÄKIRJOITUS

                                                                             Havainnekuva: Arkkitehtuuritoimisto Vihanto&co
Jätehuolto ja kiertotalous
                                                                                                     Vuorekseen
JÄTEHUOLTO on vain osa, mutta välttämätön osa nyt puhuttua kiertotaloutta.                                                                uuden ajan
Kiertotalous on myös raaka-aineiden käyttöä, tuotesuunnittelua, valmistusta
ja kulutustottumuksia. Toisaalta kiertotalouskaan ei toimi ilman jätehuoltoa.                                                              KEVÄÄLLÄ 2019 Vuoreksessa avataan auto-     la painalluksella, Pirkanmaan Jätehuollon
Kuntavastuullisen jätehuollon tärkeä tehtävä on rakentaa järjestelmä, jossa                                                               matisoitu jäteasema, jossa on erittäin jous-   aluepäällikkö Tero Haapala sanoo.
materiaalit kiertävät ympäristöhyötyä tuottaen uusiksi raaka-aineiksi ja näin                                                              tavat aukioloajat. Verkkosovellus mahdol-
säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja. Toinen tärkeä tehtävä on poistaa                                                                listaa itsepalveluasioinnin silloin, kun pai-  Suuri osa jätteistä maksutta
vaaralliset jätteet materiaalikierrosta.                                                                                 kalla ei ole henkilökuntaa. Asema palvelee
PIRKANMAALAINEN mallimme, jossa yhteistyö julkisen toimijan ja yritys-                                                                  aamusta iltaan.                 Vuoreksen jäteasemasta tulee hyvin käyt-
ten kesken toimii hienosti, oli kutsuttuna esillä YK:ssä Genevessä keväällä                                                                                        täjäystävällinen. Sähköinen portti aukeaa,
2018. Maailmalla pirkanmaalainen malli saa kiitosta, mutta omassa maassa                                                                  Asiakas rekisteröityy jäteaseman käyttä-   kun asiakas painaa älypuhelimeen lataa-
päättäjät eivät sitä tunnu ymmärtävän. Jätelakia muutettiin ja ollaan jälleen                                                              jäksi kännykkäsovelluksella, jolla hän saa    mansa sovelluksen porttipainiketta. Jäte-
muuttamassa siten, että jätehuollon merkitystä yhteiskunnallisena avain-                                                                 portin auki, ja jolla voi myös maksaa mak-    aseman selkeät opasteet kertovat mihin
tehtävänä murennetaan. Asukkaiden jätehuollolle lakimuutokset eivät ai-                                                                 sulliset jätteet.                mikäkin jäte kuuluu ja mitkä jätelajit ovat
heuta suuria muutoksia. Yritystoiminnan jätteiden osalta tilanne on toinen.                                                                                        maksullisia.
Tällä hetkellä Suomesta joudutaan viemään elinkeinoelämän jätteitä ulko-                                                                  – Asiakas luo aluksi itselleen asiakastilin
maille käsiteltäväksi, samalla kun kuntayhtiöiden käsittelytoimintojen käyt-                                                               eli syöttää järjestelmään käyttäjä- ja maksu-    – Suurin osa jätteistä otetaan jäteasemil-
töä vaikeutetaan. Aiheellinen kysymys päättäjille onkin: halutaanko tukea                                                                korttitiedot. Jatkossa asiointi onkin nopeaa   lamme veloituksetta vastaan, Haapala muis-
oman alueen elinkeinoelämää mahdollistamalla lähellä tapahtuva jätteiden                                                                 ja vaivatonta. Ei tarvitse kuin kirjoittaa kän- tuttaa.
käsittely vai estetäänkö se?                                                                                       nykkään salasana – ja kaikki hoituu paril-
PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY on meidän kaikkien oma yhtiö. Emme ta-
voittele taloudellista tulosta, vaan yhä parempia yhteiskunnan ja ympäristön
tarvitsemia jätehuoltopalveluja. Yhtiön tulevien vuosien kehityksen suunta-
na on ympäristöhyödyn tuottaminen, asiakasymmärryksen kehittäminen ja
pirkanmaalaisen toimintamallin kehittäminen. Ollaan edelläkävijöitä myös
jatkossa ja pidetään omien puolta.
Kun sinä lajittelet kotona jätteesi, olet tärkeä osa kiertotaloutta!
Harri Kallio
toimitusjohtaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy

17 kunnan, 440 000 asukkaan ja ympäristön oma yhtiö

Harri Kallio ja Oras Tynkkynen.

Kahdeksan vuotta paremman palvelun puolesta

KESÄN korvilla päättyi kauteni Pirkanmaan   tarjoaa palveluja jätevesistä huolehtimi-                                                         kunniaa tuloksista yksin. Yhteinen kiitos    kuttaa jätteen määrän mukaan punnitsemal-
Jätehuollon hallituksen puheenjohtajana.   seksi.                                                                           kuuluu yhtiötä viisaasti luotsanneille toi-   la jäteastiat. Uuden teknologian ansiosta as-
Kahdeksassa vuodessa yhtiö on kehittynyt                                                                                 mitusjohtajille, kovaa työtä tehneelle hen-   tiat voivat myös itse ilmoittaa, milloin ne
merkittävästi.                  Toiminnan jatkuva kehittäminen näkyy                                                          kilöstölle ja kehittämistä tukeneelle halli-   alkavat täyttyä, jolloin vältytään turhilta
                       tuloksissa. Joko raaka-aineena tai energia-                                                        tukselle.                    tyhjennyksiltä – ja turhilta kuluilta.
  Investoinneista isoin on Tammervoima,   na hyödynnetään jätteistä jo 97 prosenttia,
joka jauhaa sekajätteestä lämpöä ja sähköä.  kun kahdeksan vuotta sitten osuus oli vain                                                          Iso rooli on myös meillä kaikilla pirkan-    Ympäristön kannalta ongelmallisinta on
Voimalan ansiosta ilmastoa kuormittavia    vähän päälle 30 prosenttia.                                                                maalaisilla. Mitä tunnollisemmin jätteet la-   lajittelematon sekajäte, sillä sitä ei pysty-
fossiilisia polttoaineita tarvitaan aiempaa                                                                               jittelemme, sitä paremmin ne saadaan hyö-    tä hyödyntämään uudelleen raaka-aineena.
vähemmän. Jopa tuhkaan päätyvät metallit     Talteen saadun biojätteen määrä on kas-                                                         dynnettyä. Tästä kiittävät ilmasto ja ympä-   Fiksuinta olisikin periä maksuja vain tuo-
saadaan hyödynnettyä.             vanut noin kolmanneksella ja metallin mää-                                                         ristö, mutta myös talous.            tetusta sekajätteestä. Lajitellut ja kierrätet-
                       rä peräti tuplaantunut. Metalli- ja lasiastian                                                                               tävät jätteet voisi kerätä asukkailta vastai-
  Pian energiaa saadaan myös pirkanmaa-   voi nykyään tilata kotipihaan ilmaiseksi,                                                           Kahdeksassa vuodessa on siis edetty pal-   suudessa veloituksetta.
laisten biojätteistä, kun biokaasulaitos al- jos kerää jo erikseen myös biojätteen. Ko-                                                         jon. Mutta miltä näyttävät seuraavat kah-
kaa tehdä ruuantähteistä ja puutarhajättees- vasti toivottu muovinkeräyskin on lähdössä                                                         deksan vuotta? En itse enää ole tekemäs-      Pirkanmaan Jätehuolto on kulkenut kah-
tä biokaasua. Uutta teknologiaa hyödyntävä  vähitellen vauhtiin.                                                                    sä päätöksiä hallituksen puheenjohtajana,    deksassa vuodessa hienon matkan. Uskon,
Vuoreksen jäteasema taas pystyy vastaan-                                                                                 mutta kansalaisena ja Pirkanmaan Jätehuol-    että seuraavat kahdeksan vuotta tarjoavat
ottamaan asukkaiden jätteitä erikoisiinkin    Yhtiö on siis tehnyt isoja investointeja,                                                        lon asiakkaana toivon paria asiaa.        uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa
kellonaikoihin.                laajentanut toimintaa ja parantanut palve-                                                                                 ja parantaa palveluita – meidän pirkan-
                       lua. Silti jätemaksuja on voitu jopa alentaa.                                                         Jätteenkuljetuksessa siirrytään vaiheit-   maalaisten ja yhteisen ympäristön hyväksi.
  Kahdeksassa vuodessa yhtiön liikevaihto                                                                                tain päästöttömiin ratkaisuihin. Biolaitok-
on kasvanut noin 40 prosenttia ja toiminta    Pirkanmaan Jätehuolto tarjoaa nykyään                                                          sen valmistuttua jäteautot saadaan kulke-    Oras Tynkkynen
on laajentunut kiinnostaviin suuntiin. Kaksi maamme halvinta jätehuoltoa. Samalla yh-                                                          maan tuontidieselin sijaan paikallisella bio-  hallituksen puheenjohtaja 2010–18
uutta tytäryhtiötä kerää jätteitä vähäpääs-  tiön talous on pysynyt vakavaraisena.                                                           kaasulla.                    Pirkanmaan Jätehuolto Oy
töisesti putkien avulla, ja uusin tytäryhtiö
                         Miten ihmeessä tässä kaikessa on onnis-                                                          Palvelusta voidaan tulevaisuudessa las-
                       tuttu? Selvää on, että kukaan ei voi ottaa
   1   2   3   4   5   6   7